Nieuws

Covid-19 & kunsten- en cultuursector | Overzicht van steunmaatregelen voor Brusselse cultuurwerkers en organisaties

Nood aan duidelijkheid over de beschikbare steunmaatregelen voor cultuurwerkers en kunstenaars in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest? We lijstten ze voor je op!

[Artikel voor het laatst aangepast op 23/03/2021]


Ons overzicht richt zich specifiek op cultuurwerkers en organisaties in Brussel. We nemen dus ook fondsen van de FWB op in het overzicht. Andere handige Nederlandstalige overzichten van de steunmaatregelen voor de kunsten- en cultuursector vind je hier:

Cultuurwerker?

FEDERAAL NIVEAU

(Meer info hier)

Overbruggingsrecht voor zelfstandigen

Sociale bijdragen voor zelfstandigen

(Meer info hier

 • Uitstel van sociale bijdragen gedurende een jaar
  • Ongeacht de bijdragecategorie (hoofdberoep, bijberoep, ...)
  • De maatregel geldt voor de voorlopige bijdragen van het eerste en tweede kwartaal van 2021 en voor de regularisatiebijdragen van kwartalen van 2018 en 2019 die vervallen op 31 maart 2021 of op 30 juni 2021. Die bijdragen mogen nog niet zijn betaald.
  • Dat betekent dat de bijdrage van het eerste kwartaal 2021 en de regularisatiebijdragen van 2018 en 2019 die vervallen op 31 maart 2021 moeten betaald worden vóór 31 maart 2022.
  • De bijdrage van het tweede kwartaal 2021 en de regularisatiebijdragen van 2018 en 2019 die vervallen op 30 juni 2021 moeten betaald worden vóór 30 juni 2022. 
  • De aanvraag voor het eerste kwartaal van 2021 moet bij het socialeverzekeringsfonds ingediend worden vóór 15 maart 2021. 
  • De aanvraag voor het tweede kwartaal van 2021 moet ingediend worden vóór 15 juni 2021.
  • In de praktijk: aanvraag indienen bij je socialeverzekeringsfonds. 
 • Kwijtschelding verhogingen 
  • In 2021 
   • Zelfstandigen die hun voorlopige sociale bijdragen van het eerste en tweede kwartaal van 2021 niet betalen voor 31 maart 2021 en 30 juni 2021, zullen omwille van die laattijdige betaling geen verhogingen moeten betalen. Hetzelfde geldt voor de laattijdige betaling van regularisatiebijdragen van 2018 of 2019 die in de loop van het eerste of tweede kwartaal van 2021 moesten betaald zijn. Die verhogingen vallen automatisch weg. De zelfstandige moet dus geen aanvraag doen.
  • In 2020
   • Zelfstandigen die hun voorlopige sociale bijdragen van het eerste, tweede, derde en vierde kwartaal van 2020 niet voor 31 december 2020 betalen, zullen omwille van die laattijdige betaling geen verhogingen moeten betalen. Hetzelfde geldt voor de laattijdige betaling van regularisatiebijdragen die in de loop van 2020 moesten betaald zijn. Die verhogingen vallen automatisch weg. De zelfstandige moet dus geen aanvraag doen.  
  • Meer weten: neem contact op met je socialeverzekeringsfonds.
 • Vermindering voorlopige sociale bijdragen
  • Als de beroepsinkomsten lager liggen dan één van de wettelijke drempels
  • De bijdragen kunnen verlaagd worden tot maximaal:
   • 719,68 euro (exclusief beheerskosten) voor zelfstandige in hoofdberoep
   • 0 euro voor zelfstandige in bijberoep als de inkomsten lager liggen dan 1.553,58 euro
   • 0 euro voor iemand die actief is als zelfstandige na het pensioen, als de inkomsten lager liggen dan 3.107,17 euro
 • Vrijstelling van sociale bijdragen
  • Zelfstandigen in hoofdberoep en meewerkende echtgenoten (met inbegrip van starters) die hun sociale bijdragen niet kunnen betalen
  • Kan aangevraagd worden voor:
   • de voorlopige bijdragen van het eerste, tweede, derde en vierde kwartaal van 2020;
   • de voorlopige bijdragen van het eerste en tweede kwartaal van 2021;
   • de regularisatiebijdragen van kwartalen van 2018 en 2019 die vervallen zijn in 2020;
   • de regularisatiebijdragen van kwartalen in 2018 en 2019 met vervaldag op 31 maart 2021 of op 30 juni 2021.
  • Opgelet! Je bouwt geen pensioenrechten op voor de kwartalen waarvoor je wordt vrijgesteld
  • In de praktijk: een aanvraag indienen via je socialeverzekeringsfonds of via dit online formulier (in dat laatste geval meld je dit best ook even via mailbox-dvr@rsvz-inasti.fgov.be voor een snellere behandeling van je dossier)

Werkgevers

(Meer info hier

Visa en werkvergunningen

(Meer info hier)

Tijdelijke verlenging van het verblijf en de werkvergunning van personen die niet in staat zijn om naar hun land terug te keren.

BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST

Phoenix.brussels

(Meer info hier)

 • Het attest phoenix.brussels maakt het voor een werkgever financieel voordelig om je aan te werven. De werkgever krijgt namelijk een premie die kan oplopen tot €800 of €500 (afhankelijk van het attest).
 • Het attest phoenix.brussels kan gebruikt worden als het contract ondertekend is tussen 01/01/2021 en 31/12/2021 ten laatste.
 • Voor kunstenaars is er Attest phoenix.brussels Artiest:
 • de werkgever kan een premie ontvangen tot maximum 500 euro per maand. Je krijgt dit attest wanneer je:
  • in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest gedomicilieerd bent;
  • ingeschreven bent als onbezette werkzoekende bij Actiris;
  • niet langer leerplichtig bent;
  • de pensioengerechtigde leeftijd niet hebt bereikt;
  • minstens één prestatie als artiest, onder code 046 van RVA hebt verricht tijdens de 8 trimesters voorafgaand aan je aanwerving.
 • In de praktijk: aanvraagformulier >>> per e-mail of per post (Actiris, Dienst Activ-JOB : Sterrenkundelaan 14, 1210 Brussel) indienen
  • Voeg dit toe als bijlage:
   • Een bewijs waarmee je een geleverde prestatie onder de RVA-code 046 kan aantonen: C4, betalingsfiche, arbeidscontract, contract, kleine vergoedingsregeling voor artiesten (KVR)

VGC

Trajectsubsidies (deadline: 1 april)

 • Voor individuele kunstenaars (of organisaties namens kunstenaars) 
 • Organisaties dienen zich, bij eerste gebruik, op voorhand te registreren
 • Gericht op een nieuwe sprong in de ontwikkeling van het artistieke parcours. Het is een kans voor een nieuw begin, voor een andere richting in het werk van de artiest. Dit kan gericht zijn op een segment of op het gehele oeuvre maar kan ook bv. een verdieping zijn in een andere artistieke discipline. Louter verdieping van bestaand artistiek werk valt hier niet onder. 
 • Bij een trajectsubsidie kan een kunstenaar een fiat krijgen voor één of twee jaar.
 • Voorwaarde: samenwerking met Brusselse kunsthuizen of andere partners erkend door de Vlaamse Overheid of de VGC
 • In de praktijk: alle aanvragen gaan via het digitale subsidieloket >>> 
 • Contact en info: kunsten@vgc.be 02/563.05.21

Culturele organisatie?

FEDERAAL NIVEAU

Belastingen

(Meer info hier)

Ondernemingen die hinder ondervinden ingevolge de verspreiding van het coronavirus, kunnen steunmaatregelen vragen aan de FOD Financiën.

 • Schulden: bedrijfsvoorheffing, btw, personenbelasting, vennootschapsbelasting, rechtspersonenbelasting 
 • Maatregelen: afbetalingsplan, vrijstelling van nalatigheidsinteresten, kwijtschelding van boeten wegens niet-betaling
 • In de praktijk: aanvraagformulier >>> per e-mail of per brief (Kruidtuinlaan 50 bus 315, 1000 Brussel) indienen tot 31/03/2021

Betalingsuitstel van ondernemingskrediet

(Meer info hier

 • De minister van Financiën Alexander De Croo, de Nationale Bank van België en Febelfin stelden een tweede charter op om ondernemingen financieel te ondersteunen wanneer zij in problemen zouden komen door de coronacrisis.
 • Voor niet-financiële ondernemingen, KMO’s, zelfstandigen en non-profitorganisaties.
 • Een betalingsuitstel van het ondernemingskrediet, in het kader van het Tweede Charter n.a.v. de coronacrisis, houdt in dat de onderneming / organisatie tot uiterlijk 31 maart 2021 geen aflossingen van kapitaal moet doen. De interesten blijven wel verschuldigd.
 • Het toegekende betalingsuitstel kan, in het kader van het eerste en tweede charter, samen nooit meer dan 9 maanden bedragen.
 • De aanvragen voor het betalingsuitstel dienen tijdig te gebeuren en uiterlijk 10 kalenderdagen voor de vervaldag van het krediet.
 • Betalingsuitstel kan enkel worden verkregen voor nog toekomstige vervaldagen in januari, februari of maart 2021.
 • In de praktijk: Neem uiterlijk 10 kalenderdagen voor de vervaldag van het krediet contact op met je bank. De bank zal enkele bewijsstukken opvragen om de aanvraag te kunnen opstarten. De betalingsuitstellen lopen uiterlijk tot 31/03/2021.

