Nieuws

Covid Safe Ticket | Overzicht

Het heeft heel wat voeten in de aarde gehad maar ondertussen is het zover: het Covid Safe Ticket (CST) wordt ook in Brussel gebruikt. In dit artikel geven we een kort overzicht van de voorbije stappen die tot de (gedeeltelijke) invoering van het CST leidden en delen we een aantal reacties uit de Brusselse cultuursector. 


[Artikel voor het laatst aangepast op 27/10/2021]

Covid Safe Ticket?

In Brussel is het gebruik van een Covid Safe Ticket (CST) verplicht voor evenementen van meer dan 50 mensen binnenshuis en 200 mensen in de buitenlucht (volgens het meest recente persbericht van minister-president Vervoort >>>). 

Het samenwerkingsakkoord voorziet in een mogelijke uitbreiding van het gebruik van het CST voor voorzieningen die behoren tot de culturele, feestelijke en recreatieve sector. Volgens het uitvoerend samenwerkingsakkoord vallen de volgende voorzieningen hieronder: schouwburgen, concertzalen, musichalls, cabaretten en andere accomodaties voor podiumkunst, culturele centra en multifunctionele zalen ten behoeve van culturele activiteiten, indoor circus, cinema’s en musea. Voor de toepassing van het CST in deze voorzieningen moet een decreet of ordonnantie worden uitgevaardigd door de regionale overheden. 

In Brussel is een uitbreiding naar deze sectoren vanaf 15 oktober 2021 voorzien in een Ordonnantie van 14 oktober 2021 betreffende de uitbreiding van het CST in geval van noodzakelijkheid voortvloeiend uit een specifieke epidemiologische situatie en het uitvoerend Besluit van het Verenigd College van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie dat deze uitbreiding van het CST van toepassing verklaart.

Het COVID Safe Ticket (CST) is verplicht voor bezoekers vanaf 16 jaar (of bezoekers vanaf 12 jaar in geval van een massa-evenement of voor de toegang tot een dancing of discotheek). Je krijgt een CST in een van de volgende situaties: 

 • Je bent in het bezit van een vaccinatiecertificaat, wat betekent dat je minstens 2 weken voorafgaand aan de datum van het evenement volledig gevaccineerd bent; 
 • Je hebt een negatieve PCR-test laten afnemen die geldig is op de dag van het evenement. PCR-testen zijn geldig op de dag van de test plus 2 dagen; 
 • Je hebt een negatieve snelle antigeentest laten afnemen door medisch geschoold personeel. Antigeentesten zijn geldig op de dag van de test plus 1 dag; 
 • Je hebt een herstelcertificaat van minder dan 6 maanden.

Meer info over het CST op de website van covidsafe.be >>>

Wat eraan vooraf ging

Na een voorbereidingsproces tussen mei en augustus, kondigde minister-president Rudi Vervoort eind augustus aan dat, gezien de lage vaccinatiegraad in Brussel, het gebruik van het CST vanaf 1 oktober zou worden uitgebreid.

14/07/2021: Samenwerkingsakkoord tussen de federale staat en de deelgebieden

Het samenwerkingsakkoord tussen de federale staat, de Vlaamse Gemeenschap, de Franse Gemeenschap, de Duitstalige Gemeenschap, de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie, het Waalse Gewest en de Franse Gemeenschapscommissie beoogt een juridische basis te voorzien voor het gebruik van een digitaal EU-Covid-certificaat. Het akkoord is ook bedoeld om de toegang tot proef-en pilootprojecten te regelen vanaf de bekendmaking van het akkoord, alsook de toegang tot massa-evenementen op grond van het Covid Safe Ticket vanaf 13 augustus.

 • Meer info op news.belgium >>>

09/09/2021: Wijziging van het samenwerkingsakkoord goedgekeurd door Brusselse regering

Enkele dagen na de aankondiging door Rudi Vervoort om de gezondheidspas met ingang van 1 oktober te verlengen, werd het principe bekrachtigd. De Brusselse regering keurt de wijziging van het samenwerkingsakkoord tussen de federale overheid en de deelstaten goed en bereidt de uitvoeringsordonnantie voor.

 • Meer info in het persbericht op de website van Rudi Vervoort >>>

15/09/2021: Gewestelijke Veiligheidsraad

In aanwezigheid van minister-president Rudi Vervoort (PS) en gewestelijk minister van Volksgezondheid Alain Maron (Ecolo) kwamen de 19 Brusselse burgemeesters samen op de Gewestelijke Veiligheidsraad. Iedereen stemde in met de uitbreiding van het CST tot andere sectoren. Er werden echter wel verschillende bedenkingen geuit bij de begindatum van 1 oktober, die duidelijk te dichtbij bleek. 

