Documentatie

BKO | ​Kunstenwerkplaats.be

Het BKO ondersteunt het informeel platform kunstenwerkplaats.be.gegroeid vanuit de werkplaatsen zelf en is steeds op zoek naar creatieve manieren om de zichtbaarheid en functionaliteit van de werkplaatsen te verhogen. Het is een netwerk van kleinschalige initiatieven die dicht bij de kunstenaar staan en diversiteit hoog in hun vaandel dragen. 


De diversiteit aan initiatieven onder de noemer ‘kunstenwerkplaats’ is groot en neemt steeds toe: werkplaatsen, managementbureaus, kunstenaarscollectieven, experimentele laboratoria, etc.etc.

Bij de eerste erkenning van de categorie ‘kunstenwerkplaats’ binnen het Kunstendecreet (2006-2009) ontstond binnen de sector algauw de nood om elkaar beter te leren kennen en bijgevolg de kunstenaar, in elke werkplaats de centrale actor, beter te kunnen begeleiden en sturen.

In september 2006 hebben verschillende werkplaatsen zich rond de tafel gezet. Vanuit deze grote vergadering ontstond een werkgroep om een portaalsite op poten te zetten die de kunstenaar en het publiek wegwijs moesten maken in het rijke netwerk van kansen die de kunstenwerkplaatsen bieden.

Www.kunstenwerkplaats.be
 werd een feit in oktober 2007. De site vergemakkelijkt de zoektocht van de kunstenaar naar het initiatief dat het best bij zijn/haar artistieke keuzes aansluit. Daarenboven toont het de enorme verscheidenheid en diversiteit van de werkplaatsen aan het grote publiek.

De website werd bekendgemaakt binnen de sector via een persbericht, een postkaartje en een presentatiemoment tijdens een Vooruitblikdag van het Brussels Kunstenoverleg en Réseau des Arts à Bruxelles (januari 2008). 

Een presentatieplatform bleek echter niet voldoende. Ook inhoudelijk ontstond er een grote nood om samen enkele prangende vragen aan te pakken: Hoe verhoudt een werkplaats zich tot de individuele kunstenaar? Hou verhouden de werkplaatsen zich tegenover elkaar? Hoe kunnen ze aanvullend te werk gaan? Wat is hun positie binnen het bredere culturele veld?
###br reflectienamiddag (26 juni 2008) in de Beursschouwburg. De namiddag kende een zeer grote opkomst (120 ingeschrevenen) en opnieuw bleek uit de discussie de grote nood aan bundeling van krachten en expertise zonder daarentegen de diversiteit en eigenheid van de initiatieven in het gedrang te brengen.

Het informeel platform ‘kunstenwerkplaats.be’ zet dus zijn zoektocht verder naar creatieve manieren om de zichtbaarheid en functionaliteit van de werkplaatsen te verhogen. Het is een netwerk van kleinschalige initiatieven die dicht bij de kunstenaar staan. Diversiteit wordt binnen het platform beschouwd als een kwaliteit. Alle structuren hebben een eigen identiteit. Ze verlenen steun aan de kunstenaar maar steeds vanuit hun eigen filosofie en doelstellingen.

De werkgroep die zich eerder boog over de portaalsite en de reflectienamiddag zet dus ook in 2009 zijn activiteiten verder. Er wordt o.a. nagedacht over een publicatie gekoppeld aan een mapping van alle werkplaatsen.


Reflectienamiddag (26/06/2008)

Op 26 juni 2008 vond een  reflectienamiddag rond kunstenwerkplaatsen plaats in de Beursschouwburg.  De reflectienamiddag kunstenwerkplaatsen ving aan en sloot af met vragen (en een drankje). De opkomst was groot, de nood aan overleg en uitwisseling evenzeer. Een spectrum aan meningen en organisatievormen toonde de diversiteit en rijkdom van de werkplaatsen binnen de kunstensector. Dit initiatief vraagt duidelijk om een doelgericht vervolg, met concrete vraagstellingen.  Maar eerst en vooral proberen we een bescheiden aantal conclusies te trekken:

1. Positie van de werkplaatsen: Werkplaatsen zijn organisaties die inspelen op de actuele noden van de artistieke sector, in de brede betekenis van het woord. Werkplaatsen zijn geen puur dienstverlenende organisaties. Het zijn (bescheiden) organisaties met een eigen identiteit en filosofie waar persoonlijke contacten primordiaal zijn. Zij staan midden in de kunstpraktijk en werken intens samen met kunstenaars of bestaan uit kunstenaars. De doelstellingen van werkplaatsen zijn divers, belangrijk zijn onderzoek en ondersteuning, coaching, infosharing, netwerken, etc.

2. Krachten en expertise bundelen lijkt ons belangrijk voor de toekomst. Streven we naar de vorming van een echt werkplaatsenplatform?  Krachten bundelen kan leiden tot kwantitatieve en kwalitatieve vormen van versterking om zo gemeenschappelijke projecten te realiseren. Expertise bundelen kan leiden tot kwaliteitsverhoging: doen waar je goed in bent en via uitwisseling elkaar doorgeven/leren waar de ander geen/minder ervaring in heeft.  Een open maar geëngageerde uitnodiging tot verdere samenwerking.

3. Profiel? Diversiteit! Binnen de groep werkplaatsen zijn de organisaties zijn zeer divers en de manieren van werken niet onder één noemer te vatten. Dit is rechtstreeks verbonden met de diversiteit binnen de kunsten. Werkplaatsen zijn laboratoria, centra voor creatie en ontwikkeling. Ze liggen vaak aan de basis van nieuwe kunstvormen. Op dit niveau is een grote diversiteit aan identiteiten en structuren noodzakelijk om een vernieuwing en zelfevaluatie binnen de kunsten te garanderen.  Een mapping van de werkplaatsen lijkt daarentegen noodzakelijk om de zichtbaarheid en transparantie te verhogen en dus de identiteit van de verschillende organisaties duidelijker te definiëren.   Een uitgebreid verslag in het Engels kan u hieronder downloaden.

Artistieke & culturele sector Culturele infrastructuur