Nieuws

#5 Covid-19 & de Brusselse kunsten- en cultuursector

In deze uitzonderlijke omstandigheden blijft RAB/BKO informatie verzamelen en verspreiden, over de taalgrens heen. Net als bij de vorige overzichten vind je hier de steunmaatregelen op de verschillende bestuursniveau's alsook persartikels en links rond de evolutie van de situatie en de gevolgen ervan voor de kunsten- en cultuursector.

[Aangepast op 27/10/2020]

RAB/BKO is en blijft in nauw contact met visit.brussels en de Brusselse autoriteiten om jullie zo goed mogelijk te blijven informeren

Laatste nieuws 

Overlegcomité & Provinciale Crisiscel

(Persconferentie van het Federale Overlegcomité van 23/10/2020 >>>)

Afgelopen zaterdag 24 oktober kondigde minister-president Rudi Vervoort de sluiting aan van alle culturele locaties vanaf maandag 26 oktober.

Nuttige links

NL/

KunstenpuntState of the Arts en rekto:verso organiseerden in mei  en juni iedere dinsdag een panelgesprek over de toekomst van de cultuur. Herbekijk de 'Tuesday Talks' hier.

Daarnaast opende Cultuurloket ook een hulplijn. Op 02 534 18 24 kun je zeven dagen op zeven terecht van 10u tot 18u voor juridische of zakelijke vragen omtrent de gevolgen van Covid-19.

FR/

EN/

Artikels en persoverzichten van RAB/BKO over Covid-19

Steunmaatregelen

OPGELET! RAB/BKO biedt hier een overzicht van de steunmaatregelen die momenteel nog beschikbaar zijn. Om ook de vorige fondsen en andere maatregelen terug te vinden kun je terecht bij persoverzichten #1#2#3 en #4 op onze website.

Ons overzicht richt zich specifiek op cultuurwerkers en organisaties in Brussel. We nemen dus ook fondsen van de FWB op in het overzicht. Andere handige Nederlandstalige overzichten van de steunmaatregelen voor de kunsten- en cultuursector vind je hier:

CULTUURWERKER?

FEDERAAL NIVEAU

(Meer info hier)

Overbruggingsrecht voor zelfstandigen

 • 'Overbruggingsrecht heropstart' kan bekomen worden tot eind oktober 2020
 • 'Corona-overbruggingsrecht', voor wie nog niet kan heropstarten, kan nog bekomen worden tot en met december 2020

Het overbruggingsrecht bestaat uit:

 • uitkering gedurende maximum 12 maanden;
 • het behoud van de rechten op geneeskundige verzorging en arbeidsongeschiktheidsuitkeringen gedurende maximum 4 kwartalen zonder bijdragebetaling.

Wanneer kom je in aanmerking?

In de praktijk: neem contact op met je socialeverzekeringsfonds

Sociale bijdragen voor zelfstandigen

(Meer info hier

 • Uitstel van sociale bijdragen gedurende een jaar
  • Ongeacht de bijdragecategorie (hoofdberoep, bijberoep, ...)
  • De bijdrage van het vierde kwartaal 2020 en de regularisatiebijdragen van 2018 die vervallen op 31 december 2020 moeten betaald worden vóór 15 december 2021
 • Vermindering voorlopige sociale bijdragen 2020
  • Als de beroepsinkomsten lager liggen dan één van de wettelijke drempels
  • De bijdragen kunnen verlaagd worden tot maximaal:
   • 717,18 euro voor zelfstandige in hoofdberoep
   • 0 euro voor zelfstandige in bijberoep als de inkomsten lager liggen dan 1.548,18 euro
   • 0 euro voor iemand die actief is als zelfstandige na het pensioen, als de inkomsten lager liggen dan 3.096,37 euro
 • Vrijstelling van sociale bijdragen
  • Zelfstandigen in hoofdberoep en meewerkende echtgenoten (met inbegrip van starters) die hun sociale bijdragen niet kunnen betalen
  • Kan aangevraagd worden voor:
   • de voorlopige bijdragen van het eerste, tweede, derde en vierde kwartaal van 2020; 
   • de regularisatiebijdragen van kwartalen van 2018 die vervallen in de loop van 2020.
  • Opgelet! Je bouwt geen pensioenrechten op voor de kwartalen waarvoor je wordt vrijgesteld
  • In de praktijk: een aanvraag indienen via je socialeverzekeringsfonds of via dit online formulier (in dat laatste geval meld je dit best ook even via mailbox-dvr@rsvz-inasti.fgov.be voor een snellere behandeling van je dossier)

Werkgevers

(Meer info hier

Visa en werkvergunningen

(Meer info hier)

Tijdelijke verlenging van het verblijf en de werkvergunning van personen die niet in staat zijn om naar hun land terug te keren.

BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST

Steun aan cultuurwerkers (deadline: 23/11/2020)

(Meer info hier)

 • Max. 2.000 euro voor werknemers die tussen 1/6/2020 en 30/9/2020 max. 3.000 euro netto verdienden;
 • Max. 1.500 euro voor werknemers die tussen 1/6/2020 en 30/9/2020 max. 4.000 euro netto verdienden;
 • Max. 1.000 euro voor werknemers die tussen 1/6/2020 en 30/9/2020 max. 5.000 euro netto verdienden.

In de praktijkAanvragen is vanaf 2/11/2020 mogelijk via de site van actiris.brussels

CULTURELE ORGANISATIE?

FEDERAAL NIVEAU

Belastingen

(Meer info hier)

Ondernemingen die hinder ondervinden ingevolge de verspreiding van het coronavirus, kunnen tot 31/12/2020 steunmaatregelen vragen aan de FOD Financiën.

 • Schulden: bedrijfsvoorheffing, btw, personenbelasting, vennootschapsbelasting, rechtspersonenbelasting 
 • Maatregelen: afbetalingsplan, vrijstelling van nalatigheidsinteresten, kwijtschelding van boeten wegens niet-betaling
 • In de praktijkaanvraagformulier >>> per e-mail of per brief (Kruidtuinlaan 50 bus 315, 1000 Brussel)

Betalingsuitstel van ondernemingskrediet

(Meer info hier

 • De minister van Financiën Alexander De Croo, de Nationale Bank van België en Febelfin stelden een charter op om ondernemingen financieel te ondersteunen wanneer zij in problemen zouden komen door de coronacrisis
 • Voor niet-financiële ondernemingen, KMO’s, zelfstandigen en non-profitorganisaties
 • Uitstel van zes maanden voor de terugbetaling van een lening
 • Deadline: 31/10/2020 (verlenging mogelijk tot 31/12/2020)
 • Opgelet: Intresten blijven verschuldigd

Ticketing

(Meer info hier)

 • Voor organisatoren van culturele evenementen 
 • Tegoedbon in plaats van terugbetaling. Het evenement dient dan alsnog te worden georganiseerd binnen een termijn van twee jaar na de datum van het oorspronkelijke evenement
 • Opgelet: de toeschouwer heeft alsnog het recht op een terugbetaling als hij/zij/x niet aanwezig kan zijn bij het nieuwe evenement

BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST

Gewestelijke premie (deadline: 23/11/2020)

(Meer info hier)

 • Nieuwe premie van 2.000 euro wordt automatisch overgeschreven aan de 246 organisaties die eerder al van de eerste gewestelijke premie genoten
 • Andere organisaties kunnen nog een eerste aanvraag indienen bij Brussel Economie en Werkgelegenheid vanaf 2/11/2020 voor een premie van 4.000 euro

COVID-19-premie voor de evenementensector (deadline: 4/12/2020)

(Meer info hier)

 • Voor ondernemingen en organisaties in de evenementensector, het nachtleven, toerisme en de cultuursector die zwaar getroffen zijn door de Covid-19-crisis 
 • Bedrag van 3.000 euro tot 9.000 euro. 
 • In de praktijk: aanvraag in te dienen vanaf 4/11/2020 via de website van Brussel Economie en Werkgelegenheid >>>

Vijf fondsen voor de heropstart bij visit.brussels (deadline: 30/10/2020)

(Meer info hier)

Op 30/10/2020 organiseert visit.brussels een laatste infosessie rond de fondsen. Kom erbij via deze link (Microsoft Teams) >>>

 1. Steunfonds voor Brusselse b2c en b2b-evenementen >>>
 2. Steunfonds voor investeringen in ‘touchless’ technologie >>>
 3. Steunfonds voor investeringen in gezondheid en veiligheid verbonden aan het label ‘Hygiëne & Veiligheid’ >>>
 4. Steunfonds voor congressen, meetings, b2b-evenementen >>>
 5. Steunfonds voor investeringen in digitale technologie >>>

VGC

Subsidies 

(Meer info hier)

De VGC zal de toegekende subsidies in 2020 volledig (100%) blijven uitbetalen en geen rekening houden met verminderde resultaten wegens de impact van de coronacrisis. Ook toegekende subsidies voor evenementen en projecten, en waarvoor al bewezen kosten werden gemaakt, maar die afgelast werden wegens de epidemie worden verder uitbetaald.