"Het Covid Safe Ticket zou verplicht worden in de horeca, de evenementensector, net als de sport- en cultuursector. Ook zal een identiteitsbewijs moeten worden getoond om deel te nemen aan elk evenement met ten minste 50 personen binnen. Dit betekent dat het ook zal gelden voor musea, bioscopen en bruiloften," schreef Bruzz.

 • Lees meer in dit artikel op Bruzz >>> 

In dit stadium zullen twee ontwerp-verordeningen een rechtsgrondslag bieden voor de uitbreiding van het CST: 

 1. Het ontwerp van ordonnantie van instemming met de samenwerkingsovereenkomst tussen de federale regering en de gefedereerde entiteiten 
 2. Het ontwerp van ordonnantie voor de uitvoering van de maatregel, waarbij elke regio de mogelijkheid krijgt het gebruik van het CST aan te passen aan de specifieke kenmerken van haar grondgebied 

Aan het eind van deze Veiligheidsraad zijn verschillende elementen nog niet vastgelegd: de lijst van de betrokken sectoren, de geautomatiseerde toepassing van het systeem en de mogelijke strafrechtelijke en/of administratieve sancties.

16/09/2021: Ordonnantie in eerste lezing goedgekeurd

De Brusselse regering (GGC) heeft op 16 september 2021 in eerste lezing het voorontwerp van de ordonnantie waarmee zij het gebruik van het Covid Safe Ticket (CST) in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest wil uitbreiden, goedgekeurd. In de ordonnantie wordt de uitbreiding gespecifieerd: onder meer de betrokken sectoren worden er vermeld, net als andere criteria voor de uitbreiding.

 • Lees meer in dit persbericht van het Gewest >>>

26/09/2021: Brusselse regering keurt ordonnanties Covid Safe Ticket definitief goed

De Brusselse regering heeft zondag via een elektronische ministerraad de ontwerpordonnanties goedgekeurd voor de uitbreiding van het Covid Safe Ticket (CST). De teksten verhuizen nu naar het Brussels parlement, dat zich in commissie en in plenaire zitting over de ordonnanties zal buigen.

 • Lees meer in dit artikel op Bruzz >>>

27/09/2021: Het CST: nog niet voor meteen

De invoering van het Covid Safe Ticket in Brussel loopt vertraging op. Regering en parlement moeten hiervoor twee ordonnanties goedkeuren. Maar voor de tweede ordonnantie, nodig voor de invoering van het Covid Safe Ticket in Brussel, zijn de adviezen van de Raad van State en de Gegevensbeschermingsautoriteit er nog steeds niet. De invoering op 1 oktober lijkt daarmee moeilijk haalbaar. 

 • Lees meer in dit artikel op Bruzz >>>

28/09/2021: Eerste ordonnantie goedgekeurd door commissie Gezondheid

De eerste van twee ordonnanties omtrent de uitbreiding van het Covid Safe Ticket (CST) naar andere sectoren dan grote evenementen is dinsdag goedgekeurd in de commissie Gezondheid van het Brussels Parlement.

 • Lees meer in dit artikel op Bruzz >>>

To be continued... 

De uitbreiding van het Covid Safe Ticket wordt ten laatste uitgesteld tot 15 oktober, bevestigde minister-president Vervoort (PS) op maandag 27 september in een persbericht.

Vanaf vrijdag 1 oktober gaan de Brusselse nachtclubs weer open op voorwaarde dat ze het CST gebruiken. Voor dansbars is er nog geen wettelijk kader vastgesteld. Momenteel is een Covid Safe Ticket (CST) verplicht voor evenementen van meer dan 50 mensen binnenshuis en 200 mensen in de buitenlucht, volgens het meest recente persbericht van minister-president Vervoort >>>

Reacties uit de sector

Een tiental Brusselse theaterzalen, cultuurhuizen en Cinema Nova geven in een open brief duidelijk aan dat ze niet akkoord gaan met de uitbreiding van het Covid Safe Ticket en de manier waarop dat in Brussel gebeurt.

De theaterzalen en cultuurhuizen schrijven onder meer dat ze “niet de rol van de ordediensten kunnen spelen.” Ze betwijfelen het nut van het Covid Safe Ticket en zien het vooral als een drukkingsmiddel om mensen aan te sporen om zich te laten vaccineren. “Het publiek dat gevaccineerd is kan het virus (over)dragen aan een deel van het publiek dat negatief testte, aangezien mondmaskers niet verplicht zijn. Het [CST] is geen garantie om de verspreiding van het virus tegen te gaan.” Liever zouden de ondertekenaars van de open brief verder blijven werken volgens het CIRM  (het COVID Infrastructuur Risico Model) waarbij mondmaskers verplicht zijn voor mensen ouder dan twaalf.

 • Lees meer in dit artikel op Bruzz >>>
 • Lees de volledige open brief hier op Le Soir >>>

Persoverzicht

Artistieke & culturele sector Culturele infrastructuur Covid-19