Offre d'emploi

FARO | Directeur.trice général.e

Cet article n'est pas disponible en français

FARO recherche un.e nouveau directeur.trice général.e.

FARO. Vlaams steunpunt voor cultureel erfgoed vzw is sinds 2008 het steunpunt voor cultureel erfgoed in Vlaanderen en Brussel. We ondersteunen het erfgoedwerk voor de roerend en immaterieel cultureel-erfgoedsector. We organiseren ook jaarlijks Erfgoeddag. Meer informatie over onze werking is te vinden op faro.be.

Na tien jaar gaat de huidige directeur van FARO een nieuwe uitdaging aan. We gaan dus op zoek naar een nieuwe algemeen directeur (v/m/x) voor FARO, die als lid van het managementteam de algemene leiding van de organisatie op zich neemt. 

Profiel en competenties algemeen directeur
Rollen en opdrachten algemene leiding

Visie en strategie

 • Ontwikkelt de algemene visie en strategie vanuit een erfgoedbrede benadering. Volgt daarbij ook de relevante beleidsontwikkelingen op in andere relevante beleidsdomeinen, zoals onroerend erfgoed, toerisme en onderwijs.
 • Waakt over de waarden, de professionele deontologie en de neutrale positie van het steunpunt in het veld en t.o.v. het beleid.
 • Zet op een evenwichtige en transparante wijze de beschikbare middelen in voor de uitvoering van de doelstellingen, met aandacht voor evenwichten tussen de verschillende disciplines en sectoren in het veld.
 • Is alert voor relevante evoluties in de samenleving, en toetst de werking daar voortdurend aan af.
 • Zorgt er meer bepaald voor dat de organisatie handelt naar de principes van duurzaamheid en is sensitief voor diversiteitsdenken.
 • Houdt de vinger aan de pols van innovatieve en internationale (beleids)ontwikkelingen m.b.t. cultureel erfgoed(werk) en zet deze deskundigheid samen met de adviseurs in voor het veld.

Netwerking en beleid

 • Coördineert als algemeen directeur de rol en kerntaak van het steunpunt als platform. Stimuleert actief samenwerking en netwerking en verzorgt daartoe de relaties met de strategische partners in de culturele bovenbouw en met de overlegstructuren in de sector, in samenwerking met de sectorcoördinatoren.
 • Versterkt de zichtbaarheid van het Vlaamse cultureel-erfgoedveld in het buitenland en ontwikkelt en coördineert daartoe de internationale netwerking en communicatie van de organisatie, in overleg en samenwerking met relevante partners bij de overheid en in het veld.
 • Bouwt duurzame relaties op met strategische partners bij de Vlaamse overheid, zoals het Vlaams Parlement, de Vlaamse minister van Cultuur en zijn/haar kabinet, de Vlaamse administratie(s), de adviserende commissies, enz.
 • Gaat in overleg met de lokale besturen en hun netwerkorganisatie VVSG, en meer bepaald ook met de kunststeden.
 • Verzorgt de relaties met strategische partners in de aangrenzende beleidsdomeinen, meer bepaald ook met het veld van onroerend erfgoed, toerisme, onderwijs en onderzoek, en bouwt daarbij telkens ook op de expertise en netwerken van de stafmedewerkers.

Dienstverlening en medewerkersbeleid

 • Ontwikkelt met de organisatie een aanbod dat zo goed als mogelijk afgestemd is op de noden van de doelgroepen in het veld en van de gebruikers van de diensten van de organisatie. Evalueert daartoe systematisch de kwaliteit van de dienstverlening. 
 • Geeft coachend en participatief leiding en zorgt ervoor dat de medewerkers hun rollen en taken ten volle kunnen opnemen vanuit een maximale taakautonomie. Inspireert en motiveert.
 • Zet via het VTO-beleid intensief in op de ontwikkeling van de talenten, de kennis en de praktijkvaardigheden van de medewerkers om deze kennis en vaardigheden te delen met elkaar en met het veld.
 • Implementeert een zorgzaam medewerkersbeleid met het oog op een stimulerende, open en gezonde werkomgeving

Relatie met de raad van bestuur en de algemene vergadering

 • Legt samen met de zakelijk directeur verantwoording af aan de raad van bestuur en de algemene vergadering en rapporteert over de strategie, het gevoerde beleid en de resultaten. 
 • Implementeert verder de principes m.b.t. goed bestuur in de organisatie en betrekt het bestuur actief bij de werking.

