Documentatie

Vlaamse Gemeenschapscommissie | Bestuursakkoord 2019-2024

RAB/BKO lichtte het bestuursakkoord (legislatuur 2019-2024) van de nieuwe Vlaamse Gemeenschapscommissie (VGC) door en lijst hier de meest concrete passages op die het kunst- en cultuurbeleid aangaan met onderaan een persoverzicht.


[Een Franse vertaling van dit artikel wordt zo vlug mogelijk online geplaatst. / Une traduction française de cet article sera mise en ligne dès que possible.]


Samenstelling college

De Nederlandstalige leden van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering vormen het College van de VGC. 

Pascal Smet is het collegelid bevoegd voor Cultuur.

De volledige samenstelling van het college vindt u hier >>>


Bestuursakkoord

Hoofdstuk 9: Cultuur: één deur, ontelbare kamers (p.38)

Cultuur krijgt in het akkoord een eigen hoofdstuk, vanaf pagina 38: 'Cultuur: één deur, ontelbare kamers'. Daarin wordt de nadruk gelegd op het beweeglijke en diverse karakter van het culturele landschap in Brussel. In dat geheel heeft de VGC een essentieel verbindende rol, klinkt het. Daarop volgen een aantal voornemens met de ondertitel 'Deel van de stad':

 • "We werken binnen de VGC structureel goed samen om aan (brede) scholen een rijk en duurzaam aanbod van sport-, cultuur- en jeugdactiviteiten te kunnen koppelen. We breiden het culturele aanbod voor scholen verder uit. We versterken het cultuuraanbod over de 22 gemeenschapscentra heen."
 • "We zorgen voor een verduurzaming van de cultuursector met een Greentracktraject naar Gents model, met een charter dat alle kunsthuizen betrekt. Zo coördineren we de ecologische initiatieven die de sector nu al neemt en schakelen we een versnelling hoger."
 • "We koesteren kunsthuizen met internationale uitstraling die ingebed zijn in Brussel, van het Kaaitheater over KVS tot de AB. We moedigen hen aan om hun uitgesproken grootstedelijk profiel te behouden en zelfs te versterken. We streven naar een duidelijke rolverdeling tussen Vlaamse Gemeenschap, de VGC en andere overheden om tot een oordeelkundige inzet van de middelen van de VGC te komen."
 • "De VGC zet in haar ondersteuningsbeleid in het bijzonder in op experiment, nieuw talent en kleinere organisaties. Bij de toekenning van subsidies is de correcte vergoeding van alle betrokkenen een aandachtspunt."
 • "We zoeken actief naar nieuwe, voorlopig ongebruikte plekken voor Brusselaars om hun kunstvormen te ontwikkelen. Leegstaande panden en braakliggende terreinen kunnen (tijdelijk) als atelier of expositieruimte worden ingericht. Kunstenaars kunnen terecht in scholen om aan de slag te gaan in een tijdelijk atelier. De VGC neemt hierin het voortouw door op zoek te gaan naar een goed uitgeruste ruimte met plaats voor verschillende kunstenaars in het eigen patrimonium of dat van andere overheden in Brussel."
 • "Naar analogie met Berlijn en in samenwerking met het Brussels Gewest en de Franse Gemeenschap laten we een onderzoek uitvoeren naar de sociaaleconomische positie van kunstenaars, in combinatie met de vraag en het aanbod van geschikte atelierruimte. Op basis hiervan wordt er een masterplan atelierruimte opgemaakt met concrete doelstellingen."
 • "Samenwerking wordt het nieuwe normaal. De VGC zet hoger in op ongewone verbindingen. Tussen culturele instellingen. Tussen culturele organisaties en externe partners: van buurtbewoners over armoedeorganisaties tot internationale instellingen. Tussen beleidsniveaus: de VGC, gemeentes en federale overheid. We sporen Nederlandstalige cultuurinitiatieven aan een samenwerking op te zetten met een Franstalig initiatief. Zo wordt het cultuurbeleid in Brussel op grootstedelijke leest geschoeid."
 • "De Paspartoe is een algemene spaar- en voordeelkaart met bijzondere tarieven voor mensen in armoede. De Paspartoe is sterk uitgebouwd en bereikt veel mensen, maar kan nog verder geoptimaliseerd worden. Op basis van de feedback van individuele gebruikers, het werkveld en de Paspartoe-aanbieders bekijken we hoe we met de Paspartoe nog meer mensen kunnen bereiken en hoe we het systeem verder op maat van Brussel kunnen verfijnen."
 • "Muntpunt is de voorbije jaren uitgegroeid tot een vaste waarde in Brussel. In aanloop naar het nieuwe convenant, samen met de Vlaamse gemeenschap evalueren we de opdrachten van Muntpunt. We verscherpen de rol van Muntpunt als voortrekker en uithangbord van het VGC-netwerk in Brussel. De Brusselse bibliotheken zijn een sterk merk en profileren zich als lokale ankerpunten in een grootstedelijk netwerk. De Brusselse bibliotheken maken Brusselaars sterker. Ze duiden, verbinden en zorgen voor leesplezier. Muntpunt en de VGC ondersteunen de lokale Brusselse bibliotheken in het realiseren van deze missie. We onderzoeken samen met de gemeenten en de Franstalige Gemeenschap hoe de Nederlandstalige bibliotheken verder kunnen groeien."

