Documentation

Vlaamse Regering (Gouvernement flamand) | Accord de Gouvernement 2019-2024

Au sein du Gouvernement Flamand (Vlaamse Regering, Communauté et Région flamande), c'est le Ministre-Président Jan Jambon (N-VA) qui devient également Ministre de la Culture. Benjamin Dalle (CD&V), quant à lui, devient Ministre des affaires bruxelloises. Dans cet article, une synthèse des points relatifs à la culture au sein de la déclaration de politique générale au gouvernement flamand, pour la législature 2019-2024, ainsi qu'une revue de presse suite à la diffusion de cet accord.Composition du Gouvernement

Au sein du Gouvernement Flamand (Vlaamse Regering, Communauté et Région flamande), c'est le Ministre-Président Jan Jambon (N-VA) qui devient également Ministre de la Culture. Benjamin Dalle (CD&V), quant à lui, devient Ministre des affaires bruxelloises.

Jan Jambon est également Ministre-Président du Gouvernement Flamand, Ministre des Affaires étrangères, des ICT et du Facility Management.

Benjamin Dalle, quant à lui, est également en charge de la Jeunesse et des Médias.

La composition complète du gouvernement flamand est disponible ici >>>Accord de Gouvernement

Voici, par chapitre, une synthèse non exhaustive des propositions liées à la culture au sein de l'accord du gouvernement Flamand:


Een zelfbewust Vlaanderen (p.11)

L'accord de gouvernement propose l'élaboration d'un "canon flamand" ("Vlaamse Canon"), défini comme [traduction/synthèse par RAB/BKO] "une liste de points d'ancrage de la culture flamande, de son histoire et de ses sciences, qui seront utilisé tant dans l'enseignement que dans le cadre des trajets d'intégration".

een lijst van ankerpunten uit onze Vlaamse cultuur, geschiedenis en wetenschappen, die zowel in het onderwijs als in het kader van inburgeringstrajecten ter ondersteuning gebruikt worden (p.11)

Sont également mentionnés:

 • Le développement d'un "musée de l'histoire et de la culture flamandes"
een museum dat onze Vlaamse geschiedenis en cultuur voor het brede publiek ontsluit
 • La contribution de la VRT à l'identité flamande

Enseignement ("Onderwijs", p.17)

 • Enseignement artistique [traduction/synthèse par RAB/BKO]:
  Partant de l'observation du succès grandissant de l'enseignement artsitique à temps-partiel, l'accord du gouvernement annonce une évaluation du décret concerné visant à rationaliser, si nécessaire, l'offre en la matière.
Het Deeltijds Kunstonderwijs kent een toenemend succes. Het decreet Deeltijds Kunstonderwijs wordt geëvalueerd en zo nodig bijgestuurd om tot een rationeel onderwijsaanbod te komen. (p.25)

 • Canon flamand [traduction/synthèse par RAB/BKO]:
  L'accord de gouvernement propose donc l'élaboration d'un canon flamand, tout comme au Pays-bas. Celui-ci aura pour but de mettre en lumière les personnes, les événements et le patrimoine culturel qui ont participé à l'histoire du développement historique et culturel de la Flandre en tant que nation européenne. Il devrait être élaboré par une comité scientifique pluraliste et indépendant, en vue de son utilisation dans le cadre de l'enseignement et des cursus d'intégration.
We stellen in navolging van Nederland een Canon van Vlaanderen op. Deze werkt met vensters: personen, gebeurtenissen en cultureel erfgoed laten samen het verhaal van de historische en culturele ontwikkeling van Vlaanderen als Europese natie zien. De Canon wordt samengesteld door een onafhankelijke en pluralistisch samengestelde wetenschappelijke commissie en is in de eerste plaats bedoeld ter ondersteuning voor het onderwijs en, in aangepaste vorm, van de inburgeringscursus voor onze nieuwkomers. (p.25)


Culture, Jeunesse et Sport ("Cultuur, jeugd en sport", p.169)

