Documentatie

Groen | Verkiezingsprogramma Cultuur & Brussel 2014*

Cultuur & Brussel in het verkiezingsprogramma van Groen, de Nederlandstalige groenen.


Wat de voorstellen zijn van Groen over Cultuur en Brussel, kan je hieronder lezen. Onderaan deze pagina kan je de voorstellen in een PDF-document downloaden. Het volledige verkiezingsprogramma van Groen kan je hier nalezen >>> De 14 voorstellen van Groen Brussel vind je hier >>>

Groen - Verkiezingsprogramma 2014 - Cultuur & Brussel >>> Hieronder enkele citaten die rechtstreeks betrekking hebben op cultuur in Brussel: 

VISIE (p. 49) Wij willen alle vormen van informatie en cultuur bevorderen en betaalbaar maken voor iedereen. Een correcte ondersteuning/subsidiëring, gebaseerd op kwaliteitsbeoordeling is vanzelfsprekend. Fiscale stimuli mogen niet in de plaats komen van ondersteuning door de gemeenschap. Een tegengewicht bieden tegen de oprukkende commercialisering en eenzijdige marktwerking in de cultuursector, vooral onder impuls van de Europese Unie.  De initiatieven van kunstenaars, het sociaal-cultureel werk en de amateurkunsten, erfgoedzorg kortom organisaties en individuen, en het publiek voor cultuur hanteren als basis van het cultuurbeleid, en dus niet de voorkeuren van de overheid of beleidsmakers. Cultuureducatie en cultuurparticipatie blijven bevorderen voor iedereen. Met bijzondere aandacht voor kansengroepen. Etnisch-culturele diversiteit waarderen en ondersteunen door de criteria in diverse regelgevingen bij te werken zodat de diversiteit op volwassen wijze wordt weerspiegeld en minder de 'westers' cultuurpatronen bevestigt, maar vanzelfsprekend deel uitmaakt van onze cultuurpatronen. Werken aan een transitie naar een sociaal-rechtvaardige duurzame samenleving, via het ontwikkelen van een duurzame reflex op alle niveaus van het artistieke werk, de erfgoedzorg, het sociaal-cultureel werk en de media. 

VOORSTELLEN OVER CULTUURPARTICIPATIE (p. 49) 2. Het is bekend dat de participatie aan cultuur een emanciperend effect heeft en de eigenwaarde van mensen verhoogt. We willen het bestaande instrumentarium (projecten, lokale netwerken armoede, de UITpas, de Vrijetijdspas Paspartoe in Brussel, projecten en culturele werkingen voor personen met een handicap e.d.) verder ontwikkelen. Een kunstenaanbod dat breder is dan de “Westerse canon”, maar aansluit bij de rijkdom van aanwezige cultuurbelevingen, is hierbij cruciaal. (V) 

CULTUREEL SAMENWERKINGSAKKOORD TUSSEN DE VLAAMSE EN DE FRANSE GEMEENSCHAP (p. 51) 17. Met onze dichtste buur de Franse Gemeenschap is er nog pas recent een cultureel samenwerkingsakkoord afgesloten. De concrete invulling en toepassing laat op zich wachten. Groen wil dit verdrag actief helpen invullen. Al is het maar omdat onze kunstenaars, publieken, erfgoedzorgers enz. er belang bij hebben. Het draagt ook bij tot een hernieuwde kennismaking met de culturele praktijk in de gemeenschappen. En daarin moet ook Brussel een plaats krijgen want precies daar zijn er veel contacten (cf. KVS, Bozar, Flagey...) (V) 18. Groen stelt voor dat de beide gemeenschappen iemand aanstellen, een soort intendant, die een budget krijgt en een algemeen kader, op stap gaat in en met vele mensen uit beide Gemeenschappen gaat spreken, dat resulteert in een voorstel dat wellicht vernieuwender en verrassender zal zijn dan een voorstel van een Vlaams-Franstalige werkgroep die alles 25 keer gewikt en gewogen zal hebben. 19. Daarnaast zouden beide gemeenschappen een gezamenlijke som geld moeten vrijmaken om projecten die worden gedragen door culturele organisaties uit beide gemeenschappen, te ondersteunen. Dit kan bijzondere dynamiek geven aan dit samenwerkingsakkoord.

AFSPRAKEN TUSSEN BESTUURSNIVEAUS EN DEPARTEMENTEN (p. 52) 32. Wij zullen inzetten op een veel betere afstemming van regels van overheden. Vele culturele organisaties zijn geconfronteerd met problemen rond de uitreiking van fiscale attesten, de erkenning in het kader van de opleidingscheques voor werknemers, de erkenning van opleidingen in het kader van de KMO-portefeuille, vrijstellingsregelingen i.h.k. van de BTW-wetgeving, de wet op de overheidsopdrachten en de ambulante handel enz. (V) (B)

