Documentatie

Cultuurplan | Inzet, doelstellingen, werkmethode, organisatiesstructuur, prioriteiten & actieplan

Inzet en doelstellingen

Het ontwikkelen van een cultureel toekomstplan voor Brussel is één van de acties uit het Actieplan 2007-2008 en is dé prioriteit voor het Brussels Kunstenoverleg en het Réseau des Arts à Bruxelles. Dit traject wordt financieel ondersteund door de Koning Boudewijnstichting.  Het Cultuurplan voor Brussel wil een coherente toekomstvisie voor de culturele sector in Brussel ontwikkelen, gedragen door alle culturele actoren in Brussel.  Volgende doelstellingen staan daarbij centraal:

 • de verantwoordelijkheid van Brussel als Europese hoofdstad en als wereldstad beter afbakenen;
 • een gemeenschappelijke langetermijnvisie ontwikkelen; 
 • de culturele actoren motiveren voor de uitvoering van het plan; 
 • een duurzame dialoog en hechte netwerking stimuleren;
 • aan alle betrokken partijen een toekomstgerichte visie voorleggen van cultuur in Brussel

Een project gerealiseerd met de steun van de Koning Boudewijnstichting en de Nationale Loterij.

Werkmethode en organisatiestructuur

Op 10 maart 2008 ging Lamia Mechbal van start als projectcoördinatrice. Zij leidt het hele discussie- en planningstraject in goede banen, samen met een coördinatiebureau (Bernard Boon-Falleur als projectvoorzitter, Lissa Kinnaer en Geert Cochez als coördinatoren van de netwerken). Het coördinatiebureau komt wekelijks samen en volgt de evolutie van het traject nauwgezet op. Ze bepalen eveneens de thematische lijnen en bereiden de  de maandelijkse vergaderingen met de werkgroep voor.

Voor de methodologische ondersteuning van het traject wordt er samengewerkt met prof. Eric Corijn (directeur van de onderzoeksgroep Cosmopolis, VUB) en met prof. Jean-Louis Genard (directeur La Cambre Architecture, professor ULB). 

Wat de inhoudelijke invulling van het plan betreft worden de grote lijnen uitgezet door een werkgroep met leden van BKO en RAB. Deze werkgroep komt éénmaal per maand samen rond een bepaald thema. In functie van de aangekaarte thema’s worden ook telkens sleutelfiguren en interessante gesprekspartners uitgenodigd. 

Leden van de werkgroep: Thierry Van Campenhout (Centre culturel Jacques Franck), Ann Olaerts (VTi), Antoine Pickels (La Bellone), Bernard Boon Falleur, Fabienne Vertsraeten (Les Halles de Schaerbeek), Guy Gypens (Kaaitheater), Jan Goossens (KVS), Myriam Van Roosbroeck (Théâtre National), Patrick De Laender (La Monnaie), Roger Christmann / Christophe Slagmuylder (Kunstenfestivaldesarts). 

Vanaf het najaar 2008 zal er ook regelmatig teruggekoppeld worden naar alle leden van de beide netwerken en de ondertekenaars van de samenwerkingsovereenkomst om ook van hen de nodige feedback te krijgen en binnen de culturele sector informatie te verzamelen.

In april 2009 zal een eerste versie van het Cultureel Plan worden voorgelegd aan de Koning Boudewijnstichting.  Tijdens de zomer 2009 werkten twee redacteurs, Benoît Hennaut en Lars Kwakkenbos hard aan definale tekst. De publicatie wordt plechtig voorgesteld op dinsdag 29 september 2009 om 11.00u in WIELS.

In januari 2010 gingen verschillende werkgroepen van start ter realisatie van enkele voorstellen uit het Plan.

Prioriteiten en Actieplan

Op basis van de prioriteiten van de leden van het Brussels Kunstenoverleg en het Réseau des Arts à Bruxelles, werd een actieplan van het Cultuurplan voor Brussel opgesteld voor de komende jaren.

A. Vier werkgroepen: prioriteiten voor de cultuursector

De werkgroepen dienen om projecten te realiseren die een samenwerking vereisen van de ganse sector of met andere betrokken partijen.

1. INTERCULTURALITEIT

Missie van deze werkgroep is de interculturele dialoog stimuleren.

Concrete actiepunten zijn:

 • het verzamelen van good practices en het stimuleren van kwalitatief onderzoek
 • het werken aan een intercultureel platform

2. STAND VAN ZAKEN | GEWOB

Missie van deze werkgroep is het werken aan een Gewestelijk Ontwikkelingsplan voor Cultuur.

Concreet actiepunt is:

 • het creëren van een gezamenlijke databank die alle artistieke en culturele activiteiten en infrastructuren in Brussel verzamelt en in kaart brengt

3. KUNSTENAARS

Missie van deze werkgroep is initiatieven ontwikkelen ter ondersteuning van de kunstenaars in Brussel.

Concrete actiepunten zijn:

 • Ontwikkeling van meertalige dienstverlening voor artiesten
 • Versterking en uitbreiding van ruimte voor creatie en experiment

4. COMMUNICATIE & IMAGO

Missie van deze werkgroep is het werken aan een gezamenlijke communicatie en marketing van Brussel, i.s.m. andere sectoren

Concrete actiepunten zijn:

 • Ontwikkeling van een fonds voor vertaling en boventiteling
 • Ontwikkeling van één agenda-magazine


Verslagen wergroepvergaderingen >>>


B. Drie rondetafels: individuele prioriteiten

De rondetafelgesprekken dienen om initiatieven die de organisaties individueel zullen realiseren in de geest van het Cultuurplan voor Brussel in het licht te zetten, en uitwisseling hieromtrent te bevorderen.

Deze rondetafels zullen worden georganiseerd tijdens één van de Vooruitblikdagen van het BKO/RAB. Meer praktische informatie volgt snel.

1. LAGER EN SECUNDAIR ONDERWIJS

Heel wat instellingen hebben plannen om hun samenwerking met het lager en secundair onderwijs (verder) uit te bouwen of doen dit reeds lang. Deze rondetafel wil uitwisseling omtrent werkmethodes, doelstellingen, drempels, etc. mogelijk maken.

2. HOGER KUNSTONDERWIJS

Heel wat organisaties vinden de banden met het hoger kunstonderwijs belangrijk en werken reeds lang samen met bepaalde Brusselse scholen. Andere moeten dergelijke relaties nog opstarten. Ook de kunsthogescholen zijn vragende partij om de samenwerking met het Brusselse kunstenveld verder uit te bouwen.
Deze rondetafel wil de verschillende betrokken partijen samenbrengen om hieromtrent ervaringen uit te wisselen.

3. ZOMERPROGRAMMATIES

Vele huizen geven aan dat ze van plan zijn hun programmatie uit te breiden tijdens de zomermaanden. Ook gezelschappen en compagnieën staan open om tijdens deze maanden op te treden en te spelen. Deze rondetafel wil alle geïnteresseerden samenbrengen om informatie uit te wisselen en na te denken over mogelijke overkoepelende initiatieven.

C. En verder

Naast de werkgroepen en rondetafels kunnen nog andere voorstellen belicht worden, ofwel via projecten buiten het BKO/RAB ofwel via de twee netwerken.

Cultuurplan voor Brussel is beschikbaar hier >>>

Artistieke & culturele sector