 • Patrimoine [traduction/synthèse par RAB/BKO]:
  L'accord de gouvernement mentionne l'importance des maîtres flamands, contemporains et passés, comme outils de rayonnement de la Flandre.
Cultuur is ook erfgoed en vrijetijdsbeleving en zelfs internationale diplomatie. Vlaanderen kan pas echt stralen als het ook cultureel straalt. De Vlaamse Meesters – uit heden en verleden en in alle creatieve richtingen – moeten het uithangbord worden van de grootsheid die Vlaanderen in zich heeft. (p.170)
 • Arts amateurs [traduction/synthèse par RAB/BKO]:
  Le gouvernement annonce sa volonté d'encourager les coopérations entre arts professionnels, amateurs et l'enseignement artistique à temps partielLes nouvelles formes culturelles seront également tenues à l’œil.
Vlaanderen kent een rijk landschap aan culturele amateurverenigingen die ook onze aandacht verdienen. De amateurkunsten hebben een grote meerwaarde binnen het culturele veld en zijn een verrijking voor heel veel Vlamingen.. We stimuleren verdere samenwerkingen op het terrein tussen de professionele kunsten, de amateurkunsten en deeltijds kunstonderwijs. We hebben ook oog voor nieuwe cultuurvormen zoals o.a. “urban culture”. (p.170)
 • Rayonnement international [traduction/synthèse par RAB/BKO]:
  Le gouvernement précise que l'ambition, tant sur le plan artistique que de gestion, doit être celle d'un niveau international, via des choix pointus au sein des institutions artistiques soutenues par la Flandre, en tant qu'ambassadrices de celle-ci.
Voor Kunstorganisaties die op Vlaams niveau ondersteund worden, willen we de lat hoog blijven leggen. Zowel op artistiek als zakelijk vlak moet een internationaal niveau de ambitie zijn. Daarbij willen wij blijvend scherpe keuzes maken. De grote kunstinstellingen van de Vlaamse Gemeenschap blijven omwille van hun internationale artistieke niveau, bereik en omvang de artistieke topambassadeurs die Vlaanderen internationaal mee op de kaart zetten. Zij moeten toonaangevend zijn inzake kwaliteit, publiekswerking, cultureel ondernemerschap en management en bieden talent ontplooiingskansen aan. (p.170)
 • Subsides structurels [traduction/synthèse par RAB/BKO]:
  Le gouvernement annonce une adaptation du kunstendecreet afin de répondre à la demande de sécurité financière à long terme des maisons culturelles structurellement ancrées dans la Flandre.
Daarnaast bieden we een antwoord op de legitieme vraag van een aantal structureel verankerde kunsthuizen voor een grotere financiële zekerheid op lange termijn. We passen hiervoor het kunstendecreet aan. (p.170)
 • Subsides aux projets [traduction/synthèse par RAB/BKO]:
  Le gouvernement annonce sa volonté de démontrer d'une sélectivité axée sur le potentiel de rayonnement international des projets.
"Het projectenbeleid geeft ontwikkelingskansen aan opkomend talent, maar dit mag er niet toe leiden dat de illusie wordt gecreëerd dat dit automatisch leidt tot een structurele subsidie. Bij de beoordeling gebeurt de selectie prioritair in functie van het potentieel om een internationaal niveau te bereiken. Selectiever kiezen moet ook leiden tot een betere ondersteuning voor diegene die de norm halen. (p.170-171)
 • Kanal - Centre Pompidou [traduction/synthèse par RAB/BKO]:
  Le gouvernement conditionne l'élargissement de la collaboration avec Kanal au fait que ce dernier démontre d'une marque flamande claire, tant dans son image que dans sa structure organisationnelle et sa gouvernance. Le modèle de Flagey est pris en exemple.
Voordat een samenwerking met Kanal in Brussel kan worden uitgebouwd, moet Kanal ook een duidelijke Vlaamse stempel dragen, zowel naar uitstraling als binnen de organisatiestructuur, inclusief in zake de normen van deugdelijk bestuur, zoals we ook blijven inzetten op het goed werkende samenwerkingsmodel van Flagey. (p.171)
 • Gestion financière [traduction/synthèse par RAB/BKO]:
 • Le gouvernement annonce sa volonté de renforcer le mouvement de rattrapage financier amorcé lors de la législature précédente, et insiste sur la nécessité de mise en place d'un meilleur management et gestion d'entreprise des institutions.
  Le gouvernement annonce également la poursuite du travail d'Inventaire flamand du patrimoine culturel immatériel.
