Documentatie

Staten-Generaal van Brussel

In oktober 2008 ging het Platform van start met de opstelling van een Staten-Generaal van Brussel, een nooit geziene mobilisering binnen het Brusselse middenveld, dat zich verenigde in een breed platform. Een zes maanden durend traject van overleg, reflectie en publiek debat, waar meer dan honderd wetenschappers aan meewerkten en waar meer dan duizend verschillende verenigingen, federaties en organisaties bij betrokken waren. Op 13 oktober 2008 werd het initiatief gelanceerd. Het eigenlijke proces opende op 7 november 2008 met een persconferentie in Brussel Congres en werd officieel gelanceerd met een groots evenement in de Beursschouwburg op 10 januari 2009.

In een reeks van 8 discussieavonden werden 16 thema's besproken aan de hand van voorbereidende nota's. De krachtlijnen die uit deze debatten worden gedistilleerd zullen vervolgens aan de politieke wereld worden voorgesteld, om zo de burger een stem te geven in de toekomst die deze stad tegemoet gaat. Alle informatie over de Staten-Generaal op www.statengeneraalvanbrussel.be.


Documenten


In de pers

Brussel Deze Week 
- Brussels universiteiten richten onderzoeksinstituut op (27 april 2009)
- Opiniestuk van hoofdredactrice Anne Brumagne (30 april 2009)
- Het Middenveld spreekt: 'Onderwijs' (30 april 2009)

De Standaard
- Opinie: Wordt Brussel een eilandstaat (24 april 2009)
Een groep Vlaamse Brusselaars formuleren hun bedenkingen bij de richting die men Brussel wil uitsturen.

La Libre Belgique
'Bruxelles doit être gérée autrement' (interview met Alain Deneef) (25 april 2009)
- Dossier: Les Etats-Généraux de Bruxelles 

Le Soir
Il est moins cinq pour le destin de Bruxelles (25 april 2009)
Un institut de recherche (27 april 2009)


Spreek, Brusselaar, spreek (09/01/2009 - Alain Deneef [Aula Magna, coördinator Staten-Generaal van Brussel])

"Le courage, c'est de chercher la vérité et de la dire," zei de grote Franse socialistische leider Jean Jaurès lang geleden. Nooit was deze uitspraak zo juist en zo pertinent als vandaag. Maar blijkbaar zijn er toch maar weinig mensen in onze samenleving die zo'n moed aan de dag leggen, zeker in de politieke wereld. De politiek is natuurlijk ook de omgeving waar de complexiteit van onze moderne wereld zich het sterkst stelt en waar logica's met elkaar botsen. In de politiek komen de belangen van de eigen groep in conflict met het algemeen belang of met ethische waarden, of hebben die eigen belangen niet altijd een democratische legitimiteit.

Dat probleem toont zich nog het meest in stedelijke samenlevingen, waar al die logica's een groot en acuut spanningsveld vormen. Een kleine wereldstad als Brussel ontsnapt daar niet aan. De geschiedenis van Brussel, zijn statuut als meervoudige hoofdstad en het feit dat zijn lot verbonden is met de toekomst van België, maken de stad tot een complex verhaal.

Er zitten in Brussel zoveel piloten in het vliegtuig dat de vlucht een chaotische onderneming geworden is. Weinig politieke verantwoordelijken geven de indruk dat ze beseffen dat onze stad sterk is geëvolueerd en nog sterk veranderen zal. Ze lijken nog onvoldoende de vele en grote uitdagingen waar Brussel voor staat, te zien en er conclusies uit te trekken.

