Documentatie

RAB/BKO + Lasso | Studiedag Interact

In 2012 organiseerden Lasso, BKO en RAB de studiedag 'Interact' over interculturaliteit in de kunstensector. Hoe omgaan met de steeds complexere en diverse samenleving, is voor heel wat huizen echter, net zoals voor de maatschappij als geheel, een zoekproces en gebeurt met vallen en opstaan. In de kunsten speelt dat zoeken zich zowel af op het niveau van de programmatie als dat van personeelsbeleid en publiekswerking.

De studiedag focuste op de praktijk van de publiekswerkers, zonder daarbij het verband met andere belangrijke terreinen uit ’t oog te verliezen, en zette daarbij drie centrale inhoudelijke assen uit: analyse van de eigen praktijk, analyse van de omgeving en ontwikkeling van interculturele compententie.

Programma & verslagen:

Ilke Adam (VUB/ULB) – Het Integratiebeleid in de Vlaamse en Franse Gemeenschap Ilke Adam gaf een uiteenzetting over de verschillende denkkaders die aan de basis liggen van het integratie- en participatiebeleid in de Franse en Vlaamse Gemeenschap. Zij baseerde zich daarvoor op het onderzoek dat ze verrichtte in het kader van haar doctoraatsproefschrift Au-delà des modèles nationaux d'intégration? Analyse des politiques d'intégration des personnes issues de l'immigration des entités fédérées belges. Deze sessie wierp een verhelderend licht op de verschillen die zich aftekenen binnen de publiekswerking van organisaties die ondersteund worden door de Franse en de Vlaamse gemeenschap.

Eric Corijn & Eefje Vloeberghs (VUB/Cosmopolis) – Over Brussel  Eric Corijn en Eefje Vloeberghs gaven een demografische en socio-economische analyse van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Er werd in het bijzonder aandacht besteed aan de Brusselse jeugd. Doel: inzicht verwerven in de hoofdstedelijke realiteit. Naast de noodzakelijke facts en figures, kregen de deelnemers ook informatie mee over niet-meetbare aspecten van het leven in de stad. Deze sessie had het doel om de deelnemers te sensibiliseren voor het belang van een omgevingsgerichte werking.

Het panelgesprek werd gemodereerd door Anne-Sophie Van Neste (pers, pr & communicatie van Kunstenfestivaldesarts) met sprekers Ilke Adam, Eefje Vloeberghs, Frédérique Versaen(publiekswerking Wiels), Ditte Van Brempt (publiekswerking KVS), Anne-Sophie Noël(publiekswerking Les Halles de Schaerbeek) en het publiek.

Gunilla De Graef (KMI) - Interculturele communicatie door de publiekswerker: enkele kaders en modellen inzetbaar bij de analyse en de hertekening van de eigen praktijk
Als publiekswerker sleutel je aan een duurzame relatie met de bezoekers van jouw organisatie of project. Je wil spreken, luisteren en ontmoeten. Maar hoe verloopt dat alles in de multiculturele en diverse context van vandaag? Is ‘intercultureel communiceren’ een discipline apart? En zo ja, hoe bouw je daarin dan kunde en competentie op? Welke dingen moet je ‘weten’, wat moet je ‘doen’,  hoe stel je je op? In deze sessie gaan we in volgelvlucht door een aantal modellen en kaders die in de afgelopen decennia rond deze vraagstelling ontwikkeld werden. Niet met de bedoeling ‘de’ waarheid rond effectieve interculturele communicatie te poneren. Wel als opstap naar een eigen aangepaste zoektocht in dit thema. We exploreren bronnen uit binnen- en buitenland en mijden daarbij de kritische vragen niet. We focussen ook kort op een aantal mogelijke knelpunten en ruisfactoren in de interculturele communicatie.

Interactieve sessies o.l.v. CBAI (FR) / Citizenne (NL) / Foyer (FR/NL) / Art. 27 (FR)

De dag werd afgesloten met vier interactieve keuzesessies.

Het Centre Bruxellois d’Action interculturelle (CBAI) is een Brussels kenniscentrum voor interculturaliteit. De vzw organiseert vormingen, verspreidt informatie, en focust ook op culturele spreiding en op ondersteuning van het socio-culturele veld.

Vormingplus Citizenne geeft Brusselaars een platform om bij te leren over zichzelf, hun omgeving en de stad waarin ze leven. Op een speelse en activerende manier geeft Vormingplus Citizenne mensen tools in handen zodat ze de impact op hun eigen context kunnen versterken.

Article 27 pleit voor meer toegankelijkheid van het brede culturele aanbod voor personen die sociaal of economisch in moeilijkheden verkeren.

Foyer is een belangrijke socio-culturele speler in Brussel. De organisatie - die bestaat uit verschillende vzw’s - wil een duurzame rol spelen in het maatschappelijke middenveld. Een rol waarbij alle sociologische geledingen, leeftijds- en bevolkingsgroepen een plaats krijgen. Foyer is een pluralistische organisatie die op alle niveaus doordrongen is van het respect voor diversiteit.

Diversiteit