Documentatie
Publication

Cahier-Interact # 8: De kunst van het ontmoeten. Over participatieve, culturele projecten in Brussel.

Centraal in dit Cahier staat de samenwerking tussen de kunstensector en het socioculturele veld in Brussel. Vaak gaan culturele organisaties op zoek naar partners of sleutelfiguren, die het cultuurhuis helpen in hun zoektocht naar een nieuw of een ander publiek. En dan komen ze al snel bij de socioculturele verenigingen terecht. Wat zijn de sterktes van dergelijke samenwerkingen? Dragen die bij tot meer diversiteit en participatie? En wat is nodig om tot échte participatie te komen?
Aan de hand van interviews en praktijkvoorbeelden probeert dit Cahier inzicht te geven in de verschillende manieren van aanpak en hun voor- en nadelen: Zinneke, het festival ArtsΑ, het lokaal cultuurbeleid in Vorst, de samenwerking tussen GC EVerna en CC L'entrela' in Evere, Zinnema,Article 27 - het komt allemaal in bod in dit Cahier.

Lees meer
Publication

Cahier - Interact # 1: Actie en reactie rond diversiteit en interculturaliteit in de Brusselse kunstensector

Gedurende twee jaar legden de leden van BKO en RAB een intensief parcours af met als doel de aanbevelingen in het Cultuurplan voor Brussel om te zetten in concrete acties. Eén van de vier werkgroepen – de Werkgroep Interculturaliteit – focuste op het hoofdstuk Brussel, Intercultureel uit het Cultuurplan en werkte acties uit rond publiekswerking, programmatie en personeelsbeleid.

Lees meer
Publication

Cahier - Interact # 2: Until I find you. Over kunst- en cultuurparticipatie van nieuwkomers in Brussel

In het tweede deel van de reeks Cahiers - Interact focussen we op de manier waarop kunst en cultuur worden ingezet bij de integratie van nieuwkomers in Brussel. We beginnen het Cahier met een historische schets van de na-oorlogse migratie in Brussel door Hans Vandecandelaere. Daarna lichten we een aantal praktijkvoorbeelden uit over de link tussen cultuur en integratie. Zo hebben we Sarah Reader Harris geïnterviewd, die poëzieworkshops leidt in het Klein Kasteeltje, en Petra Broeders, die de samenwerking tussen literatuurhuis Passa Porta en het Klein Kasteeltje toelicht. Daarnaast hadden we een gesprek met Els Rochette, de coördinator van Globe Aroma, over de werking van haar organisatie. Als afsluiter beschrijft Laurent Ska, medewerker Atelier 210, het creatieproces van de theatervoorstelling 'Le Mouton et la Baleine'. Doorheen het volledige Cahier weven we het verhaal van Paul Kamisy, audiovisuele kunstenaar van Congolese afkomst die in Brussel woont en werkt.

Lees meer
Publication

Cahier - Interact # 3: Bemiddeling, plaats voor cultuur. Cultuurbemiddeling in beweging: context en uitdagingen

Het derde deel van onze online publicatiereeks Cahiers Interact staat helemaal in het teken vancultuurbemiddeling in de Franse GemeenschapSabine de Ville, voorzitster van Culture et Démocratie en consultant op het terrein, geeft haar visie op bemiddeling. Ze doet dat in een veelomvattend artikel waarin ze antwoorden zoekt op vaakgestelde vragen over cultuurbemiddeling en over hoe cultuurinstellingen omgaan met hun publiek. Het artikel opent met een historische schets van cultuurbemiddeling in de Franse Gemeenschap. Daarna geeft ze haar persoonlijke analyse van de verschillende betekenissen van die term , waarna ze tot slot cultuurbemiddeling een plaats geeft in de hedendaagse samenleving. Het artikel wil een grondige reflectie zijn die wijd verspreid kan worden, over de gemeenschaps- en sectorgrenzen heen.

