Nieuws

Covid-19 & kunsten- en cultuursector | Overzicht van steunmaatregelen voor Brusselse cultuurwerkers en organisaties

Nood aan duidelijkheid over de beschikbare steunmaatregelen voor cultuurwerkers en kunstenaars in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest? We lijstten ze voor je op!

[Artikel voor het laatst aangepast op 05/01/2021]


Ons overzicht richt zich specifiek op cultuurwerkers en organisaties in Brussel. We nemen dus ook fondsen van de FWB op in het overzicht. Andere handige Nederlandstalige overzichten van de steunmaatregelen voor de kunsten- en cultuursector vind je hier:

Cultuurwerker?

FEDERAAL NIVEAU

(Meer info hier)

Overbruggingsrecht voor zelfstandigen

Sociale bijdragen voor zelfstandigen

(Meer info hier

 • Uitstel van sociale bijdragen gedurende een jaar
  • Ongeacht de bijdragecategorie (hoofdberoep, bijberoep, ...)
  • De bijdrage van het vierde kwartaal 2020 en de regularisatiebijdragen van 2018 die vervallen op 31 december 2020 moeten betaald worden vóór 15 december 2021
 • Vermindering voorlopige sociale bijdragen 2020
  • Als de beroepsinkomsten lager liggen dan één van de wettelijke drempels
  • De bijdragen kunnen verlaagd worden tot maximaal:
   • 717,18 euro voor zelfstandige in hoofdberoep
   • 0 euro voor zelfstandige in bijberoep als de inkomsten lager liggen dan 1.548,18 euro
   • 0 euro voor iemand die actief is als zelfstandige na het pensioen, als de inkomsten lager liggen dan 3.096,37 euro
 • Vrijstelling van sociale bijdragen
  • Zelfstandigen in hoofdberoep en meewerkende echtgenoten (met inbegrip van starters) die hun sociale bijdragen niet kunnen betalen
  • Kan aangevraagd worden voor:
   • de voorlopige bijdragen van het eerste, tweede, derde en vierde kwartaal van 2020; 
   • de regularisatiebijdragen van kwartalen van 2018 die vervallen in de loop van 2020.
  • Opgelet! Je bouwt geen pensioenrechten op voor de kwartalen waarvoor je wordt vrijgesteld
  • In de praktijk: een aanvraag indienen via je socialeverzekeringsfonds of via dit online formulier (in dat laatste geval meld je dit best ook even via mailbox-dvr@rsvz-inasti.fgov.be voor een snellere behandeling van je dossier)

Werkgevers

(Meer info hier

Visa en werkvergunningen

(Meer info hier)

Tijdelijke verlenging van het verblijf en de werkvergunning van personen die niet in staat zijn om naar hun land terug te keren.

BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST

Phoenix.brussels (vanaf 01/01/2021)

(Meer info hier)

 • Het attest phoenix.brussels maakt het voor een werkgever financieel voordelig om je aan te werven. De werkgever krijgt namelijk een premie die kan oplopen tot €800 of €500 (afhankelijk van het attest).
 • Het attest phoenix.brussels kan gebruikt worden als het contract ondertekend is tussen 01/01/2021 en 31/12/2021 ten laatste.
 • Voor kunstenaars is er Attest phoenix.brussels Artiest:
 • de werkgever kan een premie ontvangen tot maximum 500 euro per maand. Je krijgt dit attest wanneer je:
  • in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest gedomicilieerd bent;
  • ingeschreven bent als onbezette werkzoekende bij Actiris;
  • niet langer leerplichtig bent;
  • de pensioengerechtigde leeftijd niet hebt bereikt;
  • minstens één prestatie als artiest, onder code 046 van RVA hebt verricht tijdens de 8 trimesters voorafgaand aan je aanwerving.
 • In de praktijk: aanvraagformulier >>> per e-mail of per post (Actiris, Dienst Activ-JOB : Sterrenkundelaan 14, 1210 Brussel) indienen
  • Voeg dit toe als bijlage:
   • Een bewijs waarmee je een geleverde prestatie onder de RVA-code 046 kan aantonen: C4, betalingsfiche, arbeidscontract, contract, kleine vergoedingsregeling voor artiesten (KVR)

Culturele organisatie?

