Documentatie

RAB/BKO | BRXLBRAVO (2005-2009)

BRXLBRAVO? Een Brussels kunstenfeest om het gevarieerde artistieke landschap van Brussel in de verf te zetten met een gemeenschapsoverschrijdend en multidisciplinair project – een project dat op initiatief van het Brussels Kunstenoverleg en het Réseau des Arts à Bruxelles sinds 2003 werd uitgewerkt met de medewerking van meer dan 200 Nederlandstalige als Franstalige culturele organisaties. Een derde editie vond plaats op 2, 3 en 4 oktober 2009. 

Na de derde editie werd het concept grondig geëvalueerd en beslist om voorlopig geen vierde editie te plannen in 2011. Uiteindelijk besliste de Raad van Bestuur eind juni 2011 om de vzw BRXLBRAVO stop te zetten. Meer uitleg bij deze beslissing vind je onderaan.

Verslagen:

Na Brussel 2000 bleef bij vele actoren in het culturele veld de wens bestaan om gezamenlijk een groot artistiek evenement op touw te zetten, dat de stad weet te mobiliseren. Het voorbeeld waar dan telkens weer naar verwezen wordt, is ‘Open! Ouvert!’, het openingsweekeinde van Brussel 2000. Tijdens enkele bijeenkomsten die het Brussels Kunstenoverleg in het voorjaar van 2003 organiseerde, werd deze wens nogmaals expliciet benadrukt. Enthousiast werden daar de elementen van een gezamenlijk evenement besproken, werden voor- en nadelen afgewogen, werden voorstellen gedaan en mogelijkheden geopperd. Een kleine werkgroep zette zich vervolgens aan tafel om de krijtlijnen van een Brussels artistiek weekend uit te tekenen.

Persbericht (11 juli 2011): 'BRXLBRAVO en de toekomst'

Aan alle partners van BRXLBRAVO
Beste collega's,
Drie edities lang heeft de Brusselse kunstensector het beste van zichzelf gegeven door straten en pleinen, schouwburgen en concertzalen, musea en galeries, cultuurcentra en bibliotheken gedurende een weekend in te palmen en open te stellen voor een feest van het kunstenaanbod in deze stad.
Het was telkens de bedoeling dat dit niet enkel een feestelijk moment was voor publiek en de artiesten zelf, maar ook een terugkerend bewijs dat - althans op cultureel vlak - samenwerking tussen de diverse gemeenschappen die ons gewest rijk is, niet tot de onmogelijkheden behoort.
We kunnen terugblikken op vele successen. Met veel enthousiasme slaagden de diverse équipes die het programma gestalte gaven erin om elke keer weer tienduizenden bezoekers te lokken. We durven te stellen dat mede dankzij BRXLBRAVO samenwerkingsverbanden tussen Brusselse instellingen zijn versterkt of gesmeed.
Maar tegelijkertijd moeten wij, Raad van Bestuur en Algemene Vergadering van BRXLBRAVO, vaststellen dat er na elke editie van het festival ernstige vragen werden gesteld over de mate waarin we aan onze eigen objectieven voldeden.
Tegelijkertijd wijzigde de situatie in Brussel zich - gelukkig - zodanig snel dat er zich een reeks initiatieven ontwikkelden die op een eigen manier inhoud gaven aan het begrip culturele samenwerking over de (taal)grenzen heen (BKO, RAB, Brusselse Museumraad, Cultuurplan voor Brussel, Festival Kanal, samenwerking Théâtre National en KVS, ...).
De eerlijkheid gebiedt ons echter ook te zeggen dat binnen BRXLBRAVO de neuzen niet langer in dezelfde richting stonden wat betreft de manier waarop, zowel organisatorisch als inhoudelijk, aan een nieuwe editie gestalte kon worden gegeven.
Na heel lang en heel rijp beraad is dan ook unaniem beslist om de vzw BRXLBRAVO op te doeken. Er komt dus geen nieuwe editie. We roepen wel alle partners en sympathisanten op om actief mee te werken aan alle initiatieven die de basisfilosofie van BRXLBRAVO verder uitdragen: artistieke synergieën stimuleren tussen kleine en grote spelers in het veld, in het centrum en daarbuiten, Frans-, Nederlands-, anders- en meertalig, van diverse disciplines en vanuit een respect voor ieders eigenheid. Want dat dit de belangrijkste erfenis van BRXLBRAVO moet zijn en blijven, daar is iedereen het wel roerend over eens.
De vzw BRXLBRAVO sluit de boeken met een positief saldo. In overeenstemming met de wettelijke bepalingen terzake wordt dit overgedragen aan een andere vzw met ongeveer dezelfde doelstelling als de vereniging die ophoudt te bestaan. De Algemene Vergadering heeft bij meerderheid beslist om dit bedrag over te schrijven op de rekeningen van het Brussels Kunstenoverleg en het Réseau des Arts à Bruxelles, met de vraag het te besteden aan de verdere uitwerking en ondersteuning van het Cultuurplan voor Brussel. We zijn ervan overtuigd dat het geld daarmee in goede handen is. Aan alle partners, zij die er van in het begin bij waren en zij die slechts af en toe hebben meegedaan, aan allen die de verschillende BRXLBRAVO’s vorm hebben gegeven: bedankt !
Aan de diverse overheden die ons telkens weer hebben gesteund en die het mee mogelijk hebben gemaakt om onze dromen te realiseren: we hebben het zeer geapprecieerd.
Aan de privé-sponsors die ons materiële en financiële hulp hebben gegeven: zonder jullie was het veel moeilijker geweest. Wij hebben alvast mooie herinneringen aan wat is geweest maar minstens evenveel vertrouwen in een toekomst vol van nieuwe culturele stedelijke initiatieven.
We zien elkaar, met andere woorden, dus zeker terug !
Voor de Algemene Vergadering en de Raad van Bestuur,
Pablo Fernandez Alonso, voorzitter BRXLBRAVO vzw