Net door de huidige politieke situatie, nooit eerder gezien in ons land, die zich nog verraderlijker stelt voor Brussel, hebben Brusselse civiele actoren de voorbije jaren noodkreten uitgezonden naar die politieke wereld. Petities, oproepen, manifesten, ontmoetingen en colloquia werden opgezet. Dat resulteerde in 2008 in de oprichting van een Platform van de Brusselse Civiele Maatschappij, waarin verschillende maatschappelijke sectoren samenkomen die voordien niet echt de gewoonte hadden om samen te werken: vakbonden, werkgevers, culturele actoren en leefmilieu-organisaties, en daarnaast ook enkele Brusselse burgerinitiatieven. Dat platform nam het initiatief tot een nooit geziene mobilisering in deze stad: de Staten-Generaal van Brussel. Een zes maanden lang proces van publiek debat, voor en door Brusselaars. Met als eindpunt het interpelleren van de politieke wereld in de aanloop naar de regionale verkiezingen in juni 2009.

In een eerste fase werden publieke syntheses opgesteld over zestien belangrijke thema's voor Brussel. Een honderdtal onderzoekers kreeg de opdracht om een stand van zaken op te maken, de problemen op te sporen en mogelijke politieke oplossingen voor te stellen, zonder al een keuze te maken. Dat werk werd gecoördineerd door een wetenschappelijk comité met daarin de Facultés Universitaires Saint-Louis, de ULB, de VUB en Brussels studies, het elektronisch wetenschappelijk tijdschrift voor Brussels onderzoek.

In een tweede fase krijgen de inwoners van de stad het woord. Zij kunnen vanuit hun ervaring met en in deze stad een menselijke kijk geven op analyses, die af en toe ver staan van de werkelijkheid. Meer dan duizend organisaties en meer dan tienduizend individuen zijn uitgenodigd op zestien debatten, tussen 12 januari en 9 maart 2009 op verschillende plaatsen in Brussel. Dit moet ervoor zorgen dat het publiek mee oplossingen kan suggereren en dat er nieuwe paden kunnen worden bewandeld.

In een derde fase zullen de tien organisaties van het Platform van de Brusselse Civiele Maatschappij (Aula Magna, Beci, Bral, Brussels Kunstenoverleg, bruxselforum, CSC Bruxelles-ACV Brussel, FGTB Bruxelles-ABVV Brussel, Inter-Environnement Bruxelles, Manifesto en Réseau des Arts à Bruxelles) enkele krachtlijnen formuleren die aan de politieke wereld worden voorgelegd. Dat gebeurt tijdens een groot slotmoment op 25 april 2009.

De lidorganisaties van dit Platform hebben zeker en vast verschillende, en soms zelfs tegengestelde meningen. Maar we gaan er wel van uit dat het mogelijk is om samen prioriteiten te stellen voor deze stad, de urgentie ervan te signaleren en de samenhang te zoeken tussen de vele problemen die zich stellen. Kortom, de Staten-Generaal van Brussel heeft de ambitie om toch minstens die ene doelstelling waar te maken: de moed hebben om de waarheid te zoeken en ze te zeggen. In het voordeel van alle Brusselaars en Brusselliefhebbers.

Alain Deneef schreef deze tekst als coördinator van de Staten-Generaal van Brussel, van januari tot april alomtegenwoordig in de hoofdstad.


Afrit Brussel, uitrit dovemansgesprek (23/02/2009 - Jan Goossens)

Jan Goossens (artistiek leider, KVS) over de Staten-Generaal van Brussel, die doen waar de politiek niet in slaagt: mensen mobiliseren...

De verkiezingscampagne van de N-VA hebt u al gezien: 'Afrit Vlaanderen. Uitrit Crisis.' Jan Goossens vraagt zich af hoe men dan nog de weg naar Brussel vindt: 'De hoofdstad die Vlamingen en Walen via ondermeer de EU en de NAVO met de rest van de wereld verbindt, het economische powerhouse dat een splitsing van België onmogelijk maakt, is alweer geen verkiezingsthema.'

Lees een versie van het opiniestuk in De Morgen (23 februari 2009) of download de tekst hier >>>.

Samenwerking Stadsontwikkeling