Lees meer
Publication

Cahier - Interact # 4: Diversiteit werkt. Over initiatieven die diversiteit brengen in de Brusselse culturele sector.

In het vierde Cahier - Interact staat de samenwerking tussen de culturele sector en de sector van de werkgelegenheid centraal.
Het Cahier opent met een beschouwende inleiding van Mark Trullemans (Coördinator Cel diversiteit, Actiris), waarin hij een stand van zaken opmaakt van de stappen die tot op heden ondernomen zijn tot het diverser maken van het personeelsbestand. Hij stelt vast dat sensibiliseringscampagnes en diversiteitsplannen allerhande te weinig effect hebben gehad.
Hij vergelijkt het diversiteitsbeleid met het anti-rokenbeleid en houdt een vurig pleidooi voor meer wetgeving en dwingende maatregelen omtrent diversiteit en tewerkstelling.
Daarna volgen vier praktijkvoorbeelden van organisaties die elk op hun manier de culturele sector aanwenden om werkzoekenden toe te leiden naar de reguliere arbeidsmarkt. De Pianofabriek richt al jaren lang een opleiding tot assistent-podiumtechnicus in, en heeft daar ook specifieke aandacht voor niet-Nederlandstaligen. De Régie Mobile pour la Culture is een tewerkstellingsprogramma die werkzoekenden de mogelijkheid beidt twee jaar lang praktijkervaring op te doen in de technische ploeg van een culturele instelling. Recyclart werkt op een soortgelijke manier, maar gaat breder dan enkel de culturele sector door werkzoekenden een job in de keuken, de bar, de schrijnwerkerij, de metaalwerkplaats en het gebouwbeheer aan te bieden. ART2WORK ten slotte, wil jonge werkzoekenden via korte opdrachten in culturele instellingen laten inzien wat van hen verwacht wordt op de arbeidsmarkt.

Lees meer
Publication

Cahier - Interact # 5: Cultuurbeleid in Brussel: een caleidoscoop

Het vijfde Cahier - Interact probeert inzicht te geven in de manier waarop het cultuurbeleid gestructureerd is in de Vlaamse en Franse Gemeenschap. We openen het dit Cahier - Interact met een overzicht van de verschillende niveaus die bevoegdheden voor Cultuur hebben. Daarna legt Laurence Jenard (ex-directrice Recyclart en voorzitster RAB) uit hoe een multidisciplinaire organisatie als Recyclart omgaat met de verschillende niveaus die in Brussel bevoegdheden rond cultuur hebben. In het artikel Cultuurpolitieke structuren en regelgeving in Vlaanderen en de Franse Gemeenschap, focussen we op het cultuurbeleid in de Vlaamse en Franse Gemeenschap, de manieren waarop ze gestructureerd zijn, en de gevolgen die die structuren hebben in Brussel. Een aantal sectoren (Jeugd en Onderwijs) die ook nauwe banden onderhouden met de cultuursector komen ook aan bod. Daarnaast hebben we ook een volledig hoofdstuk gewijd aan hoe Vlaanderen en de Franse Gemeenschap thema’s als interculturaliteit, culturele diversiteit en participatie behandelen. Het Cahier wordt afgesloten met een beschouwend interview met Ruth Collier en Ilke Adam, die vanuit hun eigen achtergrond een goed zicht hebben op het cultuurbeleid, het beleid rond interculturaliteit, diversiteit en participatie in de Vlaamse en in de Franse Gemeenschap én op de situatie in Brussel.