We versterken de financiële inhaalbeweging die in de vorige regeerperiode is ingezet. Daarnaast is er binnen deze sector ook een noodzaak om te komen tot een beter management en een beter zakelijk beleid van verschillende erfgoedinstellingen. Dit alles moet in samenspraak met de lokale besturen worden opgenomen. We werken verder aan Inventaris Vlaanderen voor immaterieel cultureel erfgoed. (p.171)
 • Dépôt des œuvres [traduction/synthèse par RAB/BKO]:
  Le gouvernement annonce prendre un rôle de régie dans la politique liée à la question du dépôt des œuvres.
We nemen een regierol op voor een afgestemd depotbeleid dat niet enkel inzet op nieuwe bewaarplaatsen om te borgen maar na waardering en inventarisatie, ook resulteert in herbestemmen en afstoten. We doen dit samen met specifieke partners en lokale besturen en gezamenlijk voor cultureel en onroerend erfgoed. (p.171)
 • Mobilité des œuvres [traduction/synthèse par RAB/BKO]:
  Le gouvernement annonce sa volonté de travailler à une réglementation quant aux prêts des œuvres à l'international, afin de se profiler comme un partenaire de qualité dans le montage d'expositions internationales, participant au rayonnement du patrimoine.
Door de eeuwen heen heeft Vlaanderen steeds op cultureel vlak een voortrekkersrol ingenomen. Om deze positie te behouden en te versterken werken we een regeling uit voor internationale bruiklenen die onze musea in staat stelt om zich als volwaardige partner te profileren bij het opzetten van internationale tentoonstellingen, en die een belangrijke hefboom vormt voor de werking en het imago van onze erfgoedsector. (p.171)
 • Collections privées [traduction/synthèse par RAB/BKO]:
  Le gouvernement entend stimuler la concertation entre collectionneurs privés et musées.
Vlaanderen beschikt over grote en zeer interessante private collecties. We stimuleren het overleg tussen deze verzamelaars en onze musea. We gaan na in welke mate en onder welke voorwaarden deze collecties aan het brede publiek kunnen getoond worden, met respect voor het publiek karakter van onze musea. Ter versterking van het Vlaamse topstukkenbeleid onderzoeken we de mogelijkheden van een private topstukkenstichting. (p.171)
 • Collection de la Communauté Flamande [traduction/synthèse par RAB/BKO]:
  Le gouvernement se propose de moderniser la réglementation actuelle sur l'achat d'œuvres d’arts afin d'enrichir la collection de la Communauté flamande.
We werken een modernisering uit van de reeds bestaande regeling inzake de inbetalinggeving van kunstwerken om zo de collectie van de Vlaamse Gemeenschap met topstukken en sleutelwerken te verrijken. (p.171)
 • Accès à la culture [traduction/synthèse par RAB/BKO]:
  Le gouvernement annonce sa volonté d'élargir et d'améliorer l'accès à la culture pour tous les Flamands, notamment via le soutien au Uitpas.
We blijven inzetten op de verbreding, en verdieping van de vrijetijdsparticipatie van alle Vlamingen. Daarvoor zal Vlaanderen de Uitpas verder aanbieden als opstap aan alle geïnteresseerde lokale besturen. We geven de museumpas alle kansen. (p.172)
 • Entrepreneuriat culturel [traduction/synthèse par RAB/BKO]:
  Le gouvernement annonce vouloir renforcer l'entrepreneuriat culturel via les dispositifs actuels (guichet culturel, crédit culturel, programme d'achat d'œuvres d'art, etc) mais aussi via l’enseignement secondaire, écoles supérieures artistiques et programmes universitaires.
De aandacht voor cultureel ondernemerschap wordt versterkt. De huidige instrumenten (cultuurloket, cultuurkrediet, kunstkoopregeling…) worden verdergezet, geëvalueerd en waar nodig versterkt. Het secundair kunstonderwijs (KSO), maar ook de artistieke hogescholen en universitaire opleidingen, zetten in op cultureel ondernemerschap. We onderzoeken verder de mogelijkheden om private en publieke partners nauwer te betrekken. (p.172)
 • "Decreet bovenlokale cultuurwerking" [traduction/synthèse par RAB/BKO]:
  Dans le cadre du décret sur les activités culturelles supra-locales, en vigueur depuis le 1er janvier 2019, le Gouvernement encourage la coopération entre les organisations et les autorités locales et/ou la coopération intercommunale. Le décret fera l'objet d'une évaluation et d'adaptations au besoin.
Het decreet bovenlokale cultuurwerking is sinds 1 januari 2019 van kracht. We leggen bij de beoordeling van aanvragen sterk het accent op het transversale aspect. We blijven samenwerking tussen organisaties en lokale besturen en/of intergemeentelijke samenwerkingen hierin aanmoedigen. We monitoren en evalueren de eerste uitrol van dit decreet op het terrein en passen desgevallend aan. (p.172)
