Nieuws

BHG | Herstelpremie voor culturele en creatieve instellingen zonder winstoogmerk

De culturele en creatieve instellingen zonder winstoogmerk die te lijden hadden onder de crisis, worden door het Brussels Hoofdstedelijk Gewest ondersteund. Onder bepaalde voorwaarden kunnen ze een nieuwe premie van 3.000 euro krijgen in het kader van het herstel van de Brusselse economie. Tot uiterlijk 26 juni 2022 kan de premieaanvraag worden ingediend.


Wie kan deze steun ontvangen ?

Elke instelling van de Brusselse culturele en creatieve sector die ten hoogste vijf voltijdse equivalenten (VTE's) in dienst heeft, een instelling zonder winstoogmerk is en onder een van de op deze lijst vermelde NACE-codes viel op 31 december 2021.

De instellingen

 • moeten op het grondgebied van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest over minstens een bedrijfszetel beschikken. Dit laatste moet ter validatie effectief zo opgenomen zijn in uw gegevens bij de Kruispuntbank van Ondernemingen (zie nota onderaan deze pagina);
 • moeten een inkomstenverlies hebben geleden door de crisis die is veroorzaakt door het COVID-19-virus, de jaaromzet en draagkracht met betrekking tot de vaste kosten moeten erdoor beïnvloed zijn;
 • moeten een sociaal oogmerk hebben dat in de statuten is opgenomen en dat niet van economische en commerciële aard is;
 • mogen vóór 31 december 2021 geen voorwerp uitgemaakt hebben van een opgestarte faillissements- of vereffeningsprocedure;
 • mogen geen overgedragen winsten of niet-toegewezen reserves van meer dan 10.000 euro ingebracht hebben op de balans 2021.

Brussel Economie en Werkgelegenheid zal de premie toekennen na uitdrukkelijke aanvraag van de instelling (dus niet automatisch).

⚠️Opgelet: De steun wordt slechts eenmaal toegekend aan eenzelfde aanvrager en kan niet worden gecumuleerd met een andere COVID-premie verkregen van een Gewest of Gemeenscvhap in het jaar 2022. (Aanvragers van de derde versie van de COVID-premie voor de culturele en creatieve sector in 2021 kunnen dus wel opnieuw een aanvraag voor deze premie indienen.)

Ter herinnering: krachtens de EU-verordening nr. 1407/2013 van 18 december 2013 van de Europese Commissie mag een onderneming tijdens het lopende belastingjaar en de twee voorgaande belastingjaren niet voor meer dan 200.000 euro de minimis-steun ontvangen (hebben).

Uiterlijk op 26 juni 2022 moet de premieaanvraag worden ingediend.

Hoeveel bedraagt de steun?

Elke organisatie kan eenmalig 3.000 euro steun aanvragen.

Hoe de premie aanvragen?

Stap 1 : Aanvraag van de premie

Ga via uw ondernemingsnummer na of u de nodige criteria vervult.

Als u de criteria vervult, vul dan een premieaanvraagformulier in. De deadline is 26 juni 2022. Vul het formulier nauwkeurig in. De volgende bijlagen moeten verplicht worden bijgevoegd:

 1. een recto-versofoto van de identiteitskaart van de ondertekenaar van de aanvraag (jpegformaat);
 2. een bankattest betreffende de zichtrekening van uw instelling (benaming van de instelling en het rekeningnummer);
 3. een foto van de bankkaart voor de zichtrekening van de instelling (jpegformaat) of, indien u niet over een bankkaart beschikt, een uittreksel van uw banktoepassing met vermelding van het betrokken IBAN en de rekeninghouder;
 4. een verklaring op erewoord aangaande het volgende:
  • een inkomstenverlies hebben geleden door de crisis die is veroorzaakt door het COVID-19-virus; de jaaromzet en draagkracht met betrekking tot de vaste kosten zijn erdoor beïnvloed
  • een instelling zonder winstoogmerk zijn
  • in 2022 geen andere COVID-premie hebben ontvangen van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, een ander Gewest of Gemeenschap
  • ten hoogste 5 VTE's in dienst hebben
  • geen overgedragen winsten of niet-toegewezen reserves van meer dan 10.000 euro ingebracht hebben op de balans 2021 (voor zover mogelijk een kopie toevoegen van de jaarrekening en de balans 2021 die werden neergelegd bij de griffie van de ondernemingsrechtbank)
  • vóór 30 december 2021 niet het voorwerp geweest zijn van een opgestarte faillissements- of vereffeningsprocedure

Een aanvraag indienen

⚠️Nota: De verificatie van de toekenningscriteria is gebaseerd op uw gegevens afkomstig van de Kruispuntbank van Ondernemingen. Indien uw gegevens daar niet up-to-date zijn (bvb. het veld "vestigingseenheid" (= zetel van de onderneming) is leeg en/of NACE-activiteitscode is niet ingevuld), dan krijgt u een foutmelding bij de toegang tot ons formulier en zal uw aanvraag niet succesvol zijn. Neem in dat geval contact op met de helpdesk van de KBO (02 27764 00) of via de onlinetoepassing MyEntreprise om uw gegevens aan te vullen en uw premieaanvraag vervolgens online in te dienen.

Stap 2: Uitbetaling van de premie

De premie zal in één keer worden uitbetaald, zo spoedig mogelijk en dat vanaf half juli.

De premie zal aan de begunstigden worden toegekend op basis van de beschikbare middelen.

Vragen?

Stel ze via het e-mailadres cultuur_covid@gob.brussels!

Artistieke & culturele sector Economie Covid-19

Enquête

ULB | Enquête | Digi-Tales of Inclusivity - Bevindingen en vooruitzichten over de culturele sector in Brussel

Een groep masterstudenten in Cultureel Management van de ULB heeft een enquête gelanceerd om de Brusselse culturele sector te bevragen over de strategieën voor het verzamelen en beheren van bestaande en nieuwe digitale publieksgegevens. Daarbij willen ze ook voorbeelden van goede praktijken en aanbevelingen voor culturele organisaties geven. Deze enquête is ontworpen als een meerkeuzevragenlijst die 15 minuten van uw tijd vergt. Deadline: 14/02.
Artistieke & culturele sector Communicatie Culturele infrastructuur