Voor de kunsten naar Brussel (11/01/2006 - Brussel Deze Week - Anne Brumagne) 

VGC-collegelid Pascal Smet, bevoegd voor Cultuur, pleit ervoor dat de populaire cultuurwaardebon weer in heel Vlaanderen zou kunnen worden verspreid, en dat omgekeerd de Brusselaars ook in de Rand met hun bon terecht zouden kunnen om er cultuur mee te pikken. Pascal Smet uitte zijn nieuwjaarswens op een receptie van het Brussels Kunstenoverleg, een netwerk waarbij intussen 48 Nederlandstalige artistieke instellingen zijn aangesloten. Vorig jaar zag de VGC zich verplicht om de waardebon alleen nog voor te behouden aan inwoners van Brussel zelf en de Rand, omdat het succes ervan het financiële plaatje steeds zwaarder dreigde te maken. Maar Smet vindt dat de cultuurwaardebon een uitstekend instrument kan zijn voor Onthaal en Promotie Brussel (OPB) om Vlamingen naar de hoofdstad te ‘lokken’. De minister wil graag de kosten delen met de Vlaamse ministers Vandenbroucke en Anciaux, respectievelijk bevoegd voor de Rand en voor Cultuur en Brussel. Anciaux’ adjunct-kabinetschef Paul Corthouts reageert: “De cultuurwaardebon kan een belangrijk instrument zijn voor het Communicatiehuis dat we op het Muntplein willen inrichten. De financiering van de waardebon moet dan ook in het kader van het werkingsbudget van dat huis worden bekeken. Het ideale zou zijn om de waardebon te koppelen aan informatieve acties. Laat mensen een geleide wandeling meepikken in Brussel, en daarna een goedkope voorstelling in een kunstenhuis.” Dirk Moors van het kabinet Smet vult aan: “Misschien moet het niet om een budgetverhoging gaan, maar er kan wel worden bekeken of alle projecten van OPB, zoals de acties ‘Wèg van Brussel’ in andere Vlaamse steden, zo doeltreffend zijn als een cultuurwaardebon om mensen enthousiast te maken voor Brussel.” De cultuurwaardebon is één ding, maar om ervoor te zorgen dat een grote groep mensen daadwerkelijk cultuur meepikt, zijn ook inhoudelijke initiatieven nodig. In de schoot van het Kunstenoverleg zal een kunst­educatieve cel worden opgericht, die een netwerk van allerlei Brusselse educatieve instellingen zal aansturen. De VGC voorziet daarvoor dit jaar een bedrag van 60.000 euro, dat voorlopig moest worden weggehaald bij het budget van de cultuurwaardebons. Op de nieuwjaarsreceptie van het Kunstenoverleg – met bijna vijftig leden een unicum in Vlaanderen – pleitte aftredend voorzitter Hugo Vanden Driessche ervoor om een kunstenmanager aan te stellen, naar analogie met de gezondheidsmanager, die met een mandaat van de VGC en de Vlaamse Gemeenschap op zak problemen kan aanwijzen en oplossingen voorstellen. Wat culturele infrastructuur betreft, moet de overheid het beheer en het onderhoud van de gebouwen stroomlijnen: de ene organisatie draait nu zelf op voor onderhoud, bij de andere doet de overheid dat zelf. Vanden Driessche wordt opgevolgd door een kwartet van vier: Ann Olaerts van het Vlaams Theater Instituut, Danny Op de Beeck van de KVS, Paul Willemsen van argos en Roger Christmann van het KunstenFESTIVALdesArts. De tweede editie van het stadsfeest BRXLBRAVO, dat wordt georganiseerd door het Kunstenoverleg en de Franstalige tegenhanger, vindt volgend jaar plaats op 2, 3 en 4 maart en zal worden geleid door Wim Embrechts, tot voor kort directeur van Recyclart. Hij wil met het festival de wijken intrekken en veel aandacht besteden aan de openbare ruimte.