 • Cirque [traduction/synthèse par RAB/BKO]:
  L'accord mentionne le nouveau décret cirque visant à soutenir l'élaboration d'une politique intégrée en la matière.
Het nieuwe circusdecreet voorziet in de ondersteuning van alle facetten van een geïntegreerd circusbeleid met als doel een antwoord te bieden op de groeiende Vlaamse en internationale dynamiek en professionalisering van deze sector. (p.172)
 • Kaaitheater [traduction/synthèse par RAB/BKO]:
  Le gouvernement entend procéder à la rénovation de la grande salle du Kaaitheater, ainsi qu'à l'ouverture, sur le site, d’une deuxième salle pour les plus petites productions.
De grote zaal van het Kaaitheater wordt gerenoveerd en op de site wordt ook een tweede zaal voor kleinere producties en extra presentatieruimte gerealiseerd. (p.172)
 • Théâtre Américain [traduction/synthèse par RAB/BKO]:
  Le Gouvernement propose une réaffectation du Théâtre Américain en un "nouveau pôle culturel flamand" à Bruxelles. La coordination de ce projet devrait être assurée par l'Ancienne Belgique.
We dringen bij de federale regering aan op de overdracht van het Amerikaans Theater voor de creatie van een nieuwe Vlaamse culturele pool. Dit moet leiden tot een theaterzaal met een capaciteit van 1.200 zitjes die het mogelijk moet maken om een aantal grotere dans-, theater-, en muziekproducties op rendabele wijze naar Brussel te halen. Tevens beogen we daarmee een broedplek voor jong artistiek talent waar ze kunnen creëren, leren en onderling uitwisselen. Na overdracht zal de coördinatie van dit project gebeuren door de Ancienne Belgique. (p.173)
 • Digitalisation [traduction/synthèse par RAB/BKO]:
  Le gouvernement entend poursuivre son soutien à Publiq et VIAA (Vlaams Instituut voor Archivering) en vue de promouvoir la digitalisation au sein du secteur culturel.
De digitalisering van de cultuursector blijft een aandachtspunt. Daartoe verlengen we de opdracht van Publiq en VIAA. We voeren een éénduidig beleid dat versnippering tegengaat, meerwaarde biedt aan de cultuuraanbieder- en gebruiker en werkt in een gezond businessmodel. (p.173)
 • Socio-culturel [traduction/synthèse par RAB/BKO]:
  L'accord de gouvernement annonce la fin des subsides aux initiatives basées sur l'origine ethno-culturelles. Ceux-ci seront dorénavant attribués sur base de la fréquentation, l'application stricte des critères d'évaluation et l'intégration au "landschapstekening". 
Initiatieven die zich terugplooien op etnisch-culturele afkomst worden daarbij niet meer gesubsidieerd. Tevens zal de toekomstige subsidiëring gebaseerd zijn op de uitgevoerde visitatie, de strikte toepassing van de beoordelingscriteria en de inpassing in een landschapstekening. Deze drie elementen staan elk op zich en vormen het afwegingskader. [...] Bij de subsidiekeuzes en -beslissingen houden we zoals nu reeds voorzien in het decreet rekening met de breedte van het draagvlak en de maatschappelijke relevantie van de organisatie, zoals het actief betalend ledenaantal of de reële werking, organisatie en aanwezigheid op het terrein. De aanpassing van het decreet wijzigt het geplande tijdskader niet. Zoals bij andere cultuurdecreten houden we bij de subsidietoekenning rekening met adviezen van externe experten, maar blijft de finale inhoudelijke afweging van de regelgevend vastgelegde beleidsdoelstellingen en criteria en het bepalen van het subsidiebedrag zelf binnen het budgettaire kader zonder beperking autonoom berusten bij de regering. We passen in functie daarvan ook de adviesprocedures en de regels voor de bepaling van het subsidiebedrag in het decreet aan. (p.174)
 • Vlaams Audiovisueel Fonds & Vlaams Fonds voor de Letteren [traduction/synthèse par RAB/BKO]:
  Via ces deux fonds, le gouvernement entend poursuivre la promotion, en Belgique et à l'étranger, des auteurs flamands, mais aussi renforcer la collaboration avec les Pays-Bas.
We blijven tevens inzetten op de promotie in binnen- en buitenland van onze Vlaamse creaties en auteurs. We zetten bij beide fondsen in op de versterking van de samenwerking met Nederland. We werken verder aan een gedragen én duurzaam taal- en leesbevorderingsbeleid over diverse beleidsdomeinen heen. (p.174)


