Nieuws

Globe Aroma, gezamenlijk standpunt van de Brusselse netwerken en culturele federaties

Zoals jullie allen wellicht gezien en gehoord hebben, vond er een brutale politie-actie plaats vorige vrijdag 9 februari bij Globe Aroma - open kunstenhuis voor en door nieuwkomers. Deze actie leidde tot de arrestatie van 7 personen. Deze inval riep veel verontwaardiging op en de reacties uit de culturele sector bleven niet uit. De Brusselse netwerken en culturele federaties - RAB/BKO, Brusselse Museumraad, la Concertation-Action Culturelle Bruxelles, oKo, en ACC (Association des Centres Culturels) - hebben een gezamenlijk standpunt (PDF-versie hier >>>) geformuleerd ten aanzien van de Franstalige, federale en Brusselse regering. Dit standpunt wordt vandaag nog verzonden en is bewust en direct geïnspireerd op het standpunt (beschikbaar hier >>>) dat oKo (Overleg Kunstenorganisaties) verstuurde naar de Vlaamse regering. 

RAB/BKO verzamelde alle opiniestukken en artikels van zowel beleidsmakers als culturele directies in een tweetalig persoverzicht op tweetalig persoverzicht op de website >>>. Deze pagina wordt uiteraard blijvend aangevuld.


Gezamenlijk standpunt

Dit communiqué is bewust geïnspireerd op het standpunt van oKo, de Vlaamse sectorfederatie van de professionele kunsten dat verspreid werd op 12 februari 2018. Door dit mee te onderschrijven, willen de andere sectorale federaties en netwerken alsook de culturele operatoren hun solidariteit betuigen en samen reageren. Ze vragen duidelijke antwoorden van het beleid op de politie-actie die plaatsvond bij Globe Aroma.

Kort
Naar aanleiding van de politieactie bij Globe Aroma op 9 februari onderschrijven de federaties en netwerken de vraag van oKo naar verheldering aan de bevoegde politici en instanties:
- Wat was het doel van deze politieactie? Op welke feiten is de inval gebaseerd? En hoe is de timing, de omvang en de aard (multidisciplinaire actie) ervan te verantwoorden?
- Onze overheden subsidiëren organisaties als Globe Aroma om zich cultureel om nieuwkomers te bekommeren. De vraag stelt zich dus hoe overheden de werking van onze organisaties kunnen en willen garanderen.

Op 9 februari 2018 vielen 20 politieagenten in het kader van een multidisciplinaire controle binnen bij de Brusselse vzw Globe Aroma op het moment van de opening van de tentoonstelling ‘carte de visite/ARTopenKUNST’. Daarbij vond tegelijk een controle van de vzw-wetgeving, een sociale inspectie, en een controle door de dienst Vreemdelingenzaken plaats. Zeven aanwezigen die op dat ogenblik niet over de nodige papieren beschikten werden opgepakt.

Structureel ondersteund
Alle federaties en netwerken betreuren de politieactie. Globe Aroma is een professionele kunstenorganisatie en is erkend als kwaliteitsvolle sociaal-artistieke werkplaats binnen het kader van het Kunstendecreet. De werking van Globe Aroma wordt bovendien erg gewaardeerd binnen de bredere socioculturele en artistieke sector, en dit vanuit beide Gemeenschappen. Haar kerntaak is bouwen aan artistieke en culturele integratie samen met vluchtelingen. Daarvoor wordt ze structureel ondersteund door verschillende overheden, waaronder de Vlaamse Gemeenschap, de Stad Brussel en de Vlaamse Gemeenschapscommissie. Het roept vragen op dat Globe Aroma bij de opening van een tentoonstelling op grootschalige wijze aan een multidisciplinaire controle onderworpen wordt.
We vragen de bevoegde politici en instanties daarom verheldering over het doel, de legitimatie en de gehanteerde methodologie voor deze actie: zowel de timing als de manier waarop de multidisciplinaire controle verliep, is problematisch. Ze was buiten proportie (20 politieagenten) en roept deontologische vragen op. 

Regelmatige controle
Voor vele (Brusselse) culturele operatoren doet deze actie denken aan de controles binnen het kader van Kanaalplan, het plan waarmee de federale overheid georganiseerde economische en financiële criminaliteit bij vzw's in Brusselse gemeenten wil tegengaan. Bij die vzw’s bestaan ernstige vermoedens van criminele feiten. Gesubsidieerde vzw's zoals Globe Aroma worden echter regelmatig gecontroleerd, onder meer in het kader van de vzw-wetgeving, maar ook door de subsidiërende overheden. Enig overleg met deze overheden had wellicht al soelaas kunnen brengen, zonder dat een dergelijke ingrijpende actie nodig was geweest. 

Maatschappelijke opdracht
We stellen ons daarom vragen bij het werkelijke doel van deze controle. In elk geval heeft deze actie een maatschappelijk ongewenst effect bij publiek, medewerkers en de publieke opinie. Door een kunstenorganisatie publiek verdacht te maken, komt haar werking en haar maatschappelijke opdracht in het gedrang. 
Want net als onderwijsinstellingen, jeugdhuizen, volkshogescholen of ziekenhuizen hebben kunstenorganisaties ook een maatschappelijke en dus publieke opdracht. Door de aard van hun werk creëren ze plaats voor publieke ontmoeting van en voor allerlei mensen, van en voor iedereen, ook voor mensen zonder papieren. Die ontmoetingen zorgen voor culturele integratie en sociale cohesie. Dat is de opdracht van Globe Aroma. 
Daarom wordt de organisatie gesubsidieerd, net zoals andere kunstenorganisaties – maar ook culturele centra, CEC’s (Centre d’Expression et de Créativité), theaters en jeugdorganisaties - die permanent of projectmatig met vluchtelingen, mensen zonder papieren en mensen in kwetsbare situaties werken. Als die ontmoeting niet meer kan plaatsvinden, onder druk komt te staan of rechtstreeks aanleiding is tot politieactie, dan komt dat doel in het gedrang en wordt de sfeer van angst en polarisering aangewakkerd. Dat lijkt ons niet de weg vooruit te zijn. 

Leen Laconte
Directeur oKo – www.overlegkunsten.org
Sonia Triki & Leen De Spiegelaere
Coördinatrices RAB/BKO – www.rabbko.be
Matteo Segers
Directeur ACC – www.centres-culturels.be
Leen Ochelen
Directrice Brusselse Museumraad – www.brusselsmuseums.be
Lapo Bettarini
Directeur la Concertation asbl – Action Culturelle Bruxelloise – www.laconcertation-asbl.org

Artistieke & culturele sector Beleid Diversiteit