Projectoproep

Stad Brussel | Projectoproep - Kangouroe-BXL

Omdat Brussel een stad is waar verbinding en solidariteit van het grootste belang zijn, lanceert Stad Brussel een nieuwe projectoproep. 

In een idee van inclusie, ondersteuning en ontmoeting tussen kunstenaars en culturele instellingen gesubsidieerd door Stad Brussel, is deze projectoproep bedoeld om kunstenaars, collectieven en culturele verenigingen te ondersteunen bij nieuwe artistieke creaties op het grondgebied van Stad Brussel. Steun geven aan culturele vernieuwing, voor het versterken van van talenten en culturele diversiteit is van het grootste belang voor het cultuurbeleid van Stad Brussel. 

Context

Het doel van deze projectoproep is nieuwe artistieke creaties te ondersteunen, die gedragen worden door professionele kunstenaars en in première gaan in 2020 of 2021. 

Welke projecten? 

Het project moet een nieuwe creatie zijn (op te starten of in fase van productie). Reeds bestaande creaties worden niet in overweging genomen. Het project behoort tot de podiumkunsten : theater, dans, performance, muziek, circus, straatkunst, poppenspel, multidisciplinair ... Het project kan artistiek of socio-artistiek zijn. Het project kan gericht zijn op het grote publiek, een jong publiek of een welbepaald publiek. Bij het project kunnen professionele of amateurkunstenaars betrokken zijn, maar professionele kunstenaars moeten het voortouw nemen. Professionele artiesten en technici moeten correct betaald worden volgens de gangbare normen. Het project kan ondersteund worden door andere publieke en/of private financiering. 

Wie draagt het project? 

Het artistieke project wordt ingediend: 

 • door een rechtspersoon of een natuurlijke persoon, die zijn maatschappelijke zetel (voor rechtspersonen) of zijn domicilie (voor natuurlijke personen) op het grondgebied van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest heeft en die geen structurele overheidssteun geniet
 • multinationale organisaties en netwerken zijn uitgesloten. 

Met welke peter of meter? 

Om professionele en duurzame producties tot stand te brengen, heeft Stad Brussel de organisaties en evenementen die ze structureel ondersteunt in een lijst van potentiële peters en meters opgenomen. Deze organisaties kunnen de projectdrager begeleiden en ondersteunen. 

De lijst met peters en meters is beschikbaar op aanvraag via: kangouroe-bxl@brucity.be

Deze organisaties zijn niet verplicht om samen te werken met kunstenaars die indienen voor deze projectoproep en zijn vrij de projecten te kiezen die zij willen ondersteunen. Stad Brussel brengt projectdragers en peters of meters niet actief in contact en interfereert niet binnen het werk van deze partners noch vóór, tijdens of na het project. Elke projectdrager kan één of meer peters of meters hebben. Elke peter of meter kan samenwerken met één of meer projectdragers en staat garant voor de artistieke kwaliteit van de projecten die hij/zij begeleidt. 

Hoeveel? 

De ingediende projecten vinden plaats op het grondgebied van Stad Brussel: Postcodes: 1000, 1020, 1120 en 1130. 

Een project ontvangt minimaal € 5.000 en maximaal € 25.000. 

De subsidie kan productie- en uitvoeringskosten dekken die verband houden met de organisatie van het project. Uitvoeringskosten mogen echter niet meer dan 50% van de subsidie uitmaken. De subsidie kan betrekking hebben op artistieke salarissen en technische uitgaven. De subsidie wordt in twee termijnen betaald: 80% bij de selectie en 20% aan het einde van het project na het overmaken van bewijsstukken. 

Als de toegekende subsidie lager is dan de gevraagde subsidie, zal de projectdrager worden verzocht om bij de administratie een nieuw dossier in te dienen met de vereiste aanpassingen om zo de financiële haalbaarheid te waarborgen. 

