Documentatie

BKO/RAB | Verslag infonamiddag 'Projecten in de openbare ruimte'

Organisatoren die een project in de openbare ruimte willen opzetten, weten niet altijd bij welke dienst of administratie ze hun aanvra(a)g(en) moeten indienen, of welke procedure ze moeten volgen. Op vraag van en in samenwerking met enkele Brusselse culturele actoren, organiseerden het Réseau des Arts à Bruxelles (RAB) en het Brussels Kunstenoverleg (BKO) een informatienamiddag die de werking van de betrokken diensten en de te volgen procedures wil verhelderen.De namiddag bestond uit twee delen: een informatieve ronde en een debat. Tijdens het eerste deel kwamen de vertegenwoordigers van de overheidsdiensten aan het woord, in het tweede deel gingen ze in gesprek met het publiek. Volgende diensten van de Stad Brussel waren aanwezig: Dienst handel, Dienst elektriciteit, Dienst gemeenstelijke uitrusting, Dienst publiciteit & aanplakking, Dienst reglementatie op de Grote Markt, Groene Zone, Cultuurdienst en Politie. Daarnaast waren ook de Gewestelijke diensten 'Bureau Grote evenementen' en Brussels Film Office van de partij.Het verslag kan je hieronder downloaden.
Documentatie

Staten-Generaal van Brussel

In oktober 2008 ging het Platform van start met de opstelling van een Staten-Generaal van Brussel, een nooit geziene mobilisering binnen het Brusselse middenveld, dat zich verenigde in een breed platform. Een zes maanden durend traject van overleg, reflectie en publiek debat, waar meer dan honderd wetenschappers aan meewerkten en waar meer dan duizend verschillende verenigingen, federaties en organisaties bij betrokken waren. Op 13 oktober 2008 werd het initiatief gelanceerd. Het eigenlijke proces opende op 7 november 2008 met een persconferentie in Brussel Congres en werd officieel gelanceerd met een groots evenement in de Beursschouwburg op 10 januari 2009.
Samenwerking Stadsontwikkeling
Documentatie

BKO/RAB | Cultuurplan voor Brussel 29/09/2009

Het Cultuurplan voor Brussel kan u hieronder downloaden (Nederlandse, Franse en Engelse versie). U kan ook steeds een exemplaar bestellen via leen@brusselskunstenoverleg.be Op 29 september 2009 stelden het Réseau des Arts à Bruxelles (RAB) en het Brussels Kunstenoverleg (BKO) in Wiels (Van Volxemlaan 354, 1190 Brussel) het Cultuurplan voor Brussel voor aan de culturele actoren, de pers en andere betrokken partijen. Op initiatief van deze twee netwerken, in samenwerking met andere netwerken zoals de Brusselse Museumraad en dankzij de financiële steun van de Koning Boudewijnstichting, heeft de cultuursector regelmatig samen gezeten om de uitdagingen en prioritaire acties voor het culturele landschap in Brussel te bepalen. Twee jaar van onderzoek, discussies en debatten hebben geleid tot het Cultuurplan voor Brussel.120 Brusselse culturele actoren leggen in dit Cultuurplan vragen, desiderata en vooral concrete ambities op tafel die ze samen hebben geformuleerd, voor henzelf en voor de stad.Hun voorstellen vallen uiteen in vijf thema’s die de culturele ontwikkeling en ambities van Brussel karakteriseren: 1) diversiteit, en de toegankelijkheid van cultuur, 2) de ruimtelijke spreiding ervan, 3) de rol van artiesten, 4) een coherent beleid en communicatie en 5) de culturele uitstraling van een hoofdstad.De voorstellen spreiden zich over drie niveaus. Sommige kunnen worden verwezenlijkt door elke culturele speler. Andere voorstellen vereisen een gezamenlijke actie van de cultuursector via de netwerken RAB en BKO. Ten slotte zijn er voorstellen die enkel kunnen worden gerealiseerd in samenwerking met andere betrokken partijen zoals onderwijs, toerisme, openbaar vervoer, overheden, …De 34 voorstellen uit dit plan illustreren een visie op de stad die uit vier dimensies bestaat: het onthaal van anderen, de band tussen zijn bewoners, het debat over een stad die tegelijk een project is en het weefsel – de stad omvat een veelvoud aan netwerken en tegelijk zit ze zelf in internationale netwerken vervat.De visie op Brussel is er ook één van een cultuur die nooit af is, een “cultuur in wording”. Ze staat haaks op de mythe van een vaste of welomschreven identiteit, waar je deel van moet uitmaken of in dient op te gaan. De auteurs van dit plan willen de vraag “Waar horen we bij ?” achter zich laten en voluit gaan voor de idee van de smeltkroes die tegelijk voedingsbodem en speelvlak is van al hetgeen gecreëerd wordt in Brussel. Ze verdedigen bovendien de idee dat cultuur onlosmakelijk deel uitmaakt van de stedelijke realiteit. En dat is zichtbaar op twee niveaus. Ten eerste draagt cultuur bij tot emancipatie en dient ze zich daarom in het hart van de stad te kunnen nestelen, dichtbij elke Brusselaar. Op een tweede niveau draagt cultuur bij tot de nationale en internationale uitstraling van de stad. In het beeld dat men in het buitenland van Brussel heeft, zitten ook culturele aspecten van de stad vervat. Een ambitieus Brussel laat in het beeld dat ze van zichzelf verspreid wil zien, kunst en cultuur een hoofdrol spelen.Het Cultuurplan voor Brussel is een oefening in democratie en het resultaat van een nooit gezien proces.  Over de grenzen van taal, discipline, gebied en grootte heen en los van de verdediging van eigen belangen, proberen de auteurs van het plan prioritaire acties te formuleren voor cultureel Brussel die ze willen realiseren in samenspraak met andere betrokken partijen.Verre van een eindpunt, wil dit Cultuurplan een uitnodiging zijn tot actie. De auteurs van het plan zullen in een volgende stap nagaan welke van de voorstellen als prioritair beschouwd worden door de culturele actoren en betrokken partijen. En met deze voorstellen gaan ze aan de slag.
Documentatie

Cultuurplan | Inzet, doelstellingen, werkmethode, organisatiesstructuur, prioriteiten & actieplan

Inzet en doelstellingen Het ontwikkelen van een cultureel toekomstplan voor Brussel is één van de acties uit het Actieplan 2007-2008 en is dé prioriteit voor het Brussels Kunstenoverleg en het Réseau des Arts à Bruxelles. Dit traject wordt financieel ondersteund door de Koning Boudewijnstichting.  Het Cultuurplan voor Brussel wil een coherente toekomstvisie voor de culturele sector in Brussel ontwikkelen, gedragen door alle culturele actoren in Brussel.  Volgende doelstellingen staan daarbij centraal:
Cultuurplan Artistieke & culturele sector
10 11 12 13 14 15 16 17 18