Documentatie

Parlement van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest | Commissie voor de Territoriale Ontwikkeling | Sessie van woensdag 27 april 2016

Tijdens de zitting van woensdag 27 april 2016 van de Commissie voor de Territoriale Ontwikkeling van het Brussels Hoofdstedelijk Parlement, werden verschillende vragen gesteld in verband met cultuur:   

De kandidatuur van Brussel als Europese hoofdstad van cultuur 

mondelinge vraag van M. Christos Doulkeridis (Ecolo), antwoord van minister-president M. Rudi Vervoort (PS)

p.37-44

Tijdens de Nieuwjaars Drink de Nouvel An van RAB/BKO en onze partners, had Minister-President Vervoort vermeld dat Brussel een kans maakt om Europese Hoofdstad van Cultuur in 2030 te worden. Volgens hem kan dit zorgen voor een langetermijnvisie om zo een Brussels imago en identiteit te ontwikkelen  (het verslag van de presentatie's van de ministers tijdens de Nieuwjaarsdrink kan je hier lezen >>>).

M. Doulkeridis ondervraagt de Minister-President hierover: werd dit project al besproken binnen de regering ? Er moet, volgens hem, ook rekeninggehouden worden met de evaluatie van Brussel 2000, Europese cultuurstad en de evaluatie van Mons2015 die eind dit jaar toegankelijk zal zijn.

Vervoort antwoordt op deze vraag met de doelstellingen ten opzichte van zijn verklaring over Brussel 2030:

"Tijdens die bijeenkomst he rinnerde ik eraan dat een cultureel project voor Brussel, waar alle Brusselaars ondanks hun verschillen achter kunnen staan, uiterst belangrijk is. Ik stelde dat we tegenover de drama's van 2015 en de maatregelen die nodig zijn om de burgers te beschermen , een project moeten uitwerken dat het leven weer zin geeft en iedereen de kans biedt om zin te geven aan zijn leven. Vanuit diezelfde visie riep ik een jaar eerder al de netwerken en mijn collega - ministers op om samen rond een gedeelde visie aan een bela ngrijk cultureel project voor Brussel te werken. Het hele jaar 2015 heb ik met de ministers die bij die gelegenheid aanwezig waren en met vertegenwoordigers van de culturele sector rond het idee gewerkt. In het licht van de uitdagingen die Brussel te wachten staan en in het kader van de noodmaatregelen die alle regeringen namen in een reactie op de gebeurtenissen van de voorbije maanden, ben ik ervan overtuigd dat alleen een sterk project op lange termijn ervoor kan zorgen dat de wereld, die voor mij uite raard in Brussel begint, weer een mooie plek wordt. Dat sterke project zal ons onze onenigheid en het Brussels bashing doen vergeten en ons helpen om de invloed van ons beleid te versterken. Daarom stel ik hier opnieuw officieel voor om Brussel als Europe se culturele hoofdstad voor het jaar 2030 voor te dragen." (gekozen fragment)
"Ik heb dan ook alle betrokken regeringen en actoren opgeroepen om een gemeenschappelijk project rond culturele actie uit te werken en om ongeacht hun bevoegdheid binnen hun plannen bijzondere aandacht te besteden aan die gemeenschappelijke identiteit. Een oproep om tegen 2030 grenzen te verleggen. Het gaat om een eerste stap, niet om een doel op zich. We moeten in beweging komen. Mijn oproep kadert in het Europese tijdschema: België is in 2030 aan de beurt. In het licht daarvan moeten we het gevoel da t we in een gemeenschappelijke culturele ruimte leven versterken en de interculturele dialoog en het wederzijdse begrip, de sociale inclusie en de gelijkheid van kansen en een zo groot mogelijke aansluiting bij de maatschappij stimuleren, in het bijzonder bij jongeren en gemarginaliseerde, achtergestelde groepen." (gekozen fragment)

Daarnaast benadert de Minister-President ook de praktische kant van het voorstel:

"Er resten het gewest nog precies acht jaar om zijn kandidatuur voor te bereiden en aan dat Brussel van 2030 te werken. Ondertussen moeten Bergen 2015 en Brussel 2000 geëvalueerd worden, moeten de betrokken actoren en regeringen de kandidatuur voorbereiden en voor de nodige budgetten zorgen, de kandidatuur indienen en de Europese jury van de relevantie ervan overtuigen. 2030 lijkt nog veraf, maar de kandidatuur moet in 2024 worden ingediend, dus moeten we tegen 2019 een duidelijk beeld hebben van het project als we concurrentie binnen België willen vermijden. Ik wil volgend jaar alle betrokken partijen rond de tafel brengen om dat project uit te werken. Het is geen kwestie van uitzoeken waar we in 2030 zullen staan, maar van een proces en een beweging op gang brengen waar alle actoren bij betrokken zijn. De vraag daarnaar is op dit moment zeer groot. Hoe willen we dat de rest van de wereld Brussel in 2030 ziet?" (gekozen fragment)

Om af te sluiten, herinnert M. Doulkeridis de Minister-President aan het belang van cultuur dat er nu al is:

"We moeten absoluut investeren in cultuur: onze samenleving heeft daar behoefte aan, los van een kandidatuur die ons een specifiek statuut verleent. We mogen daar niet op wachten en er niet alles op inzetten. De kandidatuur zou het logische resultaat moeten zijn van een toename van de budgetten voor cultuur en het aantal culturele initiatieven. In de regeringsverklaring kwam de duidelijke wil naar voren om de culturele activiteiten op het grondgebied van het gewest te coördineren. Dat is logisch, want op die manier kan men de concurrentie tussen Brussel - Stad en het gewest, of no g andere overheden zoals de gemeenschappen, tegengaan. Waarom beginnen we vandaag al niet te investeren in cultuur?" (gekozen fragment)

De rol van het Gewest op vlak van cultuur

mondelinge vraag van M. Christos Doulkeridis (Ecolo), antwoord van de Minister-president M. Rudi Vervoort (PS)

p.47-51

In oktober 2015 had M. Christos Doulkeridis de Minister-President Vervoort al bevraagd naar de plannen van het Gewest op vlak van cultuur en meer bepaald de coördinatie van het beleid. Deze keer vraagt hij naar vooruitgang van de oprichting van een soort agentschap voor culturele ontwikkeling in Brussel en het contact daarvoor met de andere bestuursniveau's die competenties hebben op vlak van cultuur, en vraagt ook naar het opstellen van een ontwerp-beschikking over de nieuwe competentie die door de Zesde Staatshervorming veranderd zijn. 

Minister-President Vervoort wijst eerst op de moeilijkheden waarmee Brussel de laatste maanden geconfronteerd werd en geeft verder een stand van zaken van de vooruitgang op vlak van cultuur voor het Gewest:

"###em" (gekozen fragment)

Vervoort benadrukt daarnaast ook de rol van visit.brussels op vlak van cultuurcommunicatie en spreekt over een promotionele versterking voor festivals in Brussel .

"Visit.brussels werkt op dit moment samen met meerdere instanties uit de culturele en t oeristische sector aan een promotieactie om de Brusselse zomerevenementen van 2016 te promoten. De campagne is opgebouwd uit meerdere acties om tot eind augustus mensen naar Brussel te lokken en op die manier de culturele sector, maar ook de horeca een han dje te helpen. Daarbij wordt onder meer geadverteerd op websites als booking.com en expedia.com, met affiches in de luchthavens en stations, op sociale netwerken, en met behulp van Google Ads. We moeten deze zomer weer meerwaardezoekers en toeristen naar B russel kunnen aantrekken. Daarna is het de bedoeling om in 2017 een goed project op het getouw te zetten voor het cultuuraanbod in de zomer. We hebben ons daarbij laten inspireren door de Zomer van Antwerpen, een vergelijkbaar cultuurproject dat honderdduizenden bezoekers aantrok. We staan wel degelijk open voor goede ideeën uit Vlaanderen.". (gekozen fragment)
"Het is onze bedoeling om geen cultuurfestival, maar een heus cultuurseizoen te organiseren dat van eind juni tot september loopt en in drie grote periodes wordt ve rdeeld. Daarbij ligt achtereenvolgens de focus op Europa, Brussel en de burgermaatschappij, de verenigingen en de culturele sector. Het betreft dus een ambitieus cultureel project dat we de komende jaren samen met de culturele sector willen ontwikkelen." (gekozen fragment)

Het volledige (voorlopige) verslag van de sessie kan hier >>> gedownload worden.

Beleid