Offre d'emploi

Sint Lukas Kunstschool Brussel | Directeur.trice DKO

L'Académie (DKO) Sint Lukas Kunstschool Brussel représente l'éducation visuelle, audiovisuelle et architecturale des soirées et des loisirs et veut se positionner comme un promoteur de l'éducation artistique contemporaine à Bruxelles et dans la région. À cette fin, l'école recherche un directeur (m/f/x) [Texte et offre d'emploi en NL].

Vacature Directie Dko Sint Lukas Kunstschool Brussel >>>
De Basisschool, Kunsthumaniora en Academie (DKO) van Sint-Lukas Kunstschool Brussel vzw bieden onderwijs aan, geïnspireerd door het pedagogisch project van het Vlaams Lasalliaans Perspectief, met bijzondere aandacht voor het muzische domein.
Het onderwijs is gekenmerkt door een grote openheid, onder andere ten aanzien van de meertalige, internationale en grootstedelijke context.

Inhoud van de opdracht als directeur DKO
- Vormgeven, uitvoeren en voortdurend bijsturen van het pedagogisch project en dit in overleg met de bestuursorganen van de vzw (Raad van Bestuur en Algemene Vergadering), met de collega-directie van de Basisschool en de Kunsthumaniora en met andere belangrijke stakeholders (zoals de Brede School);
- Opvolgen van en waken over de kwaliteit van het geboden onderwijs;
- Regelmatig evalueren van de werking van de academie en bijsturen waar nodig;
- De werking van de Academie bekend maken en promoten bij (toekomstige) leerlingen en cursisten;
- Leiden en begeleiden van het personeel om met een bekwaam en gemotiveerd team de doelstellingen en het pedagogisch project van de Academie - binnen Kunstschool Sint Lukas Brussel - te realiseren;
- Verzekeren van een goede communicatie en samenwerking met de studenten en, in voorkomend geval, met hun ouders rond de aanpak en de werking van de academie;
- Verzekeren van een goede communicatie en/of samenwerking met betrokken instanties en ondersteunende actoren om goede relaties op te bouwen, hen te informeren en optimaal bij de werking van de Academie te betrekken;
- Initiatief nemen om mee te werken aan relevante projecten van andere Academies, andere scholen, verenigingen en bedrijven, … om een constructieve actor te zijn in en voor de buurt en eventueel ook bijkomende fondsen te vergaren;
- De inspanningsverplichting nakomen bij het opvolgen van de begroting om de werkingsmiddelen optimaal en adequaat te besteden;
- Verantwoordelijkheid dragen voor een tijdige en correcte verwerking van de documentenstroom, voor de personeels- en leerlingenadministratie om te verzekeren dat aan alle (decretaal opgelegde en andere) administratieve verplichtingen/afspraken wordt voldaan, voor desgevallend mogelijke subsidies aan te vragen en een goede informatiedoorstroming naar alle participanten te waarborgen.

Als lid van het directiecomité
Het directiecomité bestaat uit de coördinator van de Basisschool, de directeur van de Academie en de directeur van de Kunsthumaniora.
- Het directiecomité overlegt collegiaal over het gezamenlijk pedagogisch project en beslist gezamenlijk over de aanwerving van het administratief personeel en onderhoudspersoneel en, indien relevant, van het pedagogisch personeel.
- Het directiecomité staat collegiaal in voor de coördinatie van het administratief personeel en het onderhoudspersoneel en voor het gebruik en het onderhoud van de infrastructuur.
- Het directiecomité woont de vergaderingen bij van de bestuursorganen, brengt daar verslag uit van zijn werking en doet voorstellen in verband met de actuele en toekomstige werking van de school.
- Het directiecomité staat collegiaal in voor het realiseren van de voorschriften omtrent de veiligheid, preventie, privacy en andere door de overheid opgelegde voorschriften. De directie maakt desgevallend deel uit van de betrokken interne comités.

Formele aanwervingsvoorwaarden
Je voldoet aan de algemene decretale voorwaarden. Dat betekent dat je houder bent van het vereist of voldoende geacht bekwaamheidsbewijs dat voor deze opdracht is vastgesteld.
Meer informatie hierover is te vinden via deze link >>>