CIRCUS (p. 56) Hedendaags circus heeft heel wat raakvlakken met andere podiumkunsten zoals theater en dans, een goede voorstelling is een mengvorm van verschillende disciplines. Het is een wetmatigheid dat het voor nieuwe cultuur- en kunstvormen niet evident is om hun plaats te verwerven binnen de regelgeving en de budgetten. Circus is zo’n nieuwe werkvorm die zich interessant aan het ontplooien is. Het Circuscentrum Vlaanderen doet veel zinvol werk. Enkele circusfestivals behoren bij de internationale top. Ook hier is het bevorderen van de internationale uitwisseling een uitdaging. Traditionele nomadische circussen hebben het daarentegen moeilijk in de gewijzigde maatschappelijke context. 70. We zullen het voorzichtig aangezette circusbeleid verder ontwikkelen, binnen het specifieke circusdecreet en het beleid detecteren we een aantal aandachtspunten zoals minimale budgetten op het niveau van de kunsten, structurele erkenning van circusgezelschappen, de ondersteuning van de jeugdcircusateliers, een DKO-opleiding voor circus of een equivalent, en van een circushogeschool, (ev. In samenwerking met de Franse Gemeenschap), de uitbouw van een traject ontwikkeld voor professionele circuscreatie en –aanbod in Brussel . (V)

LOKAAL CULTUURBELEID (p. 57) Het lokaal cultuurbeleid is volwassen aan het worden. Het verknoopt de verschillende cultuurvormen, de professionele en de amateurkunsten, de sectoren (bv. welzijn en onderwijs) en zorgt voor een lokale verantwoordelijkheid en dynamiek. 80. De invoering van de BBC (Beheers- en Beleidscyclus) leidde ertoe dat het verplichte lokaal cultuurbeleidsplan verdween. Dit kan een zegen zijn als het cultuurbeleid beter geïntegreerd wordt met andere sectoren, maar het kan ook een vloek blijken als het cultuurbeleid erdoor verzwakt. De eerste signalen zijn niet zo positief. Het is zeer de vraag of het schrappen van alle criteria m.b.t. personeel en middelen op termijn positief zal uitpakken. Groen zal de effecten van dichtbij monitoren. Dan zal blijken of kwalitatieve criteria moeten komen. Voor Groen is een prikkelende wisselwerking tussen autonome lokale besturen en een proactieve Vlaamse overheid essentieel om voor elke inwoner van Vlaanderen en Brussel gelijke kansen op cultuur te verzekeren. (V)

CULTUREEL ERFGOED (p. 58) De maatschappelijke relevantie van cultureel erfgoed toont zich in de interesse en waarde die mensen en gemeenschappen eraan hechten. En dat is hoog. Verschillende overheden ondersteunen vanuit hun eigen invalshoek een erfgoedwerking, vaak zijn ze zelf bv. de ‘inrichtende macht’ van een museum, archief, erfgoedbibliotheek, wetenschappelijk documentatiecentrum... Maar de Vlaamse middelen blijven zeer beperkt. En vooral, we missen visie. 100. Het cultureel akkoord tussen de Vlaamse en Franse gemeenschap besteedt weinig aandacht aan cultureel erfgoed. Wij vragen een uitbreiding met een hoofdstuk betreffende cultureel erfgoed. Ook het tweetalig gebied Brussel-Hoofdstad en de federale overheid moeten worden betrokken, niet in het minst met het oog op een éénduidig intra-Belgisch topstukkenbeleid, het bruikleenverkeer en het afstemmen van de vele onderzoeksbesognes. (V) (F) (Br) 

FEDERALE CULTURELE INSTELLINGEN (p. 64) 176. De federale wetenschappelijke en culturele instellingen zijn zowat de verweesde kinderen van het cultuurbeleid. Ze verdienen een eigen minister en een krachtig beleid. We zouden zelfs durven spreken van een noodplan. Dat moet hen voldoende middelen garanderen maar hen ook aansporen om hun middelen efficiënt aan te wenden om hun taken waar te maken in de brede culturele, bibliotheek- en archiefsector. (F) 177. Een actieve samenwerking is nodig met instellingen en organisaties uit de gemeenschappen op het vlak van internationale projecten, studiewerk, onderzoek en innovatie ten bate van de cultuursector en de informatiesector. De informatie die de instellingen beheren, moet toegankelijk zijn en blijven voor het brede publiek. (F) 178. De Koninklijke Bibliotheek moet haar rol als nationale bibliotheek ten volle waarmaken en een coördinerende en stimulerende rol opnemen voor de bibliotheken in België. Dat gebeurt nu onvoldoende. (F) 179. De federale en de Gemeenschapsinstellingen hebben belangrijke gezamenlijke troeven. We kunnen ze betrekken bij het kunstenbeleid (Opera, Bozar ...) en bij museumbeleid als Vlaanderen in de toekomst naast de erkenning van musea ook 'collecties' laat spreken en ze erkent/beschermt. Dat zou helpen bruggen te bouwen. Ook de samenwerking met IRPA-KIK is cruciaal. Daar zit dé expertise inzake restauratie en behoud. (F) (V) Groen Brussel >>> 12. 

CULTUUR: meer open ateliers en repetitieruimtes voor kunstenaars en artiesten

Groen kiest voor een dynamisch cultuurbeleid dat snel en flexibel kan inspelen op nieuwe tendensen. Een beleid op maat van een hyperdiverse en internationale gemeenschap. Maar voor Groen blijft ook het lokale cultuurbeleid centraal staan: lokaal- eerstelijns- en omgevingsgericht. Cultuur op maat van de burger. Maar omdat artiesten niet altijd voldoende ruimte hebben om zich te ontplooien, wil Groen vandaag ook vooral investeren in flexibele, open ateliers en repetitieruimtes.


Beleid