Bruxelles (p.276)

L'accord de gouvernement comporte un chapitre dédié à Bruxelles (p.276-283). Celui-ci contient les sous-chapitres suivants:

 • Capitale flamande (Vlaamse hoofdstad)
 • Partenaires flamands (Vlaamse partners)
 • Services flamands (Vlaamse dienstverlening)
 • Muntpunt
 • Culture et tourisme (Cultuur en toerisme)
 • Intégration et langue (Inburgering en taal)
 • Enseignement (Onderwijs)
 • Santé et bien-être (Welzijn)
 • Sport
 • Media
 • Vlaamse feestdag
 • Concertation avec les autres pouvoirs publics (Overleg met andere overheden)


Capitale flamande ("Vlaamse hoofdstad", p.276)

 • Investissement des compétences communautaires à Bruxelles [traduction/synthèse par RAB/BKO]:
  Le gouvernement entend poursuivre l'investissement dans ses compétences communautaires à Bruxelles, en s'appuyant sur la "Brusselnorm" (considérant que 30% de la population bruxelloise appartient au groupe-cible de la Communauté Flamande, que ce nombre représente 5% de la population flamande, le gouvernement investit 5% de son budget à Bruxelles), centrale en matière d'investissement dans les infrastructures et les services.
We blijven investeren in onze gemeenschapsbevoegdheden in Brussel. De Brusselnorm staat centraal bij het investeren in infrastructuur en dienstverlening ten behoeve van de Brusselaars. De Vlaamse Gemeenschap beschouwt voor haar beleid in Brussel 30% van de Brusselse bevolking als haar doelgroep en besteedt minstens 5% van de Vlaamse middelen voor gemeenschapsbevoegdheden aan beleid in en voor Brussel. (p.276)
 • Bilinguisme [traduction/synthèse par RAB/BKO]:
  Le gouvernement flamand insiste sur la nécessité pour les administrations de respecter leurs obligations légales en matière de bilinguisme et à veiller à ce que celui-ci soit réellement respecté. En concertation avec la VGC notamment, le gouvernement entend chercher un moyen d'améliorer le suivi de la législation linguistique.
Het kan echter niet de bedoeling zijn dat enkel de Vlaamse Gemeenschap en de Vlaamse Gemeenschapscommissie (VGC) de zorg voor een Nederlandstalige dienstverlening dragen. We dringen er bij de andere besturen op aan om hun wettelijke verplichtingen na te leven en te zorgen voor een werkelijk doorleefde tweetaligheid. In overleg met de VGC en andere partners zoeken wij naar een manier voor een betere opvolging en gevoeligheid voor de naleving van de taalwetgeving. (p.277)
 • Brusseltoets [traduction/synthèse par RAB/BKO]:
  Le gouvernement entend conserver l'instrument politique appelé "Brusseltoets" (compétence du Ministre de Bruxelles), qui permet de compléter une législation pour rendre son application à Bruxelles possible.
"We behouden de “Brusseltoets” als beleidsinstrument. De Vlaamse minister bevoegd voor Brussel ziet hierop toe. Daarbij worden Vlaamse decreten en besluiten getoetst op de toepasbaarheid in Brussel en op de band van Brussel met Vlaanderen. Indien uit deze toets blijkt dat dit nodig is, wordt de regelgeving aangevuld met “Brussel-paragrafen”. (p.277)


