Documentatie

N-VA | Verkiezingsprogramma Cultuur & Brussel 2014

Cultuur & Brussel in het verkiezingsprogramma van N-VA, de Vlaams-Nationalisten.

Het hoger onderwijs moet zijn middelen voor cultuur- en kunstengerelateerd onderzoek veldgerichter en in nauwere samenwerking en afstemming met de sector inzetten. We richten een mobiliserend Vlaams cultuurfonds op, naar het voorbeeld van het Nederlandse Prins Bernard Cultuurfonds, dat wervend werkt en dat met behulp van fiscale stimuli private middelen van particulieren en bedrijven, verzamelt via schenkingen, nalatenschappen, mecenaat, e.d.

We verzelfstandigen de federale culturele en wetenschappelijke instellingen, waarbij een gezamenlijk beheer door Vlaanderen en Wallonië in samenwerking met private partners en het middenveld zorgt voor een groter draagvlak en een internationaal karakter. Via vier grote clusters – PuntKunst (kunstenmusea), PuntDoc (bibliotheek, archief), PuntCultuur (cultuurhuizen) en PuntNatuur (natuurmusea, KMI, Sterrenwacht,…) – realiseren we echte belevingsmusea waarbij interactie aan de hand van nieuwe technologieën centraal staat. Om het overzicht te bewaren en meer internationale bekendheid te vergaren, stellen we een Mercatorinventaris op van alle eigen collectiestukken. Deze instellingen vragen dringend een nieuw toekomstmodel, gebaseerd op verantwoordelijkheid door beide deelstaten, beheersautonomie en goed management. Dit om ons rijk patrimonium ook internationaal te laten meespelen. Ook de Koninklijke Bibliotheek en het Rijksarchief zitten nog in het federale keurslijf en vragen gedeelde verantwoordelijkheden. Andere federale wetenschappelijke instellingen, alsook het wetenschappelijk onderzoek kan aan de universiteiten overgedragen worden.


Beleid