Documentatie

Brussels Hoofdstedelijk Gewest | Regeerakkoord 2019-2024

RAB/BKO lichtte het regeerakkoord van de nieuwe Brusselse regering (legislatuur 2019-2024) door en lijst hier de meest concrete passages op die het kunst- en cultuurbeleid aangaan. Onderaan vindt u daarnaast nog een persoverzicht.


Samenstelling van de regering

Binnen de Brusselse Hoofdstedelijke regering is minister-president Rudi Vervoort (PS) bevoegd voor Biculturele Zaken van gewestelijk Belang en de Promotie van het Imago van Brussel in samenwerking met Minister Sven Gatz (Open Vld). Minister-president Vervoort is daarnaast ook belast met Territoriale Ontwikkeling en Stadsvernieuwing en Toerisme. Sven Gatz is daarnaast belast met Financiën, Begroting, Openbaar Ambt en de Promotie van Meertaligheid in Brussel.

De volledige samenstelling van de regering van het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest vindt u hier >>>


Regeerakkoord

Onder het hoofdstuk "Een Gewest dat meespeelt op het Europese en internationale toneel"(p. 126) staat de meerderheid van de voorstellen die gelinkt zijn aan cultuur binnen het Brusselse regeerakkoord met de ondertitel "Brussel, Culturele Hoofdstad 2030"(p. 126). 

De nieuwe regering bevestigt om Brussel formeel voor te dragen als kandidaat culturele hoofdstad van Europa in 2030 in samenwerking met de Stad en de gemeenten (p.126). "Die kandidatuur moet een aanzet geven om de creatieve krachten te bundelen en de gelegenheid vormen om een nationale ambitie voor de hoofdstad aan de dag te leggen". Daarbij verzekert de nieuwe regering dat ze de culturele sector op grote schaal zal betrekken. 

Eind 2016 kondigde Rudi Vervoort, Minister-President van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, al officieel aan dat hij een Brusselse kandidatuur wilde indienen om de culturele hoofdstad van Europa te worden in 2030. Om deze kandidatuur te versterken en een gezamenlijke culturele visie voor het Gewest te ontwikkelen, gaf hij de opdracht aan de Brusselse culturele netwerken, zijnde Réseau des Arts à Bruxelles & Brussels Kunstenoverleg (RAB/BKO), de Brusselse Museumraad en La Concertation (Action Culturelle Bruxelloise) om een traject van prospectie en reflectie op te starten met als doel de culturele actoren te sensibiliseren en te mobiliseren rond de uitdagingen van deze kandidatuur en ter voorbereiding van een kaderprogramma Brussel 2030. Het resultaat van die eerste consultatie van de Brusselse culturele sector vind je hier terug >>>

Om de identiteit en de opbouw van een Brussels cultuurbeleid te ondersteunen, een project dat de diversiteit van het cultuuraanbod, de instellingen en het publiek moet weerspiegelen, maar ook emancipatorisch en toegankelijk moet zijn, noemt het regeerakkoord van het Gewest de volgende elementen:

 •  oprichting van een tweetalig eenheidsloket voor de Brusselse cultuurspelers en kunstenaars (p.126)
 • bestuursmatige vereenvoudiging in het cultuurbeleid om de samenwerking tussen de gewestelijke en gemeenschapsinstanties te bevorderen en hiervoor de nodige mechanismen te ontwikkelen (p.126)
 • vederzetting van de plannen van een "Culturele Stad" in de vroegere Citroëngarage toevertrouwd aan de Stichting Kanal, die "nog nauwer" zal samenwerken met de verschillende Brusselse openbare diensten "om het project daadwerkelijk uit te voeren en ervoor te zorgen dat het zich openlijk richt tot de wijk en de Brusselse kunstenaars" (p.126)
 • De beheersovereenkomst van het CIVA zal verder uitgevoerd worden tot wanneer het in 2023 opgenomen zal zijn in het project (p.126)
 • federale wetenschappelijke en culturele instellingen en musea in Brussel opwaarderen (p.127)
 • uitbouw van een Brussels centrum voor stadscultuur (dans, muziek, dramatische kunsten, beeldende kunsten) opstarten en coördineren. Daarnaast moet het gemakkelijker worden om street art in de stad te ontwikkelen (p.127)