DOELSTELLINGEN 

 1. Het creëren van banden en solidariteit tussen projectdragers en gevestigde culturele instellingen. 
 2. Stad Brussel vindt artistieke innovatie uiterst belangrijk om een dynamische en aantrekkelijke stad te zijn en te blijven voor zowel haar inwoners als haar bezoekers. Dit is een gedeelde verantwoordelijkheid van de Stad en de culturele instellingen van Brussel, die hun huis openen voor creatie, experiment en eclecticisme
 3. Projectdragers worden uitgenodigd om de dialoog aan te gaan met één van de culturele instellingen op de lijst. Als een instelling besluit een project te ondersteunen, verbindt ze zich ertoe de makers in hun proces te begeleiden en hen een podium te bieden
 4. Het project weerspiegelt het karakter van Brussel, een stad waar diversiteit een evidente realiteit is en waar burgers actief verbinding met elkaar zoeken. KANGOUROE-BXL viert Brussel als een lappendeken van diversiteit

Selectiecriteria 

Selectiecriteria bij de keuze van ondersteunde projecten: 

 • Nieuw en innoverend karakter van het duo projectdrager - peter of meter
 • Brussels karakter van het project
 • Praktische en financiële haalbaarheid van het project
 • Wederzijdse interesse en stimulering tussen projectdrager en peter of meter
 • Projecten die ontmoeting promoten en diversiteit benadrukken, genieten onze voorkeur. De artistieke kwaliteit van het project wordt gegarandeerd door de steun van de peter of meter.

Uitsluitingscriteria

 • Dossiers ingediend door structureel gesubsidieerde rechtspersonen
 • Dossiers ingediend door projectdragers die subsidies aanvragen voor een soortgelijk project bij Stad Brussel
 • Dossiers die niet zijn ingevoerd in het gevraagde format of via het gevraagde kanaal
 • Onvolledige dossiers
 • Dossiers met een onvolledig of onrealistisch budget
 • Dossiers van projecten die al gerealiseerd zijn of gerealiseerd worden na 2021

Selectieproces & tijdlijn

De artistieke kwaliteit wordt gegarandeerd door de samenwerking van een culturele instelling die structureel ondersteund wordt door Stad Brussel, de projecten worden geselecteerd door het College van burgemeester en Schepenen op basis van 1. advies van de Brusselse cultuurdienst en de Cultuurraad en geschreven volgens de hierboven vermelde criteria; en 2. een evenwicht tussen disciplines, genres, buurten, doelgroepen en culturele instellingen. 

Planning

 • 16 december 2019: lancering van de projectoproep
 • 20 maart 2020 middernacht: uiterste datum voor de indiening van de dossiers
 • 8 mei 2020: bekendmaking van de geselecteerde projecten
 • 31 juli 2020: betaling van 80% van de toegekende subsidie
 • 2020-2021: periode waarin het project zal plaatsvinden
 • 1 maand na het project: indiening van het afrekeningsdossier bij de Stad
 • 1 maand later: betaling van het saldo van 20% van de toegekende subsidie 

In te dienen dossier 

Elementen om in het dossier op te nemen: 

 • Identificatiegegevens (naam, woonplaats of hoofdkantoor, contactgegevens van alle partners en bedrijfsnummer en rekeningnummer van de initiatiefnemers) 
 • RIB (attest identificatie rekening) van minder dan 3 maanden oud voor natuurlijke en rechtspersonen
 • Recto/verso fotokopie van de identiteitskaart voor natuurlijke personen
 • Het project
  • Gedetailleerde beschrijving van het project
  • Beschrijving van het engagement tussen projectdrager en peter of meter
  • Geschiktheid van het project binnen de genoemde criteria
  • Intentienota van de projectdrager 
  • Toelichting bij de keuze van het project door de peter of meter 
  • CV van de projectdrager en beschrijving van zijn/haar artistieke aanpak 
  • Timing van het project 
  • Gedetailleerd budget (aangevraagde of ontvangen subsidies, uitgaven, ontvangsten ...)
  • Voor een rechtspersoon, de statuten van de vereniging 
  • Voor een natuurlijk persoon, een bewijs van verblijf op het grondgebied van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest

Maximaal: 10 bladzijden, bijlagen inbegrepen. 

Het bestand mag alleen per e-mail en in een enkel document van maximaal 10 bladzijden worden verzonden naar het adres kangouroe-bxl@brucity.be

Documenten ter afrekening aan het einde van het project

 • Activiteitenverslag 
 • Financieel verslag
 • Boekhoudkundige documenten die de uitgaven rechtvaardigen die door de subsidie worden gedekt.
Deadline: 20/03/2020 - middernacht
Artistieke & culturele sector