Oproep

Brussel Mobiliteit | Oproep tot belangstelling | Programmering van de culturele ruimte QartIER @ Station Beurs - Grote Markt

Brussel Mobiliteit zoekt een culturele programmator voor de tentoonstellingsruimte in metrostation Beurs-Grote Markt en stelt hiervoor een budget van 150.000 euro ter beschikking. Opgelet: een  bezoek van de ruimte is verplicht om zich kandidaat te kunnen stellen. Dit vindt plaats op 30/11. Deadline indiening kandidatuur: 20/12/2022.

[Deze oproep komt van Brussel Mobiliteit >>>]


Volgend uit de lange traditie om kunstwerken te integreren in de Brusselse Metro, heeft Brussel Mobiliteit bij de renovatie van metrostation Beurs – Grote Markt in 2018 de cultuurruimte QUARTIER gecreëerd.

Om een ambitieuze programmatie gewijd aan de jonge Belgische creatieve generatie te kunnen blijven voorstellen aan het pendelende en/of Brusselse publiek, wil Brussel Mobiliteit de programmatie in deze ruimte toevertrouwen aan een actor uit de cultuursector. De opdracht loopt over drie jaar waarin de actor ten minste 9 verschillende tentoonstellingen zal voorstellen en zal nadenken over de aantrekkelijkheid van deze ruimte door middel van een communicatiestrategie en evenementen. Kandidaten kunnen hun dossier ten laatste op 20 december, middernacht, indienen.”

Onderwerp van de opdracht

Het doel van deze oproep tot belangstelling is het aanstellen van een gespecialiseerde culturele programmator, d.w.z. een culturele instelling of vereniging, voor de exploitatie van het culturele gedeelte van het metrostation Beurs-Grote Markt, dat de Qartier-ruimte wordt genoemd en zich aan de zuidkant van het station bevindt. De aangestelde programmator zal de volgende opdrachten vervullen: 

 • De programmering en organisatie van drie tentoonstellingen per jaar gedurende drie jaar, met inbegrip van: 
  • Contacten met de kunstenaars; 
  • De selectie en voorstelling van het thema en de inhoud, die ter goedkeuring aan het begeleidingscomité worden voorgelegd (in aanwezigheid van de kunstenaar/curator) – minstens twee maanden voor de opening; 
  • De opbouw en afbraak van de tentoonstelling (fysiek en via het mediaplayersysteem waarmee de vier schermen in de ruimte op afstand kunnen worden geregeld); 
  • De culturele programmator moet ervoor zorgen dat de toelichtende teksten minstens in het Nederlands, Frans en Engels beschikbaar zijn; 
  • De organisatie van de vernissage of een ander evenement in verband met de tentoonstellingen (invullen van een beschrijvende 'eventfiche', plaatsing van het nodige materiaal ter plaatse, levering van de catering, foto-/videoreportage, coördinatie met de veiligheidsteams van de MIVB, enz.); 
  • De communicatiecampagne ter plaatse en op de sociale media in samenwerking met Brussel Mobiliteit en de MIVB. 
 • De rechtstreekse coördinatie van diverse evenementen met de betrokken partner: 
  • Een tot vijf kleine of middelgrote evenementen per jaar (concerten, privéavonden, minitentoonstelling, enz.); 
  • de minimale administratieve en technische coördinatie omvat: het uploaden van video- en audio-inhoud via de mediaplayer waarmee de inhoud op afstand geregeld kan worden, het openen van de vitrines en de uitleg over de werking van de ruimte, het verzenden van de vooraf door de aanvrager ingevulde eventfiche ter organisatie van de vergadering met de beveiliging van de MIVB (verplicht voor alle evenementen), een voorbereidende vergadering met de MIVB en/of Brussel Mobiliteit; 
 • Het beheer van de technische werking van de ruimte voor alle evenementen (uploaden van de inhoud via de mediaplayer, vervoer van het nodige materiaal voor het evenement, elektrische installatie en bijkomende bekabeling, zorgen voor voldoende personeel voor het evenement, enz.) en de opvolging van de technische werking gedurende de drie jaar (nagaan of de inhoud doorlopend wordt uitgezonden, contact opnemen met de onderneming die verantwoordelijk is voor het onderhoud via een contract met Brussel Mobiliteit wanneer er een technisch probleem is en dit opvolgen).

Men wil in de eerste plaats de Belgische-Brusselse artistieke diversiteit promoten bij een breed publiek en voor een constante dynamiek zorgen in deze openbare ruimte. De visie zal rekening moeten houden met het creëren van een aangenamere omgeving en ontmoetingen tussen de voorbijgangers, waarbij de tentoongestelde kunstwerken de rode draad moeten vormen tussen het historische erfgoed van de wijk en het metrostation.

Toegangsrecht

Deze oproep tot blijken van belangstelling staat alleen open voor culturele instellingen (publiek- of privaatrechtelijke ondernemingen) en verenigingen zonder winstoogmerk, waarvan de opdrachten voornamelijk verband houden met cultuur. 

Geïnteresseerden moeten zich per mail inschrijven (via thernalesteen@gob.brussels) aan minstens één van de verplichte bezoeken die op 8 en 30 november zullen plaatsvinden om 10 uur in het station BeursGrote Markt, waarvoor de kandidaat een bezoekattest zal ontvangen.

