Documentatie

Brussels Gewest | Strategie 2025

De Minister-President van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, Rudi Vervoort, en de Minister van Economie, Didier Gosuin, hebben op dinsdag 16 juni de basistekst voorgesteld van de Strategie 2025 (S2025). Deze bevat 18 grote doelstellingen en bijna 160 beleidswerven op het vlak van tewerkstelling, opleiding, onderwijs, onderzoek en economie in Brussel. De Brusselse Regering en haar Gemeenschapspartners hebben een ambitieus toekomstgericht plangoedgekeurd, dat een overzicht biedt van de belangrijke aandachtspunten en concrete beleidswerven waarvan ze werk moeten maken om een antwoord te bieden op de sociaal-economische uitdagingen van Brussel.

De sociale partners hebben tijdens de uitwerking van deze toekomstvisie niet enkel een overleggende rol vervuld, maar zij hebben zich ook opgeworpen als actoren die meewerken aan verandering en sterke en concrete engagementen zijn aangegaan. Zo zullen zij zich mee inzetten voor het welslagen van een aantal beleidswerven die in de loop van de besprekingen aangeduid zijn als gedeelde prioriteiten. De Vlaamse Gemeenschap van haar kant heeft de Strategie niet ondertekend, maar heeft wel te kennen gegeven de bestaande samenwerking te willen verder zetten, met oog voor de specifieke noden van Brussel. Ter gelegenheid van de voorstelling van de S2025 voor Brussel zal de Vlaamse Gemeenschap haar engagement bevestigen in een specifieke bijdrage die aan de strategie gehecht wordt. Aangezien het Gewest geen culturele bevoegdheden heeft, wordt de Brusselse culturele sector weinig rechtstreeks betrokken of aangesproken bij deze Strategie 2025. Binnen de eerste pijler van de tekst, wordt wel verwezen naar de creatieve economie:

Ontwikkelen van de mode- en designsector: Bijdragen aan de economische ontplooiing van de sector, via het invoeren van steunmaatregelen voor de business development van de creatieve industrieën mode en design, de steunmaatregelen en de initiatieven coördineren alsook de internationale promotie van de Brusselse ontwerpers, het potentieel aan opleidingen, de jobcreatie, de ondersteuning van de zelfstandige activiteit en de maatschappelijke innovatie in deze beroepen ontwikkelen.

De audiovisuele en multimediasector ontwikkelen: de voornaamste problemen en kansen voor de ondernemingen in de sector identificeren, de Brusselse financiering voor audiovisuele productie herkenbaar maken. Het Cluster Screen ontwikkelen om zo de Brusselse audiovisuele sector te organiseren en te ontwikkelen en een duurzame Brusselse verankering van de ondernemingen in de sector te ondersteunen. De Strategie 2025 bestaat uit twee pijlers:

Beleid Economie