Partenaires flamands ("Vlaamse partners", p.278)

[traduction/synthèse par RAB/BKO]:
Le gouvernement rappelle sa volonté de faire de la politique de la Communauté flamande à Bruxelles une politique concertée et intégrée, et dès l'importance de la VGC en la matière. Le gouvernement rappelle que les décisions de celle-ci doivent se faire sous la supervision de la Communauté Flamande, dans une dynamique de partenariat.

Het Vlaams Gemeenschapsbeleid in Brussel moet een overlegd en geïntegreerd beleid zijn. In dat opzicht is de relatie met de VGC essentieel. De VGC een lokaal bestuur wiens beslissingen onder toezicht vallen van de Vlaamse gemeenschap maar partnerschap is het uitgangspunt. In overleg worden de strategische doelstellingen bepaald, met duidelijke aansturingslijnen en klare taakafspraken. Hierbij wordt vanzelfsprekend toegezien op de correcte besteding van de middelen door de VGC. Daarbij werken we ook verder aan een modern begrotings- en rekeningstelsel voor de VGC. Evengoed veronderstelt een goed partnerschap dat het beleid van de VGC niet indruist tegen dat van de Vlaamse overheid. (p.278)

Services flamands ("Vlaamse dienstverlening", p.278)

[traduction/synthèse par RAB/BKO]:
Le gouvernement rappelle que les affectations du Fonds bruxellois (Brusselfonds) ont lieu dans le cadre des priorités définies par le Gouvernement Flamand en vue de renforcer les installations néerlandophones à Bruxelles et soutenir des projets pilotes pertinents. Le ministre flamand responsable de Bruxelles est chargé d'en faire le rapport régulier au gouvernement.
Le gouvernement souhaite également poursuivre le travail d'image des services de la Communauté Flamande et de la VGC à Bruxelles, sous la marque "Verbeelding Werkt".

We wenden de middelen uit het Brusselfonds binnen de door de Vlaamse Regering bepaalde prioriteiten en in alle transparantie aan om de Nederlandstalige voorzieningen in Brussel te versterken en om zinvolle proefprojecten te ondersteunen. Hierover wordt door de Vlaamse minister bevoegd voor Brussel regelmatig aan de regering gerapporteerd.
We blijven inzetten op de herkenbaarheid van het Vlaams netwerk in Brussel. Vlaamse dienstverlening, of die nu door de Vlaamse Gemeenschap of door de VGC wordt aangeboden, is een kwaliteitsmerk en mag gezien worden. We zetten de uitrol van het Vlaams-Brussels merkenbeleid verder en zorgen steeds voor een link met de huisstijl van de Vlaamse Gemeenschap “Verbeelding Werkt”. Muntpunt blijft ook een spil in het tonen wat de Vlaamse Gemeenschap in Brussel te bieden heeft. Samen met de VGC schakelen we zo veel mogelijk de Vlaamse instellingen en voorzieningen in Brussel in één keten, die naar elkaar doorverwijzen en elkaar promoten bij hun publiek. (p.278)


