Nieuws

Globe Aroma, gezamenlijk standpunt van de Brusselse netwerken en culturele federaties

Zoals jullie allen wellicht gezien en gehoord hebben, vond er een brutale politie-actie plaats vorige vrijdag 9 februari bij Globe Aroma - open kunstenhuis voor en door nieuwkomers. Deze actie leidde tot de arrestatie van 7 personen. Deze inval riep veel verontwaardiging op en de reacties uit de culturele sector bleven niet uit. De Brusselse netwerken en culturele federaties - RAB/BKO, Brusselse Museumraad, la Concertation-Action Culturelle Bruxelles, oKo, en ACC (Association des Centres Culturels) - hebben een gezamenlijk standpunt (PDF-versie hier >>>) geformuleerd ten aanzien van de Franstalige, federale en Brusselse regering. Dit standpunt wordt vandaag nog verzonden en is bewust en direct geïnspireerd op het standpunt (beschikbaar hier >>>) dat oKo (Overleg Kunstenorganisaties) verstuurde naar de Vlaamse regering. 

RAB/BKO verzamelde alle opiniestukken en artikels van zowel beleidsmakers als culturele directies in een tweetalig persoverzicht op tweetalig persoverzicht op de website >>>. Deze pagina wordt uiteraard blijvend aangevuld.


Gezamenlijk standpunt

Dit communiqué is bewust geïnspireerd op het standpunt van oKo, de Vlaamse sectorfederatie van de professionele kunsten dat verspreid werd op 12 februari 2018. Door dit mee te onderschrijven, willen de andere sectorale federaties en netwerken alsook de culturele operatoren hun solidariteit betuigen en samen reageren. Ze vragen duidelijke antwoorden van het beleid op de politie-actie die plaatsvond bij Globe Aroma.

Kort
Naar aanleiding van de politieactie bij Globe Aroma op 9 februari onderschrijven de federaties en netwerken de vraag van oKo naar verheldering aan de bevoegde politici en instanties:
- Wat was het doel van deze politieactie? Op welke feiten is de inval gebaseerd? En hoe is de timing, de omvang en de aard (multidisciplinaire actie) ervan te verantwoorden?
- Onze overheden subsidiëren organisaties als Globe Aroma om zich cultureel om nieuwkomers te bekommeren. De vraag stelt zich dus hoe overheden de werking van onze organisaties kunnen en willen garanderen.

Op 9 februari 2018 vielen 20 politieagenten in het kader van een multidisciplinaire controle binnen bij de Brusselse vzw Globe Aroma op het moment van de opening van de tentoonstelling ‘carte de visite/ARTopenKUNST’. Daarbij vond tegelijk een controle van de vzw-wetgeving, een sociale inspectie, en een controle door de dienst Vreemdelingenzaken plaats. Zeven aanwezigen die op dat ogenblik niet over de nodige papieren beschikten werden opgepakt.

Structureel ondersteund
Alle federaties en netwerken betreuren de politieactie. Globe Aroma is een professionele kunstenorganisatie en is erkend als kwaliteitsvolle sociaal-artistieke werkplaats binnen het kader van het Kunstendecreet. De werking van Globe Aroma wordt bovendien erg gewaardeerd binnen de bredere socioculturele en artistieke sector, en dit vanuit beide Gemeenschappen. Haar kerntaak is bouwen aan artistieke en culturele integratie samen met vluchtelingen. Daarvoor wordt ze structureel ondersteund door verschillende overheden, waaronder de Vlaamse Gemeenschap, de Stad Brussel en de Vlaamse Gemeenschapscommissie. Het roept vragen op dat Globe Aroma bij de opening van een tentoonstelling op grootschalige wijze aan een multidisciplinaire controle onderworpen wordt.
We vragen de bevoegde politici en instanties daarom verheldering over het doel, de legitimatie en de gehanteerde methodologie voor deze actie: zowel de timing als de manier waarop de multidisciplinaire controle verliep, is problematisch. Ze was buiten proportie (20 politieagenten) en roept deontologische vragen op. 

Regelmatige controle
Voor vele (Brusselse) culturele operatoren doet deze actie denken aan de controles binnen het kader van Kanaalplan, het plan waarmee de federale overheid georganiseerde economische en financiële criminaliteit bij vzw's in Brusselse gemeenten wil tegengaan. Bij die vzw’s bestaan ernstige vermoedens van criminele feiten. Gesubsidieerde vzw's zoals Globe Aroma worden echter regelmatig gecontroleerd, onder meer in het kader van de vzw-wetgeving, maar ook door de subsidiërende overheden. Enig overleg met deze overheden had wellicht al soelaas kunnen brengen, zonder dat een dergelijke ingrijpende actie nodig was geweest. 