Lees meer
Publication

Cahier - Interact # 6: Kunstenaars maken de stad. Artistieke praktijken in Brussel

Na eerdere Cahiers - Interact  over onder andere personeelsbeleid en publiekswerking, gaat in Cahier # 6 alle aandacht naar de kunstenaars in Brussel. We vroegen aan journaliste Julie Rodeyns om een aantal interviews af te nemen met verschillende kunstenaars die in hun werk een centrale plaats geven aan de Brusselse stedelijke realiteit. Het gaat hierbij niet zozeer om sociaal-artistieke projecten, waarbij het uitgangspunt van het artistiek project vooral een sociale component heeft, maar wel om artistieke projecten van kunstenaars of collectieven die omwille van de keuze van de kunstenaar niet zelden een sociale dimensie krijgen. Julie Rodeyns sprak met Emilio Lopez Menchero, Jamal Boukhriss, Einat Tuchmann, Willy Thomas, Séverine Janssen, Els Opsomer, Anna Rispoli, Heike Langsdorf, het collectief Groupenfonction en ging mee guerillabreien met 'Yarn Bombing Bruxelles'.

Lees meer
Publication

Cahier - Interact # 7: Vrijwillig divers. Inschakelen van kwetsbare vrijwilligers in Brusselse culturele organisaties

Brusselse culturele organisaties doen vaak een beroep op vrijwilligers. Dit BKO/RAB Cahier – Interact # 7 plaatst het vrijwilligersbeleid in het breder kader van diversiteit. Vertrekkend van de resultaten van een bevraging bij de leden van BKO/RAB over hun vrijwilligersbeleid, is dit Cahier – Interact opgebouwd uit een theoretische analyse van een goed vrijwilligersbeleid, aangevuld met inspirerende praktijkvoorbeelden en nuttige tips & tricks om tot een evenwichtige en diverse vrijwilligersploeg te komen. Met interviews en praktijkvoorbeelden van het Plate-forme francophone du Volontariat, Kunstenfestivaldesarts, Brosella, centre culturel Le Fourquet, VK Concerts en Muntpunt & het Huis van het Nederlands Brussel

Lees meer
Publication

Cahier - Interact # 9: Cultuur au pouvoir - de sociale rol van kunst en cultuur

Op 26 november 2015 organiseerden RAB/BKO, Lasso, Article 27 Bruxelles, Cultuurcentrum Brussel en Concertation des Centres Culturels bruxellois in het OCMW van Sint-Gillis een studiedag met de titel “Cultuur au pouvoir, over de sociale rol van kunst en cultuur”. Ondanks niveau 4 van terreurdreiging in Brussel, kwamen toch 90 culturele actoren samen. Ze waren allemaal aanwezig om na te denken over de plaats en de rol van cultuur in de strijd tegen armoede, in de zoektocht naar diversiteit en het vormgeven van een samenleving die menselijker, hechter en eerlijker is. Dit Cahier 9 is een resultaat en verslag van de studiedag: verschillende teksten en thema’s die op die dag aan bod kwamen, brengen we hier samen. 

Lees meer
Publication

Digitale publicatie: "Transformations joyeuses dans un monde turbulent"

In september 2012 publiceerde het VTi op de website van Jonge Sla de digitale publicatie Jonge Sla, naar een duurzame kunstenpraktijk die heel wat informatie voor de culturele sector verzamelt: goede praktijken, tools (checklists, een specifieke CO2-calculator), actieplannen,... die de culturele sector moeten helpen om haar ecologische voetafdruk te verkleinen. Dankzij de steun van Leefmilieu Brussel, kunnen BKO/RAB nu een Franse vertaling, herwerking en update van Jonge Sla presenteren:Transformations joyeuses dans un monde turbulent - Vers des pratiques artistiques écologiques.

Lees meer
Publication

Creatief met CHAOS créatif

"Hoe gaan de culturele organisaties in Brussel om met het institutionele en demografische patchwork?" Dat is de centrale vraag van Creatief met CHAOS créatif, een gloednieuwe publicatie van RAB/BKO. Op basis van een kwalitatief onderzoek, uitgevoerd tussen 2016 en 2018 onder zestien culturele en artistieke organisaties in Brussel, stellen Leen De Spiegelaere en Sophie Alexandre niet alleen een analyse van de huidige situatie voor, maar ook een aantal aanbevelingen voor de culturele spelers en het beleid.

Lees meer