Verwachte competenties algemene leiding

 • Je hebt een doorgedreven kennis van de (beleids)ontwikkelingen m.b.t. cultureel erfgoed op het Vlaamse, het federale (België) en het internationale niveau.
 • Je hebt een visie op de waarde van cultureel erfgoed voor een inclusieve samenleving. Je kan met je visie niet alleen de eigen ploeg, maar ook het veld en het beleid inspireren.
 • Je hebt inzicht in de dynamiek tussen de diverse spelers en sectoren in het brede cultuur- en erfgoedveld, en een visie op de rol die een steunpunt zoals FARO daarin kan spelen.
 • Je kan een brede visie omzetten in concrete doelstellingen en acties voor de organisatie, in co-creatie met het hele team.
 • Je kan resultaatgericht werken en behoudt voortdurend de focus op de kerntaken en de doelen van de organisatie.
 • Je bent op de hoogte van de recente wetenschappelijke en/of innovatieve inzichten over cultureel erfgoed en erfgoedwerk in de 21ste eeuw.
 • Je bent een coachende leider en een teamspeler die ruimte creëert voor medewerkers om hun taken en rollen op te nemen binnen een helder afsprakenkader. Je gelooft in samenwerking en weet dat een individu maar kan scoren dankzij een sterk team.
 • Je bent een netwerker en kan sterk communiceren. Als bruggenbouwer ga je het debat niet uit de weg, met respect en aandacht voor verschillende meningen.

Formele vereisten voor de functie

 • Je hebt gedurende minimum tien jaar ervaring opgebouwd over cultureel-erfgoedwerk en -beleid in Vlaanderen/België. 
 • Je hebt een (internationaal) netwerk en expertisedomein ontwikkeld m.b.t. cultureel-erfgoed(werk).
 • Je hebt aantoonbare ervaring in coachend leidinggeven en het aansturen van medewerkers in teamverband.
 • Je hebt minimaal een masterdiploma. Een bijkomende opleiding inzake cultureel erfgoed gevolgd in binnen- of buitenland strekt tot aanbeveling.
 • Je hebt een uitstekende kennis van het Nederlands, Engels en Frans.
 • Je bent bereid om flexibel te werken.

FARO hecht een groot belang aan het bevorderen van gelijke kansen. Alle kandidaturen worden gelijk behandeld, ongeacht gender, afkomst, handicap of nationaliteit.

Ons aanbod

 • Een voltijds of deeltijds (minimum 80% VTE) contract van onbepaalde duur. Na maximum drie jaar zal een evaluatie gebeuren aan de hand van de 360-graden evaluatie- en feedbackmethode.
 • Een marktconform loon dat naargelang het opleidingsniveau en de opgebouwde relevante ervaring ingeschaald kan worden op het functieniveau van directeur of afdelingshoofd bij de overheid.
 • Extra voordelen: groepsverzekering, maaltijdcheques, forfaitaire bureauvergoeding, gratis woonwerkverkeer met het openbaar vervoer.
 • Flexibele werkregeling waarbij ook telewerken is voorzien en 35 dagen vakantie bij voltijdse tewerkstelling.
 • De kantoren bevinden zich in hartje Brussel op loopafstand van zowel Brussel-Centraal als BrusselZuid. 

Procedure 

Je kan je kandidatuur uitsluitend indienen via een e-mail naar jobdir@faro.be. Aan deze mail voeg je als bijlage twee aparte documenten toe (in Word of pdf): 

 • Je gemotiveerde kandidatuur (maximum twee pagina’s), gericht aan Luc Martens, voorzitter, waarin je ingaat op de volgende vraagstelling: 
  • Wat is je visie op de rol en positie van FARO als steunpunt voor de cultureel-erfgoedsector? 
  • Hoe zou je de algemene leiding van de organisatie invullen? 
 • Je gedetailleerd cv. 

Gelieve ons geen andere bijkomende documenten toe te sturen. Het selectiecomité zal bij de preselectie enkel rekening houden met deze twee documenten. 

Je kan een samenvatting van het beleidsplan 2019-2023 van FARO aanvragen via een e-mail naar jobdir@faro.be. (Deze aanvragen zullen om praktische redenen pas vanaf 10 september beantwoord worden.) 

Je kan solliciteren tot en met 30 september 2019.
Je ontvangt een bevestiging van ontvangst van je kandidatuur via e-mail.
Alle kandidaturen worden vertrouwelijk behandeld (zie het privacybeleid van FARO). 

De procedure verloopt (onder voorbehoud van mogelijke wijzigingen) als volgt: 

 • Preselectie op basis van de gemotiveerde kandidatuur en het cv. De niet weerhouden kandidaten ontvangen midden oktober bericht. 
 • Kennismakingsgesprek met het selectiecomité in de tweede helft van oktober over de gemotiveerde kandidatuur en het cv. De kandidaten die na dit gesprek niet weerhouden worden ontvangen hierover tegen eind oktober bericht. 
 • De weerhouden kandidaten nemen indien nodig in de eerste helft van november deel aan een assessment over hun leidinggevende kwaliteiten en communicatieve vaardigheden. 
 • Nadien volgt een laatste gesprek met het selectiecomité over de competenties en de arbeidsvoorwaarden. 

De nieuwe directeur treedt in dienst vanaf (ten vroegste) 1 januari 2020. 

Vragen bij deze vacature? Vragen over deze vacature kan je enkel stellen via een e-mail t.a.v. Luc Martens, voorzitter, naar jobdir@faro.be. (Vragen zullen om praktische redenen pas vanaf 10 september beantwoord worden.)

Deadline: 30/09/2019
Secteur artistique & culturel Emploi