VLAAMSE OVERHEID

Culturele activiteitenpremie (deadline: 31/05/2021)

(Meer info hier)

 • Forfaitaire subsidie voor bedragen tot maximaal 20.000 euro (steeds in schijven van 2.000 euro)
 • Voor de organisatie of uitvoering van een culturele activiteit, of voor de terbeschikkingstelling van infrastructuur voor een culturele activiteit
 • Voorwaarden voor de organisatie:
  • Je hebt een actieve exploitatiezetel in het Nederlandse taalgebied of het tweetalige gebied Brussel-Hoofdstad;
  • Jouw organisatie was op 1 september 2020 actief en is vandaag niet in staat van faillissement, stopgezet, of in vereffening;
  • Je bent actief binnen één van deze NACE-codes en je bent professioneel actief in de Vlaamse cultuursector.
 • Voorwaarden voor de activiteit:
  • De activiteit vindt plaats tussen 1 september 2020 en 31 mei 2021 en in het Nederlandse taalgebied of het tweetalige gebied Brussel-Hoofdstad;
  • De activiteit is afgebakend in tijd en ruimte en wordt publiek gecommuniceerd.
  • De activiteit is publiek toegankelijk;
  • De activiteit is omwille van publieksgerichtheid geïmpacteerd door de coronamaatregelen, die door de Nationale Veiligheidsraad genomen werden om de verspreiding van het coronavirus te beperken;
  • De activiteit wordt op een veilige manier georganiseerd volgens de geldende sectorprotocollen;
  • Voor de activiteit stel je ten minste twee cultuurwerkers te werk ofwel binnen één van deze paritaire comités (PC 200, PC 227, PC 304, PC 329, PC 303) ofwel via een aannemingscontract voor zelfstandigen;
  • De cultuurwerkers worden correct en eerlijk vergoed. De vergoeding respecteert minstens de verschillende CAO’s van de specifieke paritaire comités. Zelfstandige cultuurwerkers krijgen ook een eerlijke vergoeding.
 • In de praktijk: aanvraag indienen via een app (nog in ontwikkeling) tot en met 31/05/2021 of tot de middelen van het fonds uitgeput zijn

FÉDÉRATION WALLONIE-BRUXELLES

Podiumkunsten - Garantiemechanisme

(Meer info hier)

 • Gedeeltelijke overname van het verkoopcontract ten gunste van de producent 
 • Cultureel seizoen 2020-2021

Podiumkunsten - Compensatie van de ticketingverliezen

(Meer info hier)

 • Forfaitaire vergoeding
 • Voor organisaties die subsidies ontvangen van de FWB in de podiumkunsten en de muziek
 • Deadline: 31/12/2020

Cinema - Garantiefonds voor draaidagen (verlengd tot en met 31/12/2020)

(Meer info hier)

 • Max. 1.000.000 euro per film
 • Maximaal 20% van het totale budget voor de vergoeding van een film
 • Max. 5.000.000 euro vergoeding voor het totaal van de gedekte vorderingen

Subsidies

(Meer info hier)

Afwijking van de subsidievoorwaarden

 • Voorwaarden: 
  • Onmogelijkheid om te voldoen aan een of meerdere van de voorwaarden voor subsidiëring als (in)direct gevolg van de maatregelen in de strijd tegen Covid-19;
  • Niet voldoen aan een of meerdere van de voorwaarden voor subsidiëring na 9 maart 2020
  • Uitgaven ter verantwoording van het totale bedrag van de subsidie
  • Deze uitgaven worden niet gedekt door een ander steun- of financieringsmechanisme
 • In de praktijk: aanvraag via deze link

Voorschot op subisidies

 • Voorwaarden: 
  • U profiteerde van een bestaand subsidiemechanisme 
  • Uw subsidie is nog niet toegekend  
  • Moeilijkheden met cash flow zijn een direct gevolg van de maatregelen die zijn genomen om de verspreiding van Covid-19 tegen te gaan 
  • Deze moeilijkheden doen zich voor na 9 maart 2020
 • In de praktijk: aanvraag via deze link

Noodlening in contant - St'Art (deadline: 31/03/2021)

(Meer info hier)

 • Bedrag van 20.000 euro tot 100.000 euro
 • Vzw, coöperatie met zetel in FWB
 • Geldig voor 6 maanden vanaf 26/3/2020
 • Max. duur van 48 maanden
 • In de praktijk: aanvraag indienen tot en met 31/03/2021 via deze link

Europees niveau

Leden van het Europees Parlement stemden op 17 april over een resolutie om de EU aan te sporen om de sector te steunen. (Meer info hier, lees de resolutie hier)

Onder impuls van de Unie werd er een nieuw platform opgericht, Creatives Unite, als Europese verzamelplaats voor culturele initiatieven rond covid-19.

Op vrijdag 10 juli werd er in het Europees Parlement gediscussieerd over de toekomst van de sector na de crisis in dit debat.

KEA European Affairs publiceerde onlangs in opdracht van de Raad van Europa een eerste stand van zaken over de economische impact van de crisis op de cultuursector. Vind de publicatie [EN] hier >>>

Persoverzicht

NL/

FR/

 • Lees de Franstalige artikels van deze periode hier >>>

Artistieke & culturele sector Covid-19