FEDERAAL NIVEAU

Belastingen

(Meer info hier)

Ondernemingen die hinder ondervinden ingevolge de verspreiding van het coronavirus, kunnen steunmaatregelen vragen aan de FOD Financiën.

 • Schulden: bedrijfsvoorheffing, btw, personenbelasting, vennootschapsbelasting, rechtspersonenbelasting 
 • Maatregelen: afbetalingsplan, vrijstelling van nalatigheidsinteresten, kwijtschelding van boeten wegens niet-betaling
 • In de praktijk: aanvraagformulier >>> per e-mail of per brief (Kruidtuinlaan 50 bus 315, 1000 Brussel) indienen tot 31/03/2021

Betalingsuitstel van ondernemingskrediet

(Meer info hier

 • De minister van Financiën Alexander De Croo, de Nationale Bank van België en Febelfin stelden een tweede charter op om ondernemingen financieel te ondersteunen wanneer zij in problemen zouden komen door de coronacrisis.
 • Voor niet-financiële ondernemingen, KMO’s, zelfstandigen en non-profitorganisaties.
 • Een betalingsuitstel van het ondernemingskrediet, in het kader van het Tweede Charter n.a.v. de coronacrisis, houdt in dat de onderneming / organisatie tot uiterlijk 31 maart 2021 geen aflossingen van kapitaal moet doen. De interesten blijven wel verschuldigd.
 • Het toegekende betalingsuitstel kan, in het kader van het eerste en tweede charter, samen nooit meer dan 9 maanden bedragen.
 • De aanvragen voor het betalingsuitstel dienen tijdig te gebeuren en uiterlijk 10 kalenderdagen voor de vervaldag van het krediet.
 • Betalingsuitstel kan enkel worden verkregen voor nog toekomstige vervaldagen in januari, februari of maart 2021.
 • In de praktijk: Neem uiterlijk 10 kalenderdagen voor de vervaldag van het krediet contact op met je bank. De bank zal enkele bewijsstukken opvragen om de aanvraag te kunnen opstarten. De betalingsuitstellen lopen uiterlijk tot 31/03/2021.

Ticketing

(Meer info hier)

 • Voor organisatoren van culturele evenementen 
 • Tegoedbon in plaats van terugbetaling. Het evenement dient dan alsnog te worden georganiseerd binnen een termijn van twee jaar na de datum van het oorspronkelijke evenement
 • Opgelet: de toeschouwer heeft alsnog het recht op een terugbetaling als hij/zij/x niet aanwezig kan zijn bij het nieuwe evenement

BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST

Gewestelijke premie

 • Momenteel is het wachten op nieuwe gewestelijke steunmaatregelen. Binnenkort zou je op deze pagina de nieuwe covid-maatregelen kunnen raadplegen die bij Brussel Economie en Werkgelegenheid moeten worden aangevraagd.

VGC

Subsidies 

(Meer info hier)

De VGC zal de toegekende subsidies in 2020 volledig (100%) blijven uitbetalen en geen rekening houden met verminderde resultaten wegens de impact van de coronacrisis. Ook toegekende subsidies voor evenementen en projecten, en waarvoor al bewezen kosten werden gemaakt, maar die afgelast werden wegens de epidemie worden verder uitbetaald.

VLAAMSE OVERHEID

Culturele activiteitenpremie (deadline: 31/05/2021)

(Meer info hier)