Muntpunt (p.279)

[traduction/synthèse par RAB/BKO]:
Le gouvernement entend veiller à ce que Muntpunt remplisse sa mission de développer un guichet physique et virtuel d'information sur la culture et les loisirs, l'éducation et la formation, le bien-être et la santé, le travail et la vie à Bruxelles. mais également de mettre en pratique et de renforcer une politique d'accueil trilingue adaptée (néerlandais, français, anglais) pour les expatriés à Bruxelles. Pour ce faire, le gouvernement travaille à l'élaboration d'un nouvel accord de collaboration.

We geven Muntpunt alle kansen om zijn rol als belevingsbibliotheek, informatie- en communicatiecentrum en cultureel onthaalcentrum waar te maken. We zorgen ervoor dat Muntpunt zijn opdracht waarmaakt om een fysiek en virtueel loket te ontwikkelen voor het verstrekken van informatie over cultuur en vrije tijd, onderwijs en vorming, welzijn en gezondheid, werken en wonen in Brussel. We werken hiervoor aan een nieuw samenwerkingsakkoord waarbij we zowel van de Vlaamse overheid als van de VGC de nodige engagementen verwachten. Muntpunt behoudt ook de opdracht om een aangepast drietalig (Nederlands, Frans, Engels) onthaalbeleid voor expats in Brussel in de praktijk te brengen en te versterken. (p.279)

Culture & Tourisme ("Cultuur en toerisme", p.279)

[traduction/synthèse par RAB/BKO]:
L'accord rappelle le rôle important de la culture flamande dans le paysage bruxellois, et entend, en ce sens, promouvoir les événements des institutions culturelles flamandes par le biais des services flamands à Bruxelles et des médias. C'est également en se sens que le Gouvernement flamand entend sa participation dans la collaboration avec visit.brussels en matière de communication culturelle.
Les institutions flamandes à Bruxelles sont encouragées à mener des collaborations structurelles avec d’autres acteurs néerlandophones, notamment dans le domaine de l’enseignement et du socioculturel.
Le Gouvernement rappelle sa demande de transfert du Théâtre Américain pour la création d'un nouveau pôle culturel flamand à Bruxelles.

Het Vlaams cultureel leven vormt een onmisbare schakel in het cultuurlandschap van Brussel. We zetten actief in op de verdere promotie van de evenementen van de Vlaamse cultuurinstellingen via het Vlaams netwerk in Brussel en de media. In de samenwerking met Visit-Brussels inzake cultuurcommunicatie, wordt er op toegezien dat de Vlaamse inbreng ook zodanig erkend wordt.
De door de Vlaamse overheid bestuurde en mee-bestuurde culturele instellingen (Muntpunt, Ancienne Belgique, Kaaitheater, KVS, Beursschouwburg, Bronks …) tonen zich herkenbaar als Vlaamse instellingen in Brussel en maken zich kenbaar als ambassadeurs van het Vlaamse cultureel beleid. Ze bedden zich ook in de ruime Vlaamse gemeenschap te Brussel in, en werken daarbij structureel samen met andere Nederlandstalige actoren uit bijvoorbeeld het onderwijs en de socio-culturele sector. Investeringen in culturele projecten, al dan niet in samenwerking met andere partners, zetten het Vlaams cultureel leven in Brussel in het licht. We trachten onder andere via een kwaliteitsvol vrijetijdsaanbod Brusselse jongeren te betrekken bij de Vlaamse gemeenschap.
We dringen aan bij de Federale Overheid op een overdracht van het Amerikaans Theater voor de creatie van een nieuwe Vlaamse culturele pool. (p.279)

L'accord du Gouvernement Flamand est disponible dans son intégralité (pdf NL) ici >>>


Revue de presse

Secteur artistique & culturel Politique