Nieuws

Nieuwe regeerakkoorden: een overzicht

RAB/BKO lichtte de regeerakkoorden van de nieuwe regeringen door en lijstte de meest concrete passages op die het kunst- en cultuurbeleid aangaan. Hier vindt u een overzicht.


[Een Franse vertaling van dit artikel wordt zo vlug mogelijk online geplaatst. / Une traduction française de cet article sera mise en ligne dès que possible.]


Brussels Hoofdstedelijk Gewest

Binnen de Brusselse Hoofdstedelijke regering is minister-president Rudi Vervoort (PS) bevoegd voor Biculturele Zaken van gewestelijk Belang en de Promotie van het Imago van Brussel. Minister-president Vervoort is daarnaast ook belast met Territoriale Ontwikkeling en Stadsvernieuwing en Toerisme. Sven Gatz (Open Vld) is als Minister van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering bevoegd voor de Promotie van Meertaligheid en van het Imago van Brussel en daarnaast ook voor Financiën, Begroting en Openbaar Ambt.

In het regeerakkoord van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest wordt er onder meer bevestigd dat de nieuwe regering Brussel formeel zal voordragen als kandidaat voor de titel Culturele Hoofdstad van Europa in 2030, een kandidatuur waarvoor de Brusselse culturele netwerken, zijnde Réseau des Arts à Bruxelles & Brussels Kunstenoverleg (RAB/BKO), Brussels Museums en La Concertation (Action Culturelle Bruxelloise), al een eerste consultatieronde uitvoerden.

Daarnaast gaat het onder meer over een tweetalig 'eenheidsloket' voor de Brusselse cultuurspelers en kunstenaars, een Brussels centrum voor stadscultuur, en KANAL - Centre Pompidou. De regering wil werk maken van één enkele bewegwijzering voor alle culturele trekpleisters in het gewest, het Flageyproject ondersteunen en de steun voor screen.brussels versterken. De nieuwe regering moedigt initiatieven aan die 'een museum of museumruimte gewijd aan de migratie' willen opzetten. Ze zal ijveren voor een sterkere culturele expressie in de openbare ruimte, ook de tijdelijke openbare ruimten.

Lees hier meer over het akkoord van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest >>>

Vlaamse Gemeenschapscommissie (VGC)

Het collegelid bevoegd voor Cultuur is Pascal Smet (one.brussels).

In het akkoord van de Vlaamse Gemeenschapscommissie wordt RAB/BKO expliciet genoemd als partner, in de alinea over het geplande eenheidsloket voor kunstenaars waar ook al sprake van was in het akkoord van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. In het hoofdstuk dat aan cultuur gewijd wordt, ligt de nadruk op het beweeglijke en diverse karakter van het culturele landschap in Brussel. In dat geheel heeft de VGC een essentieel verbindende rol, klinkt het. De VGC wil participatie en diversificatie aanmoedigen, "van programmatie over productie tot cultuurredactie en vorming". Voor de verduurzaming van de sector wordt er over de grenzen naar het Gentse Greentrackmodel gekeken. Muntpunt en Passa Porta worden expliciet vermeld. De VGC wil inzetten op good practices: "Bij de toekenning van subsidies is de correcte vergoeding van alle betrokkenen een aandachtspunt." En ook in dit akkoord wordt er verwezen naar tijdelijke invulling: "Leegstaande panden en braakliggende terreinen kunnen (tijdelijk) als atelier of expositieruimte worden ingericht."

Lees hier meer over het akkoord van de Vlaamse Gemeenschapscommissie >>>

Vlaamse regering

De nieuwe minister van Cultuur in de Vlaamse Regering is minister-president Jan Jambon (N-VA). Daarnaast is hij ook minister van Buitenlands Beleid, Ontwikkelingssamenwerking en ICT.

Minister van Brussel is Benjamin Dalle (CD&V). Benjamin Dalle heeft ook Jeugd en Media in zijn portefeuille.

