Documentatie

RAB/BKO en het Gewestelijk Plan voor Duurzame Ontwikkeling (GPDO)

Sinds april 2011 nemen BKO/RAB deel aan het ganse reflectieproces in het kader van het nieuwe Gewestelijk Plan voor Duurzame Ontwikkeling (GPDO) van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Dit plan wil de actieprioriteiten van het Gewest tegen 2020 en 2040 vastleggen en biedt de gelegenheid om een blik te werpen op de stad van morgen en een gezamenlijke visie op de ontwikkeling van Brussel te ontwikkelen.

De ontwikkeling van het Plan verloopt via verschillende fases:

In een eerste fase, werd een analyse opgemaakt van het Brussels Gewest door ATO (Agentschap Territoriale Ontwikkeling) en DSP (Directie Studies en Planning) in nauwe samenwerking met de administraties en met medewerking van externe deskundigen. In een tweede, participatieve fase werden verschillende ateliers opgestart. De deelnemers zijn vertegenwoordigers van Brusselse organisaties (de stakeholders) en een panel van bewoners.

Binnen de stakeholders worden vier groepen onderscheiden: overheids- en semi-overheidsinstanties (Brussel en andere overheidsniveaus); private organisaties en het middenveld; academici; gewestelijke kabinetten en andere overheidsniveaus.

Tussen april en december 2011 nemen zij deel aan een reeks thematische workshops: « Omgaan met de bevolkingsgroei », « Een economie ten dienste van de Brusselaars », « Ijveren voor een betere milieukwaliteit in de stad » - workshop « leefmilieu », « Het hoofd bieden aan de maatschappelijke kloof » en « De internationale roeping van Brussel verankeren ». De eerste fase van deze ateliers, namelijk het uitwerken van een toekomstvisie voor het Gewest, werd net afgerond. In een volgende fase zullen strategische doelstellingen en concrete acties worden bepaald. De twee netwerken BKO/RAB werden uitgenodigd om deel te nemen aan het atelier Internationaal. In de periode april – september 2011 zullen ze zes werksessies aanwezig zijn.

In september en oktober zal een panel van 30 mensen uit alle maatschappelijke geledingen van het gewest de strategische doelstellingen en concrete voorstellen die tijdens de ateliers naar boven kwamen, verder uitwerken.

Tenslotte gaat het redactiewerk – een synthese van alle voorafgaande fasen ) van de GPDO van start. Dit resultaat zal deel uitmaken van een openbaar onderzoek, alvorens officieel goedgekeurd te worden door de Regering van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

Stadsontwikkeling