 • Forfaitaire subsidie voor bedragen tot maximaal 20.000 euro (steeds in schijven van 2.000 euro)
 • Voor de organisatie of uitvoering van een culturele activiteit, of voor de terbeschikkingstelling van infrastructuur voor een culturele activiteit
 • Voorwaarden voor de organisatie:
  • Je hebt een actieve exploitatiezetel in het Nederlandse taalgebied of het tweetalige gebied Brussel-Hoofdstad;
  • Jouw organisatie was op 1 september 2020 actief en is vandaag niet in staat van faillissement, stopgezet, of in vereffening;
  • Je bent actief binnen één van deze NACE-codes en je bent professioneel actief in de Vlaamse cultuursector.
 • Voorwaarden voor de activiteit:
  • De activiteit vindt plaats tussen 1 september 2020 en 31 mei 2021 en in het Nederlandse taalgebied of het tweetalige gebied Brussel-Hoofdstad;
  • De activiteit is afgebakend in tijd en ruimte en wordt publiek gecommuniceerd.
  • De activiteit is publiek toegankelijk;
  • De activiteit is omwille van publieksgerichtheid geïmpacteerd door de coronamaatregelen, die door de Nationale Veiligheidsraad genomen werden om de verspreiding van het coronavirus te beperken;
  • De activiteit wordt op een veilige manier georganiseerd volgens de geldende sectorprotocollen;
  • Voor de activiteit stel je ten minste twee cultuurwerkers te werk ofwel binnen één van deze paritaire comités (PC 200, PC 227, PC 304, PC 329, PC 303) ofwel via een aannemingscontract voor zelfstandigen;
  • De cultuurwerkers worden correct en eerlijk vergoed. De vergoeding respecteert minstens de verschillende CAO’s van de specifieke paritaire comités. Zelfstandige cultuurwerkers krijgen ook een eerlijke vergoeding.
 • In de praktijk: aanvraag indienen via een app (nog in ontwikkeling) tot en met 31/05/2021 of tot de middelen van het fonds uitgeput zijn

Vlaams beschermingsmechanisme 3 (deadline derde periode: 15/02/2021)

(Meer info hier)

 • Ondernemingen met een omzetdaling van minstens 60% kunnen kiezen om een aanvraag in te dienen voor de periode van 16 november 2020 tot en met 31 december 2020.
 • Ondernemingen die verplicht gesloten zijn tussen 16 november en 31 december kunnen steun aanvragen voor de sluitingsperiode. Deze ondernemingen moeten hun omzetdaling niet aantonen voor de sluitingsperiode.
 • Ook verenigingen met een economische activiteit en minstens een VTE werknemer komen in aanmerking. 
 • De steun bedraagt 10% van de omzet exclusief btw tijdens dezelfde periode in 2019. Zelfstandigen in bijberoep krijgen 5% steun. Voor ondernemingen die nog niet gestart waren in 2019, wordt de omzetdaling vergeleken met de verwachte omzet zoals vermeld in het financieel plan.
 • In de praktijk

FÉDÉRATION WALLONIE-BRUXELLES

Podiumkunsten - Garantiemechanisme

(Meer info hier)

 • Gedeeltelijke overname van het verkoopcontract ten gunste van de producent 
 • Cultureel seizoen 2020-2021

Podiumkunsten - Compensatie van de ticketingverliezen

(Meer info hier)

 • Forfaitaire vergoeding
 • Voor organisaties die subsidies ontvangen van de FWB in de podiumkunsten en de muziek
 • Cultureel seizoen 2020-2021

Subsidies

(Meer info hier)

Afwijking van de subsidievoorwaarden

 • Voorwaarden: 
  • Onmogelijkheid om te voldoen aan een of meerdere van de voorwaarden voor subsidiëring als (in)direct gevolg van de maatregelen in de strijd tegen Covid-19;
  • Niet voldoen aan een of meerdere van de voorwaarden voor subsidiëring na 9 maart 2020
  • Uitgaven ter verantwoording van het totale bedrag van de subsidie
  • Deze uitgaven worden niet gedekt door een ander steun- of financieringsmechanisme
 • In de praktijk: aanvraag via deze link

Voorschot op subisidies

 • Voorwaarden: 
  • U profiteerde van een bestaand subsidiemechanisme 
  • Uw subsidie is nog niet toegekend  
  • Moeilijkheden met cash flow zijn een direct gevolg van de maatregelen die zijn genomen om de verspreiding van Covid-19 tegen te gaan 
  • Deze moeilijkheden doen zich voor na 9 maart 2020
 • In de praktijk: aanvraag via deze link

Noodlening in contant - St'Art (deadline: 31/03/2021)

(Meer info hier)

 • Bedrag van 20.000 euro tot 100.000 euro
 • Vzw, coöperatie met zetel in FWB
 • Geldig voor 6 maanden vanaf 26/3/2020
 • Max. duur van 48 maanden
 • In de praktijk: aanvraag indienen tot en met 31/03/2021 via deze link

Artistieke & culturele sector Covid-19