Budget

Het geraamde budget voor de organisatie van de drie jaarlijkse tentoonstellingen wordt vastgelegd op 50.000,00 euro alle kosten inbegrepen per jaar, d.w.z. 150.000 euro alle kosten inbegrepen voor drie jaar. Dit budget wordt uitgesplitst in de opmeting en in de gedetailleerde begroting. Het omvat: 

 • de vergoeding van de kunstenaars voor hun artistieke productie en de tentoonstellingsrechten voor minstens vier maanden; 
 • de honoraria voor technische en professionele medewerkers (curator, coördinator, technici, administratieve medewerkers, communicatieverantwoordelijke) die werk moeten leveren; 
 • De productie- en communicatiekosten, inclusief vertalingen; 
 • de kosten voor de gespecialiseerde materialen en diensten (materiaal, mankracht, machines, instrumenten en accessoires) die vereist zijn voor het exploiteren van de ruimte (buiten de standaard/vaste uitrusting die ter beschikking wordt gesteld); 
 • de kosten voor de deelname aan de coördinatievergaderingen met de opdrachtgever en de MIVB; 
 • de kosten voor de uitwerking van het volledige dossier voor het curatorvoorstel telkens de ruimte wordt aangepast met het oog op een nieuw artistiek project (met inbegrip van de plaatsingsplannen, de projectschetsen of foto's); 

Een forfaitaire prijs voor de organisatie van evenementen wordt geraamd op 750 euro Excl. BTW voor kleine evenementen (10-12 uren aan prestaties) en 1.500 euro Excl. BTW voor grote evenementen ( 25 uren aan prestaties). Dit zal zo in de overeenkomst worden vermeld. 

De betaling van het jaarlijkse forfait voor internet is ten laste van de programmator. In het kader van de toekomstige overeenkomst zal deze prijs worden aangegeven als terug te betalen post op basis van de door de leverancier ingediende factuur.

Kandidatuur

De kandidaten dienen hun kandidatuurdossier in twee delen in. In het eerste deel moeten kandidaten hun beroepsbekwaamheid en financiële draagkracht aantonen. De voor te leggen documenten zijn de volgende: 

 1. Een verbintenisbrief, ondertekend door de officiële vertegenwoordiger van de instelling of vereniging, waarin wordt verklaard dat de instelling zich ertoe verbindt de hierboven beschreven opdracht uit te voeren. 
 2. Een volledige beschrijving van de opdrachten van de instelling of vereniging en de doelstellingen (maximum 1 recto-verso pagina), met inbegrip van reeds voltooide programmeringsprojecten. 
 3. De beschrijving van de competenties van het team (maximum 1 recto-verso pagina). Het team moet ten minste bestaan uit een financieel en administratief beheerder, een curator, een geluidsen lichttechnicus en een communicatie- en netwerkbeheerder. 
 4. Het bezoekattest van de QartIER-ruimte

Het tweede deel, dat als de eigenlijke offerte wordt beschouwd, omvat het programmeringsvoorstel voor de specifieke ruimte die het onderwerp van deze oproep vormt en dat moet aantonen dat het in overeenstemming is met het toegewezen budget. De voor te leggen documenten zijn de volgende:

 • Een verklarende nota met: 
  • Een visie over de programmering en de methodologie voor de uitvoering (maximum 2 recto-verso pagina’s), 
  • de focus op één tentoonstelling met het oog op de realisatie ervan tegen 1 april 2023 (maximum 3 recto-verso pagina’s); 
 • De beoogde communicatievormen, geïntegreerd in een communicatieplan dat tijdens deze drie jaren zal worden uitgevoerd (maximum 1 recto pagina); 
 • Een gedetailleerde begroting voor de organisatie van de negen tentoonstellingen (maximum 1 recto-verso pagina), met inbegrip van de vernissages of andere gerelateerde evenementen (minstens één per tentoonstelling); 
 • De volledige opmeting in overeenstemming met de gedetailleerde begroting;

Kalender

 • Start oproep tot kandidaatstelling: 10 Oktober 2022
 • Verplicht bezoek (ontvangst van het attest) met inschrijving: 8 en/of 30 November 2022
 • Indienen van het kandidatuurdossier: 20 december 2022 - middernacht
 • Voorstelling voor de jury: Januari 2023
 • Verzenden van de antwoorden aan de kandidaten: Januari 2023
 • Uitwerken van het contract door Brussel Mobiliteit + ondertekening: Februari -Maart 2023
 • Opening van de eerste tentoonstelling: April 2023

Indiening dossier

Alle aanvragen in verband met informatie moeten via mail aan mevr. Tiffany Hernalesteen worden gericht: thernalesteen@gob.brussels. 

Het dossier moet per mail worden ingediend via post.ditp@sprb.brussels met als vermelding "OPROEP TOT BELANGSTELLING – PROGRAMMERING CULTURELE RUIMTE QARTIER" vóór 20 december middernacht.

Meer info

Oproep tot belangstelling Culturele ruimte_QARTIER_STATION BEURS-GROTE MARKT [pdf] >>>

Deadline: 20/12/2022
Artistieke & culturele sector Culturele infrastructuur Samenwerking Stadsontwikkeling