Maatschappelijke opdracht
We stellen ons daarom vragen bij het werkelijke doel van deze controle. In elk geval heeft deze actie een maatschappelijk ongewenst effect bij publiek, medewerkers en de publieke opinie. Door een kunstenorganisatie publiek verdacht te maken, komt haar werking en haar maatschappelijke opdracht in het gedrang. 
Want net als onderwijsinstellingen, jeugdhuizen, volkshogescholen of ziekenhuizen hebben kunstenorganisaties ook een maatschappelijke en dus publieke opdracht. Door de aard van hun werk creëren ze plaats voor publieke ontmoeting van en voor allerlei mensen, van en voor iedereen, ook voor mensen zonder papieren. Die ontmoetingen zorgen voor culturele integratie en sociale cohesie. Dat is de opdracht van Globe Aroma. 
Daarom wordt de organisatie gesubsidieerd, net zoals andere kunstenorganisaties – maar ook culturele centra, CEC’s (Centre d’Expression et de Créativité), theaters en jeugdorganisaties - die permanent of projectmatig met vluchtelingen, mensen zonder papieren en mensen in kwetsbare situaties werken. Als die ontmoeting niet meer kan plaatsvinden, onder druk komt te staan of rechtstreeks aanleiding is tot politieactie, dan komt dat doel in het gedrang en wordt de sfeer van angst en polarisering aangewakkerd. Dat lijkt ons niet de weg vooruit te zijn. 

Leen Laconte
Directeur oKo – www.overlegkunsten.org
Sonia Triki & Leen De Spiegelaere
Coördinatrices RAB/BKO – www.rabbko.be
Matteo Segers
Directeur ACC – www.centres-culturels.be
Leen Ochelen
Directrice Brusselse Museumraad – www.brusselsmuseums.be
Lapo Bettarini
Directeur la Concertation asbl – Action Culturelle Bruxelloise – www.laconcertation-asbl.org

Artistieke & culturele sector Beleid Diversiteit

Nieuws

Nieuwe directie voor Tremplins

Het management van het vzw Tremplins - lid van de RAB - wordt vanaf heden toevertrouwd aan Florence Caulier. Zij heeft een diploma van kunstgeschiedenis en cultuurmanagement, en staat bekend om haar bijdragen aan de realisatie van sociaal-culturele activiteiten bij WBI sinds een tiental jaren. Haar opdracht zal bestaan uit voornamelijk het werk voort te zetten van haar voorganger, Nacer Nafti, die nu Espace Magh leidt, maar ook om nieuwe uitdagingen aan te gaan voor het vzw.
Artistieke & culturele sector Tewerkstelling
Nieuws

De undergroundscene in Brussel verzet zich en zet zich voort !

We hoorden het al in mei: de Recyclart werd verplaatst naar de oude drukkerij aan de Rue de Manchester in Molenbeek. Het was toen de beurt aan muziekclub Magasin 4 om goed nieuws te ontvangen over hun locatie: waar ze eerst in afwachting van de werken vertoefden mogen ze nu permanent blijven, in een gebouw naast het toekomstige Beco Park (vanaf 2023).  Met de C12 en de nieuwe Volta is het duidelijk dat de underground- en nachtscène in Brussel nog lang niet begraven is!
Artistieke & culturele sector Culturele infrastructuur
Nieuws

Traject BRXL 2030 | Context, methodologie en rapportage

Eind 2016 kondigt Minister-President van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, Rudi Vervoort de kandidatuur aan van Brussel als culturele hoofdstad van Europa in 2030. Om deze kandidatuur te versterken en een gezamenlijke culturele visie voor het gewest te ontwikkelen gaf Minister President Rudi Vervoort de opdracht aan de Brusselse culturele netwerken, zijnde Réseau des Arts à Bruxelles & Brussels Kunstenoverleg (RAB/BKO), de Brusselse Museumraad (BMR-CBM) en La Concertation - Action Culturelle Bruxelloise om een traject van prospectie op te starten met als doel de culturele actoren te sensibiliseren en mobiliseren.
2030 Artistieke & culturele sector Beleid Diversiteit Samenwerking Toerisme
Nieuws

Nieuwe directie voor Argos

Argos verwelkomt vanaf 1 december 2018 Niels Van Tomme als nieuwe algemeen directeur. Van Tomme ging na zijn studies (RITSC en KU-Leuven) aan de slag als directeur kunst en media bij Provisions Library (Washington, DC), gevolgd door een benoeming als curator bij het Center For Art, Design and Visual Culture (Baltimore). Hij doceerde aan Belgische en Nederlandse kunstinstituten en aan universiteiten in de Verenigde Staten, waar hij het onderzoek voerde naar nieuwe modellen voor kunst en cultuur in een inclusieve maatschappij.
Artistieke & culturele sector Tewerkstelling