Projectoproep 2007 (06/01/2006)

De 2e editie van het stadsfeest BRXLBRAVO komt eraan op 2, 3 en 4 maart 2007! Na de eerste succesvolle test van februari 2005 willen we in 2007 de Brusselse artistieke deuren terug wijd opengooien. In deze overgangsperiode tussen winter en lente willen we graag vers volk zien in de theaters, hedendaagse beeldende kunstenaars de wijken laten intrekken met verrassende ingrepen, concerten beleven van straf maar onbekend talent in de zalen maar ook in de metro's ertussen, kinderen en jongeren goesting geven om ook eens op een podium te kruipen, de diverse Brusselse gemeenschappen een collectief nummertje laten opvoeren, de musea binnenstebuiten keren, de nacht door dansen, toeters en clowns zien op meer dan één straathoek, vlaggen aan de gevels laten wapperen, filmkes gaan zien bij elkaar thuis ... Het betere voorjaarsgenot. U hoort het goed. Ambitieus en bruisend. Brussel toont zich nog eens voluit. De vele Brusselse kunstenorganisaties en kunstenaars willen zich aan iedereen laten kennen maar meer dan dat. Ze willen ook de stad bij hun soms moeilijke verhalen betrekken. En ze willen ook aan mensen van Oostende, Arlon, Barcelona of Salzburg een bruisend beeld van Brussel tonen. Een Brussel van de Kunstberg én van Oud-Molenbeek. Een feest op tientallen plekken in de stad, met een kwalitatief hoogstaand programma, divers, eigentijds en toegankelijk voor iedereen ... Om de tweede editie nog beter en succesvoller te maken dan de eerste, wordt nu al gestart met de voorbereidingen. Bent u een professioneel kunstenaar of vertegenwoordigt u een artistieke organisatie of instelling die niet betrokken was bij de eerste editie van BRXLBRAVO ? Wilt u net als de andere 150 partnerorganisaties actief betrokken zijn bij dit gemeenschappelijke avontuur? Kom dan naar de volgende plenaire vergadering op dinsdag 17 januari 2006 om 10.00u in het Maison du Spectacle - la Bellone (Vlaamsesteenweg 46 te 1000 Brussel). 10.00u – 11.00u : infosessie over BRXLBRAVO voor nieuwe partners 11.00u – 12.00u : vergadering over BRXLBRAVO 2007 

In't kort : Hoe wordt er gewerkt ?  Voor de financiering van het project blijven we hetzelfde principe volgen als de eerste editie. Er is geen centraal programmabudget voor de deelnemende organisaties. Elke organisatie financiert zijn eigen activiteiten vanuit zijn reguliere middelen. Bij samenwerkingsprojecten tussen organisaties wordt er afgesproken wie welke kosten op zich neemt. De subsidies voor het project BRXLBRAVO en de inkomsten van de pasverkoop worden gebruikt voor de grootschalige communicatiecampagne, enkele personeelskosten, de productie van specifieke projecten in de openbare ruimte en enkele centrale werkingskosten. De organisatie en coördinatie gebeurt door 4 cellen van vrijwilligers (coördinatiecel, artistieke cel, communicatiecel en cel financiën) samengesteld uit vertegenwoordigers en afgevaardigden van deelnemende organisaties. Deze worden ondersteund en versterkt door een coördinator (Wim Embrechts voor de editie 2007 : wim@brxlbravo.be / 02-787 38 80 / 0486-371 233). Door middel van verschillende plenaire vergaderingen kunnen alle partners elkaar ontmoeten. 