Het Vlaamse regeerakkoord legt duidelijk de nadruk op 'de Vlaamse identiteit'. Zo stelt het akkoord onder meer voor om een Vlaamse canon op te stellen, "een lijst van ankerpunten uit onze Vlaamse cultuur, geschiedenis en wetenschappen, die zowel in het onderwijs als in het kader van inburgeringstrajecten ter ondersteuning gebruikt worden." De meest concrete passages in het hoofdstuk "Cultuur, jeugd en media" verwijzen onder meer naar Kanal - Centre Pompidou, naar Kaaitheater en Muntpunt. De nieuwe Vlaamse Regering schrijft ook dat ze aandringt bij de federale regering op de overdracht van het Amerikaans Theater voor de creatie van een 'nieuwe Vlaamse culturele pool'. De coördinatie van dat project zou op termijn gebeuren door de Ancienne Belgique, aldus het akkoord. Wat sociaal-cultureel werk en de subsidiëring daarvan betreft, klinkt het dat "Initiatieven die zich terugplooien op etnisch-culturele afkomst" niet meer gesubsidieerd zullen worden. Verder wordt er een extra investering in het Vlaams Audiovisueel Fonds en in het Vlaams Fonds voor de Letteren aangekondigd, die de Vlaamse identiteit moet versterken.

Lees hier meer over het akkoord van de Vlaamse Regering >>>

Franse Gemeenschapscommissie (COCOF)

In het college van de COCOF is minister-president van het Gewest Rudi Vervoort (PS) bevoegd voor Cultuur en daarnaast ook voor Onderwijs, Kinderopvang, Personen met een Handicap, Toerisme en Schoolvervoer. 

Kunst en cultuur komen in het akkoord van de Franse Gemeenschapscommissie (COCOF) voor het eerst aan bod als instrument in de strijd tegen discriminatie en geweld. Ook het hoofdstuk over cultuur, "Une culture citoyenne" (vrij vertaald "Een burgerschapscultuur"), legt de nadruk op een 'culturele democratie' die bijdraagt aan de opbouw van een inclusief, breed, genereus en actief burgerschap. Er komt een jaarlijkse diversiteits-/interculturaliteitsprijs en er worden structurele middelen opgezet om interculturele ontmoeting en dialoog op een duurzame manier te organiseren. Ook dit akkoord vermeldt verder de nood aan een eenheidsloket, alsook de wens om Brussel voor te dragen als Culturele Hoofdstad van Europa in 2030, en wil daarvoor samenwerken met de andere betrokken partijen. 

Lees hier meer over het akkoord van de Franse Gemeenschapscommissie (COCOF) >>>

Franse Gemeenschap (Federatie Wallonië-Brussel)

Binnen de regering van de Franse Gemeenschap is Bénédicte Linard (écolo) de nieuwe minister van Cultuur. Zij is daarnaast ook vice-president, minister van het Kind, Gezondheid, Media en Vrouwenrechten.

Valérie Glatigny (MR) is de nieuwe minister van de Promotie van Brussel. Daarnaast is zij ook bevoegd voor Hoger onderwijs, Sociale Promotie, Universitaire ziekenhuizen, Jeugdhulp, Justitiehuizen, Jeugd en Sport.

De eerste verwijzing naar cultuur in het akkoord van de Franse Gemeenschap is in het hoofdstuk "Onderwijs", waarbij de culturele en artistieke ontwikkeling gegarandeerd wordt in het basiscurriculum. Verder wordt er een versterking van het kunstonderwijs en het personeel aangekondigd. De tweede verwijzing valt onder het hoofdstuk "Gelijke kansen en vrouwenrechten", waarbij de regering een aanpassing van het wetgevingskader per sector aankondigt om tegen 2024 gelijkheid te bereiken op de meest achtergebleven gebieden, zoals cultuur en media. Onder het hoofdstuk "Cultuur en permanent onderwijs" wordt onder meer het belang van 'culturele rechten' benadrukt. De regering wil participatie van burgers in de culturele democratie versterken. Om de werkzekerheid in de kunstensector te vergroten, komen er naast een register van jobs in de kunsten ook minimumverplichtingen bij het aanbieden van die jobs. Ook moet er een een echt statuut voor kunstenaars en technici komen. Verder wordt er ook hier over een een "kunstenloket" gesproken, al klinkt de invulling ervan hier meer als een Franstalige tegenhanger van het Cultuurloket. Ook in dit akkoord wordt Flagey genoemd. Wat cultureel bestuur betreft, kondigt de regering onder meer een plafonnering van de salarissen aan voor de hoofden van grote gesubsidieerde culturele instellingen, alsook een grotere transparantie in die salarissen en in de benoemingsprocedures. Er moet een grotere mobiliteit aan het hoofd van de instellingen komen door de ambtstermijn te beperken.

Lees hier meer over het akkoord van de Franse Gemeenschap >>>

Artistieke & culturele sector Beleid