Ticketing

(Meer info hier)

 • Voor organisatoren van culturele evenementen 
 • Tegoedbon in plaats van terugbetaling. Het evenement dient dan alsnog te worden georganiseerd binnen een termijn van twee jaar na de datum van het oorspronkelijke evenement
 • Opgelet: de toeschouwer heeft alsnog het recht op een terugbetaling als hij/zij/x niet aanwezig kan zijn bij het nieuwe evenement

BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST

Premie voor de zogenaamde “niet-essentiële” sectoren

 • Het Brussels Hoofdstedelijk Gewest biedt steun aan de ondernemingen van bepaalde sectoren die op 2 november 2020 moesten sluiten wegens de gezondheidscrisis (ministerieel besluit van 28 oktober 2020). 
 • Een premie, die tot 5.000 euro kan bedragen, is voortaan beschikbaar. 
 • Voor de sectoren die nog steeds gesloten zijn, waaronder de Horeca, zal weldra een andere premie beschikbaar zijn.
 • In de praktijk: vraag de premie tegen uiterlijk 25 maart 2021 aan >>>

VGC

Subsidies 

(Meer info hier)

De VGC zal de toegekende subsidies in 2020 volledig (100%) blijven uitbetalen en geen rekening houden met verminderde resultaten wegens de impact van de coronacrisis. Ook toegekende subsidies voor evenementen en projecten, en waarvoor al bewezen kosten werden gemaakt, maar die afgelast werden wegens de epidemie worden verder uitbetaald.

VLAAMSE OVERHEID

Culturele activiteitenpremie

(Meer info hier)

 • Sinds 12 januari is het niet meer mogelijk om een culturele activiteitenpremie aan te vragen. Het voorziene budget van 35 miljoen euro is bereikt.

Vlaams beschermingsmechanisme 4 (deadline vierde periode: 15/03/2021)

(Meer info hier)

 • Ondernemingen met een omzetdaling van minstens 60% kunnen kiezen om een aanvraag in te dienen voor de periode van 1 januari 2021 tot en met 31 januari 2021.
 • Ondernemingen die verplicht gesloten zijn tussen 1 januari 2021 en 31 januari 2021 kunnen steun aanvragen voor de sluitingsperiode. Deze ondernemingen moeten hun omzetdaling niet aantonen voor de sluitingsperiode.
 • Ook verenigingen met een economische activiteit en minstens een VTE werknemer komen in aanmerking. 
 • De steun bedraagt 10% van de omzet exclusief btw tijdens dezelfde periode in 2020. Zelfstandigen in bijberoep krijgen 5% steun. Voor ondernemingen die nog niet gestart waren op 1 januari 2020, wordt de omzetdaling vergeleken met de verwachte omzet zoals vermeld in het financieel plan.
 • In de praktijk

FÉDÉRATION WALLONIE-BRUXELLES

Podiumkunsten - Garantiemechanisme

(Meer info hier)

 • Gedeeltelijke overname van het verkoopcontract ten gunste van de producent 
 • Cultureel seizoen 2020-2021

Podiumkunsten - Compensatie van de ticketingverliezen

(Meer info hier)

 • Forfaitaire vergoeding
 • Voor organisaties die subsidies ontvangen van de FWB in de podiumkunsten en de muziek
 • Cultureel seizoen 2020-2021

Subsidies

(Meer info hier)

Afwijking van de subsidievoorwaarden

 • Voorwaarden: 
  • Onmogelijkheid om te voldoen aan een of meerdere van de voorwaarden voor subsidiëring als (in)direct gevolg van de maatregelen in de strijd tegen Covid-19;
  • Niet voldoen aan een of meerdere van de voorwaarden voor subsidiëring na 9 maart 2020
  • Uitgaven ter verantwoording van het totale bedrag van de subsidie
  • Deze uitgaven worden niet gedekt door een ander steun- of financieringsmechanisme
 • In de praktijk: aanvraag via deze link

Voorschot op subisidies

 • Voorwaarden: 
  • U profiteerde van een bestaand subsidiemechanisme 
  • Uw subsidie is nog niet toegekend  
  • Moeilijkheden met cash flow zijn een direct gevolg van de maatregelen die zijn genomen om de verspreiding van Covid-19 tegen te gaan 
  • Deze moeilijkheden doen zich voor na 9 maart 2020
 • In de praktijk: aanvraag via deze link

Noodlening in contant - St'Art (deadline: 31/03/2021)

(Meer info hier)

 • Bedrag van 20.000 euro tot 100.000 euro
 • Vzw, coöperatie met zetel in FWB
 • Geldig voor 6 maanden vanaf 26/3/2020
 • Max. duur van 48 maanden
 • In de praktijk: aanvraag indienen tot en met 31/03/2021 via deze link

Artistieke & culturele sector Covid-19