Per discipline worden er ook sectoriële vergaderingen gehouden.  De volgende sectoriële ontmoetingen zijn reeds voorzien, waarop u ook uitgenodigd bent. Telkens op een dinsdag tussen 10.00u en 12.00u!  24 januari 2006 : Dans - La Raffinerie (Manchesterstraat 21 te 1080 Molenbeek)  31 januari 2006 : Muziek - Halles de Schaerbeek (Koninklijke St.-Mariastraat 22b te 1030 Schaarbeek)  7 februari 2006 : Beeldende en Audio-visuele kunst - Bozar (Ravensteinstraat 23 te 1000 Brussel)  14 februari 2006 : Theater - Théâtre National (Emille Jacqmainlaan 111-115 te 1000 Brussel) (o.v.)  21 februari 2006 : Kinder- en jeugdprogramma’s - CC Jacques Franck (Waterloose stwg 94 te 1060 Sint-Gillis)  28 februari 2006 : Openbare ruimte / speciale projecten - Beursschouwburg (A. Ortsstraat 20-28 te 1000 Brussel) 

Gelieve uw aanwezigheid te melden via info@brxlbravo.be en geef ons eveneens al uw contactgegevens door (naam organisatie, contactperso(o)n(en), telefoon, e-mail en postadres) Gelieve dit bericht ook verder te verspreiden naar organisaties en kunstenaars die er volgens u ook moeten bij zijn !

Persbericht (25/03/2005): 'Tweede editie BRXLBRAVO in 2007'

De eerste editie van het Brusselse kunstenweekend BRXLBRAVO eind februari 2005 was een groot succes : een 10.000-tal passen in omloop en ongeveer 35.000 toeschouwers/bezoekers voor de activiteiten tijdens dit weekend, los van het publiek dat bereikt werd via de projecten in de publieke ruimte. Dit betekent dat elke toeschouwer/bezoeker gemiddeld drie en een half activiteiten bijwoonde. Naast de bezoekersaantallen is er ook het grote aantal partners van het project: kunstenaars, instellingen, organisaties. In het totaal meer dan 150 partners op meer dan 65 locaties in de stad – nog meer plekken zelfs, als we rekening houden met de muzikanten in de metrostations (Station to Station) op zaterdagnamiddag en de plekken die bezocht werden naar aanleiding van de gegidste wandelingen Stadsverleiders op zondag… Het publiek vond zijn weg naar zo goed als alle projecten. De meeste partners maken gewag van een bezoekersaantal dat hoger lag dan de normale bezettingsgraad en hebben ook een ander publiek kunnen bereiken (Franstaligen en Nederlandstaligen, families) en erg vaak ook een groter aandeel jongeren! Vanuit een geografisch perspectief was deze eerste editie van BRXLBRAVO niet alleen heel sterk aanwezig in het centrum van de stad, waar zich veel culturele infrastructuur bevindt, maar ook buiten de vijfhoek, met een grote concentratie van activiteiten in bepaalde gemeenten en buurten van het Gewest: Sint-Gillis, Schaarbeek, Elsene,… BRXLBRAVO heeft dus de densiteit en rijkdom van het culturele en artistieke aanbod van deze stad in de verf gezet, van de kleinste plekken tot de grote huizen. Dit evenement gaf de aanleiding tot tal van samenwerkingen tussen de Brusselse culturele actoren. Kruisbestuivingen tussen de kunsten over heel de stad en intense samenwerkingen tussen de twee gemeenschappen! De organisatoren zijn verheugd dat BRXLBRAVO ook de verschillende overheden samenbracht: de Vlaamse Gemeenschap, de Franse Gemeenschap, het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, de Vlaamse Gemeenschapscommissie, de Commission communautaire française en de Stad Brussel. Maar het succes van BRXLBRAVO laat zich niet enkel in cijfers meten! Je kon het ook voelen, op zaterdag bijvoorbeeld, vanaf de middag: het publiek circuleerde in de stad, van plaats naar plaats, er vormden zich wachtrijen, op sommige plaatsen tot op het randje van overrompeling en lichte frustratie. Het hele weekend lang hing er in de stad een sfeer van feest en ontdekking. Zich verplaatsen, circuleren, nieuwsgierigheid, ontdekkingen,… het publiek was een heuse ‘mix’. Deze eerste editie van BRXLBRAVO heeft ongetwijfeld heel wat toeschouwers die normaal slechts bepaalde segmenten uit het culturele aanbod proeven, aangespoord om te circuleren in de stad, om minder bekende cultuurhuizen te ontdekken, om naar de plekken van de ‘andere’ gemeenschap te gaan. Het motto van velen onder hen was ‘ontdekking!’. De partners in dit project bereiden zich nu voor op een volgende editie van BRXLBRAVO binnen 2 jaar, op vrijdag 2, zaterdag 3 en zondag 4 maart 2007. Doelstellingen: nog meer specifieke en originele BRXLBRAVO-activiteiten, en een nog intensievere en doorgedreven publiekswerking! Met de bedoeling om vanaf 2007 van BRXLBRAVO een jaarlijks evenement te maken. Noteer het alvast in uw agenda! 

Nederlandstalige woordvoerder: Geert Cochez, coördinator Brussels Kunstenoverleg 02 / 513 66 28

Artistieke & culturele sector