Documentatie

Open VLD | Verkiezingsprogramma Cultuur & Brussel 2014

Cultuur & Brussel in het verkiezingsprogramma van Open VLD, de Nederlandstalige liberalen.


Wat de voorstellen zijn van Open VLD over Cultuur en Brussel, kan je hieronder lezen. Onderaan deze pagina kan je de voorstellen in een PDF-document downloaden. Het volledige programma van Open VLD vind je hier >>> Het verkiezingsprogramma van Open VLD Brussel kan je hier bekijken >>>

Open VLD - Verkiezingsprogramma 2014 -  Cultuur & Brussel >>> Hieronder enkele citaten die rechtstreeks betrekking hebben op cultuur in Brussel: (p. 38-39) Vanuit het federale niveau moet de aandacht en het budget voor de federale cultuurinstellingenverhoogd worden. Ons land beschikt over een prachtig patrimonium dat helaas vaak in slechte omstandigheden wordt geconserveerd en tentoongesteld. Samen met andere federale cultuurinstellingen moet hier rond een actieplan opgemaakt worden om te kunnen functioneren op het ambitieniveau van vergelijkbare buitenlandse instellingen, zoals bijvoorbeeld het vernieuwde Rijksmuseum. […] 

Private actoren moeten meer aangemoedigd worden om mee te investeren in de culturele sectoren. Het cultureel samenwerkingsakkoord tussen de Vlaamse en Franse Gemeenschap is hiervoor een geschikt platform voor overleg met het federaal niveau omtrent het scheppen van een fiscaal gunstig klimaat en het constructief op zoek gaan naar systemen van alternatieve financiering. (p. 49) 

Brussel gaat ons allemaal aan. Meer dan we denken. Het is samen met Waals en Vlaams Brabant een belangrijke motor van onze Belgische economie, Brussel is het grootste tewerkstellingsbekken voor Brusselaars, Vlamingen en Walen, het is de zetel van talloze internationale bedrijven, het is een belangrijk internationaal beslissingscentrum met wereldwijde uitstraling, een belangrijke culturele stad ook, ook voor de Nederlandse taal en cultuur ... Het is een bruisende stad om te wonen, te komen werken of van te genieten. 

Open VLD Brussel >>> (p. 38) Samenleven in Brussel - De gemeenschapscentra moeten de onthaalbalies van de Nederlandstalige initiatieven in de gemeenten worden én een partner in het socioculturele beleid. We willen de rol van de vrijwilliger in de gemeenschapscentra herwaarderen door hen meer inbreng te geven in de programmatie. De gemeenschapscentra verdienen degelijke professionele ondersteuning om aan hun doelstellingen te voldoen: actief en in samenwerking met (Nederlandstalige) verenigingen en vrijwilligers lokaal een werking ontplooien om mensen rond gedeelde interesses samen te brengen. De gemeenschapscentra moeten een uitvalsbasis worden voor de lokale Nederlandstalige gemeenschap. Cultuur moet daarbij een doel zijn, maar de gemeenschapscentra mogen geen minicultuurtempels worden die de concurrentie aan gaan met grote culturele instellingen. Bij de gemeenschapscentra moet gemeenschapsvorming voorop blijven staan. - Open Vld wil volop werk maken van de uitbreiding van de doelpublieken van de gemeenschapscentra, door actief te focussen op kinderen van het Nederlandstalig onderwijs en dit te koppelen aan de doelstellingen van vorming en betrokkenheid. - Open Vld wil het netwerk van erkende en door Vlaanderen gesubsidieerde Nederlandstalige bibliotheken in het Brussels Gewest vervolledigen en de lokale bibs in de kijker plaatsen bij verschillende doelgroepen. We willen zeker incentives geven om de kinderen van het Nederlandstalig onderwijs in Brussel, maar ook kinderen uit het Franstalig onderwijs naar de lokale Nederlandstalige bib toe te leiden. In een stad is er nood aan plaatsen voor ontmoeting, aan plaatsen waar gelijkgestemden elkaar kunnen ontmoeten om samen te werken rond bepaalde doelen. Gemeenschapscentra spelen hierin een cruciale rol. 

Kunstig en cultureel Brussel Kunst en cultuur zijn het cement van een levende samenleving. Brussel heeft een bloeiende artistieke en culturele, maar kwetsbare scène. Daarom wil Open Vld dat het Brussels Hoofdstedelijk Gewest een actieve ondersteunende politiek voert om voldoende en adequate infrastructuur te voorzien zodat deze scène zich autonoom verder kan blijven ontwikkelen. Enkele voorbeelden voor deze culturele infrastructuur zijn: - het Brusselse Conservatorium, - het Vanderborght gebouw - Wiels - een op te richten Museum voor Moderne Kunst. - Open Vld pleit voor de oprichting van een Brusselse Cultuurkoepel, die alle overheden samenbrengt die op cultureel gebied actief zijn in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest: de Vlaamse en Franse Gemeenschap, de Vlaamse en Franse Gemeenschapscommissies, het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, de federale overheid en andere instanties. Die Cultuurkoepel moet permanent overleg mogelijk maken omtrent het beheer en de financiering van instellingen en projecten. De Cultuurkoepel moet hét forum worden, waar het cultureel aanbod kan worden gecoördineerd, gevaloriseerd en gestroomlijnd’, zoals dat in het buitenland het geval is. - Onder deze Cultuurkoepel willen we ook een Gewestelijk meldpunt onderbrengen dat de verloedering van ons Gewestelijk kunstpatrimonium in kaart brengt en tegengaat door financiële oplossingen te vinden (ook via Puliek Private Partnerships). - Open Vld wil dat het Brussels Hoofdstedelijk Gewest een actief beleid voert om jonge creatieve ondernemers en kunstenaars de infrastructuur te bieden waar ze hun activiteiten kunnen ontplooien. - Het BHG moet ook een masterplan ontwikkelen rond een belangrijke economische activiteit: de kunstgalerijen en -handel in zijn meest brede zin. Door de aanwezigheid en het succes van Art Brussels, BRAFA en BRUNEAF is Brussel een begrip en draaischijf geworden voor deze activiteit. Hier ligt een belangrijk economisch ontwikkelingspotentieel, dat bovendien de nationale en internationale uitstraling van Brussel ten goede komt. Door de versnippering van het culturele landschap in Brussel, halen we onvoldoende rendement uit deze sector.


Beleid