Nieuws

Traject BRXL 2030 | Context en methodologie

Eind 2016 kondigt Minister-President van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, Rudi Vervoort de kandidatuur aan van Brussel als culturele hoofdstad van Europa in 2030. Om deze kandidatuur te versterken en een gezamenlijke culturele visie voor het gewest te ontwikkelen gaf Minister President Rudi Vervoort de opdracht aan de Brusselse culturele netwerken, zijnde Réseau des Arts à Bruxelles & Brussels Kunstenoverleg (RAB/BKO), de Brusselse Museumraad (BMR-CBM) en La Concertation - Action Culturelle Bruxelloise om een traject van prospectie op te starten met als doel de culturele actoren te sensibiliseren en mobiliseren.

Om deze missie tot een goed einde te brengen werd een projectverantwoordelijke ‘Prospectie culturele toekomst van Brussel’ aangesteld met name Yannick Schandené, ondersteund door een stuurgroep van 12 personen uit de sector opgesteld onder het toezicht van Ann Olaerts (directrice van het RITCS, School of Arts en vice-voorzitter van het BKO).

Al jullie opmerkingen en suggesties zijn welkom en mogen verstuurd of besproken worden met Yannick via yannick@rabbko.be. 

Deze stuurgroep kwam voor het eerst samen op 28 september en stelde verschillende prioritaire thematieken op in de reflectie omtrent de toekomst van Brussel op cultureel vlak. Hieruit kwam een eerste agendapunt op woensdag 24 october : de demografische realiteit van Brussel, jong en divers

We kunnen reeds twee andere dagen van collectieve intelligentie aankondigen:
- Woensdag 21 november (rond duurzamheid).
- Woensdag 12 december (over het concept van 'Liquid Society' en grensvervaging).

Ten slotte zal op 28 januari 2019 tijdens ons RAB/BKO nieuwjaarsevenement het volledige traject en besluit aan de sector worden meegedeeld, vooraleer de definitieve conclusies enkele weken later overhandigd worden aan het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.


METHODIEK

In de voorbereidende fase hoorden we vaak de reactie dat 2030 nog ver weg is en er nu urgentere zaken zijn. Daarom ontwikkelden we net een methodiek op basis van het Futurisme van Fo.AM die via projectie de huidige problemen aan de kaak stelt. We zijn er van overtuigd dat het traject naar 2030 even essentieel is als het eindresultaat en hopen iedereen mee te krijgen op dit steeds evoluerend proces.

2030 Artistieke & culturele sector Beleid Diversiteit Samenwerking Toerisme

Nieuws

SCIVIAS | Voor een betere vertegenwoordiging van vrouwen in de muzieksector in de Franse Gemeenschap

Als instellingen van de publieke sector in de Franse Gemeenschap bevestigen de stichtende leden van SCIVIAS het bestaan van impliciete en expliciete discriminatie van vrouwen in onze samenlevingen, met onbetwistbare repercussies in de muzieksector. Er is sprake van een gebrek aan evenwicht in de vertegenwoordiging van mannen en vrouwen in alle lagen van de sector. Er zijn echter weinig statistieken beschikbaar om deze waarnemingen te bevestigen of te documenteren. Het SCIVIAS-project nodigt uit tot concrete actie om dit verschijnsel zichtbaar te maken en op te lossen.
Artistieke & culturele sector Diversiteit