Competentieprofiel
Gedragscompetenties

- Je kan toekomstgericht denken. Dit wil zeggen dat je een visie, een strategie en proactief doelen kan ontwikkelen en deze vertalen in een artistiek - pedagogisch project in overleg met het schoolbestuur, de collega’s van het directiecomité en andere stakeholders;
- Je kan veranderingsprocessen sturen en begeleiden. Je initieert ze, coördineert ze, monitort weerstanden en tracht ze om te buigen in een positief gegeven;
- Je kan probleemoplossend denken door creatieve oplossingen te zoeken voor allerhande problemen;
- Je bent besluitvaardig door op het gepaste moment en op oordeelkundige wijze tot een beslissing te komen. Je communiceert deze aan al de betrokkenen.
- Je bent een echte teamleader. Je geeft richting en sturing aan een groep medewerkers. Je motiveert hen en brengt een goede samenwerking tot stand.
- Je bent een echte team player. Je werkt graag samen met de collega’s van de Kunsthumaniora en de Basisschool en neemt hiervoor ook zelf het initiatief;
- Je bent een organisatietalent. Je kan plannen en doeltreffend werken in functie van veranderende omstandigheden.
- Je handelt integer, in overeenstemming met de verwachtingen van de organisatie, respecteert vertrouwelijkheid, komt verbintenissen na en vermijdt elke vorm van partijdigheid;
- Je bent relatiebekwaam, dit wil zeggen dat je :
• vlot contacten legt en onderhoudt;
• beschikt over een luisterend oor en een groot empathisch vermogen;
• voor je mening durft uit te komen met respect voor de mening van anderen en het algemeen belang.
- Je kan voeling houden met de leerlingen via gesprekken, participatie en inspraak;
- Je kan omgaan met belangen, je maakt ze bespreekbaar en tracht tegengestelde belangen te verzoenen;
- Je kan efficiënt omgaan met werkdruk;
- Je bent in staat om kritisch te reflecteren over het eigen werk en hieruit de juiste conclusies te trekken om het eigen werk te verbeteren;
- Je benut nascholingsmogelijkheden en staat open voor andere HR-toepassingen om je professioneel functioneren te verbeteren;
- Je hebt geen probleem met het uitvoeren van avond- en weekendwerk;
- Solidariteit, integriteit, diversiteit en kwaliteitsgerichtheid zijn basiswaarden voor jou.

Technische competenties
- Je hebt inzicht in en bent vertrouwd met de reglementering inzake het deeltijds kunstonderwijs: je weet waar je de belangrijkste bronnen met betrekking tot de onderwijsregelgeving en andere regelgeving kan terugvinden en je kan de onderwijsregelgeving en andere regelgeving op de juiste manier interpreteren;
- Je beschikt over de juiste pedagogisch-didactisch kennis en hebt een grote artistieke bagage en interesse;
- Je beschikt over een basiskennis informatica (Ms Office, , …) die je helpt in het actief ondersteunen van de digitalisering van het onderwijsaanbod en de onderwijsondersteunende processen;
- Je hebt kennis van functiebeschrijvingen, functioneringsgesprekken en beheerst een aantal basistechnieken voor evaluatie;
- een ruime talenkennis (Frans, Engels, …) spreekt in je voordeel.

Arbeidsvoorwaarden
Je wordt aangeworven in het ambt van directeur/schoolhoofd in een tijdelijke betrekking, voor een volume van 90%. Na maximaal 2 jaar maak je kans om vast benoemd te worden. Afhankelijk van je diploma val je onder een bepaald barema. 

Voordelen
- Terugbetaling woon-werkverkeer met openbaar vervoer en/of fietspremie;
- Je krijgt de beschikking over een gsm en een laptop en er is een tussenkomst in de gsm-kosten voor het werk;
- De werkplek is gemakkelijk bereikbaar met het openbaar vervoer;
- Uitgebreid opleidingsaanbod.

Hoe solliciteren
Kandidatuurstelling

Je kandidatuurstelling dient vergezeld te zijn van volgende documenten: jouw curriculum vitae; een sollicitatiebrief waarin je je kandidatuur motiveert. Je toont er ook je kennis van de academie en de lokale context en je geeft je visie op een artistiek pedagogisch project;

Kandidaturen kunnen per aangetekend schrijven gestuurd worden of per e-mail verzonden en dit tot en met 30 juni 2018. De verzending gebeurt naar:

Vzw Sint Lukas Kunstschool Brussel
t.a.v. de Raad van Bestuur
Groenstraat 156
1030 Schaarbeek

vacatures@sintlukas.brussels

Na afsluiting van de kandidaturen ontvang je een bericht of jouw kandidatuur al dan niet in beraad wordt gehouden.

Als jouw kandidatuur in beraad wordt gehouden, ontvang je bovendien alle verdere info rond de aanwervingsprocedure (o.a. data en locatie van eventuele gesprekken. Deze zullen plaatsvinden in de periode tussen 1 en 15 juli 2018).

Voor bijkomende informatie kan je contact opnemen met:
Kris Bauwens
Tel: 02/217.77.00 of 0486/07.77.86
e-mail: directie@sintlukas.brussels

Vzw Sint Lukas Kunstschool Brussel vindt het bevorderen van gelijke kansen bij aanwerving erg belangrijk. Kwaliteiten van mensen zijn belangrijker dan leeftijd, geslacht, etnische afkomst en nationaliteit.

Deadline: 30/6/2018
Emploi