Documentatie

VG | Veldtekening Internationaal Cultuurbeleid

In de veldtekening van de Vlaamse Gemeenschap worden om te beginnen internationale ontwikkelingen in de culturele praktijk in kaart gebracht. Wat zijn de belangrijkste trends, ontwikkelingen, actoren en noden op het vlak van de internationalisering van de culturele en creatieve sectoren in Vlaanderen? Wie doet wat en waar? Waarom is internationaal werken belangrijk? Welke trends – sectoraal, breder maatschappelijk – hebben een impact op internationaal werken? Wat is er nodig om het potentieel en de meerwaarde van internationaal werken aan te boren?


Het Strategisch Kader Internationaal Cultuurbeleid (ICB), een beleidsdomeinoverschrijdende strategie voor 2021-2025, is relatief nieuw binnen het Vlaams Cultuurbeleid.

Deze strategie heeft drie doelstellingen: het versterken van de internationale positie van actoren, goederen en praktijken, het stimuleren van internationale samenwerking, netwerken en uitwisseling, en het in de wereld zetten van Vlaanderen als State of the Art. De strategie is primair sectorgedreven. Tegelijkertijd wordt het ICB ingezet voor de internationale positionering van Vlaanderen. De strategie is sterk gericht op activiteiten in het buitenland en legt de focus op geografische prioriteiten en synergie en complementaire samenwerking tussen overheidsinstanties en bovenbouw. 

De vele recente maatschappelijke en sectorale disrupties, die een impact hebben op de internationalisering van de culturele sectoren, geven aanleiding om dit vigerende kader onder de loep te nemen. In deze context ontwikkelde IDEA Consult in opdracht van het Departement Cultuur, Jeud en Media een ‘Veldtekening Internationaal Cultuurbeleid’. 

Deze Veldtekening dient als input voor voeding voor een herijking van het ICB. De (deel)sectoren binnen de scope zijn: beeldende kunsten, podiumkunsten, professionele muziek, circuskunsten, cultureel erfgoed, sociaal-cultureel werk, amateurkunsten, literatuur, audiovisueel (incl. film en games), architectuur en vormgeving. De Veldtekening brengt de ontwikkelingen in die sectoren in kaart en matcht ze met het huidig strategisch Kader. Op basis daarvan zijn verbeterpunten opgesteld.

Lees de publicaties >>>

Politiek & beleid