Projectoproep

Brussel Mobiliteit | Street art kunstenaars (m/v/x)

Brussel Mobiliteit zoekt street art kunstenaars (m/v/x) voor de realisatie van street art projecten op de tunnelmonden van het premetro‐ en tramnet van de gewestelijke openbare vervoersinfrastructuur uitgebaat door de MIVB.

Algemene context 

In het kader van hun beleid om kunstwerken te integreren in het Brusselse (pre)metronet nodigen het Gewest en de MIVB alle meerderjarigen uit die individueel of collectiefstreet art beoefenen, om een project uit te denken dat ertoe bijdraagt de omgeving van de tunnelmonden opnieuw te integreren in de stedelijke omgeving. 

Voorwerp 

Deze projectoproep heeft tot doel een origineel  street art project tijdelijk tot stand te brengen aan twee tunnelmonden met betonnen en bakstenen wanden, nl. de Jetselaan en de Vrijheidslaan in  Koekelberg, station Simonis. 

Een tunnelmond is het hellend vlak dat trams toelaat om zich tussen de boven‐ en de ondergrond te verplaatsen. 

Voor de realisatie van het kunstwerk zijn alle technieken toegelaten die gewoonlijk voor street art gebruikt worden (spuitbussen, sjablonen, enz.) voor zover ze geschikt zijn voor de ondergrond (gewassen en beschilderd beton, baksteen), en die beantwoorden aan de veiligheidsnormen en een vijfjarige levensduur van het kunstwerk garanderen. 

Aandachtspunten: 

 • De tunnelmonden zijn doorgangsruimtes 
 • De muurschilderingen zullen vooral zichtbaar zijn vanuit de rijdende tram, deels vanaf de weg en in sommige gevallen vanuit woningen zoals aan de Jetselaan waar de bewoners de muurschilderingen vanop de verdiepingen vanuit een vogelperspectief zullen kunnen bekijken
 • De muurschilderingen die rechtstreeks vanaf de woningen zichtbaar zijn, dienen met name maatschappelijke uitdagingen aan te kaarten of een participatieve component te bevatten waarbij de lokale bewoners worden betrokken
 • De kabelladders zullen worden bekleed met overschilderbare omkastingen om ononderbroken muurschilderingen te waarborgen
 • Om de dienstregeling van het openbaar vervoer niet te verstoren, kan de uitvoering alleen plaatsvinden tussen 1.30 en 4 uur 's nachts, gedurende een tiental nachten. Het is dus noodzakelijk om een "eenvoudig" en doeltreffend artistiek project te bedenken

Locatie 

 • Tunnelmond 3: STATION SIMONIS – Jetselaan (Koekelberg) – Verwezenlijking voorjaar 2020 
 • Tunnelmond 4: STATION SIMONIS – Vrijheidslaan (Koekelberg) – Verwezenlijking voorjaar 2020

Indiening van een project 

U dient ten laatste voor 2 maart 2020 een online formulier in te vullen via deze link >>>

De informatie moet volledig zijn en verwijst niet naar  een website. U zal een ontvangstbewijs van het dossier ontvangen. Onvolledige dossiers worden niet in aanmerking genomen. 

Bijkomende inlichtingen kunt u aanvragen via infoweb.ditp@sprb.brussels.

Financiële voorwaarden en rechten op het kunstwerk 

Per tunnelmond is een voorlopig bedrag uitgetrokken van 20.0000 euro excl. btw. Dit bedrag dekt: 

 • de werfkosten (voorbereiden van de werken, materialen en uitrusting noodzakelijk voor de uitvoering, het opbouwen en afbreken van de bouwplaats, de bescherming van de bouwplaats en ten slotte de verzekering)
 • de erelonen voor het nachtelijke werk van de kunstenaar en het team (maximaal 8.000 EUR, excl. btw)
 • het ontwerp en de afstand van rechten op het werk (maximaal 5.000 EUR excl. btw)

De eventuele verplaatsingskosten zijn ten laste van de kunstenaars, alsook de verblijfskosten. 

Het kunstwerk zal eigendom zijn van Brussel Mobiliteit. 

Brussel Mobiliteit verbindt zich ertoe aandacht te schenken aan het behoud van het kunstwerk gedurende 5 jaar maar neemt geen enkele verantwoordelijkheid op zich voor eventuele opzettelijke of onopzettelijke beschadiging. Brussel Mobiliteit aanvaardt geen enkele verplichting betreffende het behoud van de integriteit van het kunstwerk. Het kunstwerk dient origineel te zijn. De artiest is volledig aansprakelijk bij betwistingen door derden en vrijwaart Brussel Mobiliteit tegen elke vordering ingesteld door derden die menen dat hun intellectuele rechten geschonden zijn. Deze voorwaarden zullen formeel worden bekrachtigd in een overeenkomst tussen de kunstenaar en Brussel Mobiliteit. 

Selectiecriteria 

 • de mate waarin het werk past binnen de stedelijke omgevingµhet algemene concept, de betekenis van het project
 • de technische haalbaarheid van de uitwerking en de duurzaamheid van het werk
 • een maatschappelijke en participatief luik vormt een meerwaarde

Keuze van een kandidaat en uitvoering 

Van de ingediende projecten zal door Brussel Mobiliteit een preselectie worden gemaakt op basis van het advies van een speciaal daartoe aangestelde jury. Die jury zal bestaan uit vertegenwoordigers van Brussel Mobiliteit, de betrokken gemeente, de Stad Brussel, de MIVB, de buurtcomités en inwoners (geval per geval) en twee externe deskundigen gespecialiseerd in street art. 

Bij ex aequo worden de voorgeselecteerde projecten ter stemming aan het publiek voorgelegd, hetzij via sociale media, hetzij tijdens een openbare raadpleging (geval per geval). De geselecteerde artiesten hebben twee weken om de definitieve schets in te dienen. 

De selectie van het project zal uiterlijk op 31 maart 2020 worden afgerond.

Brussel Mobiliteit behoudt zich echter het recht voor om geen enkel project te selecteren of om bijkomende informatie te vragen. 

De effectieve uitvoering van de muurschilderingen moet plaatsvinden in juni en september 2020 (tunnelmonden 3 en 4). 

Met elk van de winnaars zal een contract worden afgesloten. 

Reglementering 

Het metronetwerk is in de eerste plaats een ruimte die bedoeld is voor het vervoer van personen. Dit betekent dat alle normen en voorschriften die van toepassing zijn op de werking van het metrostation in acht moeten worden genomen. De kunstenaars moeten de instructies volgen van een ambtenaar die op de werken zal toezien en zullen onderhevig staan aan de naleving van een gedragscode. 

Met het oog op de technische haalbaarheid en in het licht van de complexe voorwaarden kunnen uitsluitend kunstenaars die in België verblijven of die samenwerken met een kunstenaar die in België woont, een project indienen. Anders wordt het dossier als niet‐ontvankelijk beschouwd. 

Onvolledige dossiers worden uitgesloten van de preselectie. 

In overeenstemming met het handvest van de MIVB worden projecten met religieuze, homofobe, politieke of racistische boodschappen automatisch uitgesloten, zonder voorafgaande voorlegging aan de jury.

Voor een fotoreportage en feitelijke toestand, klik hier >>>

Deadline: 02/03/2020
Artistieke & culturele sector Stadsontwikkeling Tewerkstelling