Voor iedereen (p.40)

 • "Er zijn veel ondersteuningsmogelijkheden voor artiesten in Brussel, maar doordat ze zo verspreid zitten, zien slechts enkelen de bomen door het bos. Zo worden er kansen gemist. Naar analogie met de gemeenschappelijke cultuurcommunicatie die in het najaar van 2019 start, werken we mee aan de oprichting van één cultuurloket dat een uniek en duidelijk aanspreekpunt is voor kunstenaars. Dat doen we samen met BKO/RAB en de vele bevoegde overheden in Brussel. In eerste instantie zorgen we voor een herkenbaar portaal en efficiënte doorverwijzing naar de verschillende subsidiekanalen."
 • De VGC wil participatie en diversificatie aanmoedigen, "van programmatie over productie tot cultuurredactie en vorming":"We versterken de talentontwikkeling van de VGC en slaan waar mogelijk bruggen met het Nederlandstalige onderwijs, de gemeenschapscentra en (jeugd)organisaties. We stimuleren cultuurparticipatie en initiatieven om de superdiversiteit van de stad binnen te brengen in culturele huizen en organisaties. We moedigen cultuurhuizen aan hun programma, aanbod én publiek diverser te maken en om onderling good practices uit te wisselen. We verzekeren dat cultuurcommunicatie laagdrempelig, helder en activerend is. We mikken in het bijzonder op moeilijk bereikbare publieken en mensen in kwetsbare situaties. We integreren de verschillende cultuurkaarten zo veel mogelijk in één kaart en kennen die automatisch toe aan wie er recht op heeft. We kennen het kansentarief automatisch toe aan mensen in armoede. Een belangrijke hefboom om meer mensen in contact te brengen met kunst, maar ook om nieuwe kunstvormen en jonge kunstenaars kansen te geven, is de integratie van kunst in (semi-)openbare gebouwen. We willen de bestaande regelgeving actualiseren met meer aandacht voor de participatie door gebruikers. We passen kunstintegratie toe in de eigen gebouwen maar stellen dit ook als voorwaarde bij infrastructuursubsidies, overeenkomstig het Vlaamse kader." 
 • "We bouwen het internationale literatuurhuis Passa Porta verder uit tot een internationaal huis voor literatuur en vrijheid van meningsuiting. Bijzondere aandacht gaat daarbij uit naar kinderen en jongeren."
 • "Binnen cultuurparticipatie komt er een specifieke focus op senioren en geluk. [...] Brussel heeft nood aan een echte plek voor ouderen. Het college maakt samen met de gebruikers en medewerkers van het Brussels ouderenplatform een open huis voor en door senioren. Senioren en hun organisaties nemen zo letterlijk een centrale plaats in onze stad in. Het BOP vormt een belangrijke draaischijf in oudereninformatie en -participatie."
 • "Bij uitstek kansengroepen hebben er baat bij. Door de superdiverse samenstelling, met sociaal-culturele praktijken als veilige ruimte, neemt Brussel het voortouw als laboratoriumplek voor Vlaanderen. [...] We erkennen en ondersteunen sociaal-artistieke werkingen die in een precaire context nieuw terrein ontginnen en een meerwaarde betekenen voor de buurt en voor het patrimonium. We versterken nieuwe samenwerkingen tussen bestaande culturele organisaties en nieuwe, los-vaste (burger)initiatieven."
 • "De VGC maakt in samenwerking met de sector en andere overheden werk van een ondersteuningsaanbod rond promotie en ‘responsible clubbing’ (gehoor, drugs, seksualiteit). De VGC werkt samen met de gewestelijke nachtambassadeurs die informeren en bemiddelen. De drie nieuwe fuiflocaties ondersteund door de VGC worden volop ingezet om Brusselse jongeren de kans te geven feestjes te organiseren en te beleven. We onderzoeken of we het laagdrempelig en betaalbaar aanbod kunnen uitbreiden, ook binnen het eigen patrimonium."

Vind het volledige VGC-akkoord hier >>>


Persoverzicht

Beleid