Om de visuele identiteit te versterken en de visibiliteit van het culturele aanbod, noemt het Brusselse regeerakkoord de volgende elementen:

 • één enkele bewegwijzering voor alle culturele trekpleisters in het gewest invoeren (p.127)
 • het kadaster van de culturele infrastructuur in Brussel valoriseren (p.127)
 • Flageyproject ondersteunen in zijn voortbestaan (p.127)
 • steun voor screen.brussels versterken om een structurerend effect voor de creatieve industrie en de audiovisuele sector te garanderen (p.127)
 • herwaardering van het erfgoed versterken (p.127)

Dit laatste via:

 • een ordonnantie over het roerend en immaterieel cultureel erfgoed ten uitvoer brengen (p.127)
 • de acties die uitgaan van de Directie Cultureel Erfgoed versterken (p.127)
 • steun blijven verlenen aan de verschillende initiatieven die gemeenten en verenigingen opzetten om de architecturale en stedenbouwkundige rijkdom van Brussel te leren (er)kennen, respecteren en met trots te aanschouwen (p.127)
 • bijzondere aandacht besteden aan initiatieven die zich richten tot jongeren, onder meer door bewustmakingsprojecten voor scholen te organiseren of te ondersteunen (p.127)

In het hoofdstuk "Gelijke rechten waarborgen en discriminatie doeltreffend bestrijden" (p.45) met de ondertitel: "Inzetten op opvoeding, cultuur en sociale cohesie" (p.48) wordt er ook over cultuur gesproken in het regeerakkoord: 

"Om een positief beeld van migratie in onze samenleving te versterken en de nog steeds bestaande vooroordelen te doorbreken, zal de Regering elk initiatief steunen dat een project rond een museum of museumruimte gewijd aan de migratie wil opzetten. Zij zal zich inzetten om in de leerplannen van de scholen elementen op te nemen die verband houden met de geschiedenis van de verschillende vormen van discriminatie, de kolonisatie, de migratie en de feministische en LGBTIQ-bewegingen in Brussel." (p.48)

Maar ook: "dat alle culturele en artistieke praktijken zullen worden gewaardeerd als een instrument voor interculturele dialoog en de creatie van een Brusselse identiteit" (p.49)

In het hoofdstuk "De klimaatuitdaging: Een geïntegreerd territoriaal ontwikkelings- en milieubeleid" (p.87) met de ondertitel "Een stedenbouwbeleid in dienst van de levenskwaliteit van de Brusselaars" (p.90) staat: "De Regering zal alle mogelijkheden van het grondgebied benutten, onder meer door tijdelijk beschikbare terreinen te bestemmen tot tijdelijke openbare of groene ruimten. Ze zal ijveren voor een sterkere culturele expressie in de openbare ruimte, ook de tijdelijke openbare ruimten. Via de uitvoering van het lichtplan zal zij zorgen voor een betere verlichting van de openbare ruimte en de gevels. Algemeen genomen zal de Regering systematisch overwegen om de gebouwen die zij aankoopt een tijdelijke gebruiksbestemming te geven in afwachting van de vormgeving van een project. Het Gewest zal nietwinstgevende initiatieven ondersteunen (p.93)

Omdat cultureel erfgoed "voor heel wat burgers nog altijd een onbereikbaar begrip" is, wil de regering sterkere inspanningen leveren om het publiek bewust te maken van het erfgoed. Dat wil ze doen "door nieuwe technologieën, digitale tools, virtuele bezoeken en 3D-digitaliseringen te ontwikkelen" (p. 94).


Lees het volledige regeerakkoord hier >>>


Persoverzicht

Beleid